HomeVerkiezingen 2018Nieuwsitems verkiezingen 2018

Nieuwsitems verkiezingen 2018

SGP Krimpen is voor stationering van ambulance in Krimpen

 

Aanrijdtijden van ambulances staan voor Krimpen aan den IJssel per definitie onder druk vanwege de bijzondere ligging. Daarom blijven we de mogelijkheden bezien om een ambulance in Krimpen aan den IJssel te stationeren.

 

SGP Krimpen wil de locatie Van  Duijvendijk-terrein nu echt ontwikkelen

De historische locatie Van Duijvendijk is uniek en mooi en zal nu echt moeten worden ontwikkeld, SGP Krimpen wil op deze bijzondere locatie een combinatie van energieneutrale woningbouw en waterrecreatie: het kost wat het kost (moeten) vasthouden aan twee historische loodsen is daarbij een blok-aan-het-been en staat ontwikkeling in de weg. Eén loods voor kleinschalige bedrijvigheid, in combinatie met een inrichting die recht doet aan het historische karakter van deze locatie is wenselijker;

Een botenhelling is in waterrijk Krimpen gewenst: locatie Van Duijvendijk is daarvoor een geschikte locatie.

 

SGP Krimpen is voor straat-/buurtcoördinatoren als belangrijke schakel in de buurtpreventie 

De inzet van buurtpreventie wordt door de gemeente actief ondersteund: scholing, periodieke bijeenkomsten, het voorkomen van 'eilandjes' door het bevorderen van samenhang;

Weten wat er speelt in de buurt is essentieel: buurtpreventie draagt daaraan bij. De SGP wil per straat of buurt(je) een buurtcoördinator die richting gemeente en politie (en andersom) een direct aanspreekpunt is;

We willen in Krimpen aan den IJssel een 'samenlevingsconvenant' afsluiten, waarbij gemeente, politie, QuaWonen, scholen, maatschappelijke instellingen en buurten hun gezamenlijke inzet concreet maken om de veiligheid en leefbaarheid te bevorderen. De gemeente is daarbij bereid om budget over te dragen als anderen dat effectiever kunnen inzetten;

Buurtbemiddeling wordt uitgebreid en actiever ingezet. 

 

SGP Krimpen wil meer blauw op straat en uitbreiding van toezicht en handhaving 

De SGP zet zich actief en creatief in voor het behouden en bevorderen van de veiligheid in Krimpen aan den IJssel: veiligheid in huis, in de wijk, in het verkeer, op school en op het werk.

Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. De politie draagt daarbij zorg voor de fysieke veiligheid. De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor wat betreft het gevoel van veiligheid.

Toch staat de gemeente daarin niet alleen: ook QuaWonen, maatschappelijke instellingen, ondernemers in Krimpen, maar ook inwoners zelf zijn verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen.

Politie en samenwerking

Samenleven heeft ook te maken met samenwerken. Ons in gezamenlijkheid inzetten voor een veilig Krimpen aan den IJssel. We zien dat samenleven in Krimpen onder druk staat: dat vertaalt zich onder andere in ontoelaatbaar gedrag in de openbare ruimte zoals vernieling, drugshandel, alcoholproblematiek en burenhinder.

SGP Krimpen kijkt daarvan niet weg, integendeel. De politie dient nadrukkelijk aanwezig te zijn, waarbij er meer samenwerking komt met inwoners en organisaties om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken en te bevorderen. Preventie is daarbij belangrijk, handhaving kan daar echter niet los van worden gezien.

Concreet betekent dit:

SGP Krimpen legt de komende jaren een stevige vinger bij voldoende blauw op straat: de wijkagent is een onmisbare schakel in de Krimpense samenleving. De gemeente zet zich in voor meer (rijks)middelen ten behoeve van minimaal 1 wijkagent per 5.000 inwoners;

Het aantal BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) wordt de komende jaren uitgebreid: de BOA-inzet mag geen financieel sluitstuk zijn voor andere vraagstukken;

BOA-inzet richt zich op veiligheid en leefbaarheid in de buurt: onveilig parkeren, hondenpoep, dumpen van afval, (jeugd)overlast, (juist) ook buiten de daguren.

 

SGP Krimpen is groot voorstander van geluidsmaatregelen langs de Algerabrug en de N210

Bereikbaarheid en leefbaarheid kunnen flink botsen. De SGP is groot voorstander van geluidsmaatregelen langs met name de Algerabrug en N210. In de achterliggende periode heeft het gemeentebestuur samen met inwoners inhoudelijk forse vorderingen gemaakt. Daar wil de SGP mee doorgaan. Als de gemeente financieel dient bij te dragen aan oplossingen zoals geluidschermen, dan is de SGP daar voorstander van.

 

SGP Krimpen wil blijvende inzet op bevordering van de verkeersveiligheid.

Het inzicht in snelheidsproblematiek in straten en wijken moet beter: de gemeente investeert in meer signaleringsapparatuur die dit mogelijk maakt, deelt de resultaten actief met de buurt en zet in op een stevige verkeershandhaving. De buurt wordt daarbij maximaal betrokken;

De Verkeers- en Vervoersvisie Krimpen aan den IJssel is voor ons het uitgangspunt. Aandachtspunten voor de komende jaren zijn daarbij belangrijke verkeersaders en oversteekplaatsen zoals in ieder geval de Verbindingsweg en de Industrieweg (oversteek naar Treviso ter hoogte van de Oosterstraat). Ook de kruising Krimpenerbosweg-Vijverlaan is van belang: daar wil de SGP een rotonde gerealiseerd zien, waarbij met name de fietsveiligheid centraal staat. Ongevalsanalyse en bewonerservaring neemt een belangrijke plaats in bij gemeentelijk handelen.

 

SGP Krimpen wil de bewegwijzering in Krimpen vernieuwen

De bewegwijzering in Krimpen naar voorzieningen en plaatsen wordt vernieuwd en geüniformeerd

 

SGP Krimpen kiest voor behoud van identiteitsgebonden zorg

Goede hulp en zorg

De SGP vindt dat, indien er hulp of zorg nodig blijkt, de gevraagde hulp of zorg van goede kwaliteit moet zijn, en moet aansluiten bij de identiteit van de hulp- of zorgvrager. Wanneer de gewenste hulp of zorg niet beschikbaar blijkt, of niet beantwoordt aan de wensen van de hulp- of zorgvrager, moet er de mogelijkheid zijn om deze hulp of zorg via een PGB zelf te kunnen regelen. We streven er naar dat zo min mogelijk Krimpenaren vanwege een behoefte aan langdurige (verpleeghuis)zorg de Algerabrug over hoeven. Ook bij jeugdhulpproblematiek proberen we jeugdigen en hun ouders zo lang mogelijk binnen Krimpen te blijven helpen.

Concreet betekent dit:

De gemeente voert bij het zorgkantoor een actieve continue lobby voor meer verpleeghuiscapaciteit in Krimpen aan den IJssel. Daarnaast brengt de gemeente in gesprekken over nieuw- en verbouwprojecten de mogelijkheden onder de aandacht om woningen zodanig te (ver)bouwen dat verpleeghuiszorg via het Volledig Pakket Thuis of Modulair Pakket Thuis ook in de thuissituatie kan worden geboden;

Door te investeren in een laagdrempelig, divers en kwalitatief hoogstaand aanbod van jeugdhulp binnen het Krimpens Sociaal Team proberen we een beroep op specialistische jeugdhulp vanuit de regio te voorkomen. Als specialistische jeugdhulp toch nodig blijkt, moeten jeugdigen en hun ouders de jeugdhulpaanbieder kunnen kiezen die het beste bij hen en hun identiteit past;

Pleegzorg is bijzondere zorg door bijzondere inwoners: zij verdienen actieve ondersteuning;

Bij de overgang van jeugdhulp naar Wmo-hulp of volwassenenzorg wordt gezorgd voor een warme overdracht. Als dit in het belang van de jongere is, kan van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor pleegzorg worden afgeweken.

 

SGP Krimpen is voor integrale aanpak vandalisme, gericht op jongeren èn ouders 

Vandalisme, veelal als groepsgedrag, is ook in Krimpen aan den IJssel aan de orde. Dat is onacceptabel en kost de Krimpense samenleving handenvol geld. Een integrale aanpak is noodzakelijk en richt zich op jongeren zelf, maar ook op ouders en verzorgers.

 

Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen alle steun

De bijdrage van iedereen die zich inzet voor kwetsbaren in de Krimpense samenleving wordt zeer gewaardeerd. In nauwe samenwerking met ondernemers, verenigingen en andere Krimpense instanties wordt ten behoeve van mantelzorgers en vrijwilligers die voor langere tijd betrokken zijn bij de zorg of ondersteuning van ouderen, chronisch zieken of mensen met een beperking wordt een kortingsregeling geïntroduceerd.

 

De gemeente voert een actief en effectief beleid ten aanzien van de ondersteuning van mantelzorgers, waarbij vooral ook gekeken wordt naar wie de mantelzorger is en wat hij of zij nodig heeft (maatwerk). Jonge mantelzorgers hebben daarbij een speciale plaats!

 

SGP Krimpen is voorstander van evenwichtige woningbouw

Wonen

Krimpen aan den IJssel is aan de buitengrenzen volgebouwd, waardoor nieuwbouw alleen binnen Krimpen kan plaatsvinden via inbreidlocaties en vervangende nieuwbouw op te slopen locaties. Evenwicht is daarbij het sleutelwoord. Het is belangrijk om alle groepen woningzoekenden evenwichtig te bedienen: ouderen, gezinnen, maar zeker ook jongeren. Evenwicht ook wat betreft de verhouding huur en koop. En als het over huurwoningen gaat, dan is evenwicht ook van belang qua aantal te bouwen sociale huurwoningen. Het aantal gerealiseerde sociale huurwoningen in Krimpen aan den IJssel is hoger dan in de regio: Krimpen aan den IJssel staat wat de SGP betreft niet bovengemiddeld aan de lat om de regio te bedienen. Diversiteit en bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans zijn of in balans worden gebracht. Ook nieuwe woonvormen verdienen de aandacht omdat de woonwensen van inwoners kunnen veranderen.

Concreet betekent dit:

Het volume beschikbare sociale huurwoningenwordt geëvalueerd: de noodzakelijkheid van het handhaven van het bouwtempo daarvan is inmiddels discutabel. Als gevolg van een forse realisatie in de achterliggende jaren hebben we inmiddels aantoonbaar voldoende sociale huurwoningen in Krimpen en bouwen we feitelijk 'voor de regio'. Dat gaat ten koste van andere Krimpense doelgroepen. Dat is niet langer wenselijk en daarom stellen we andere bouwprioriteiten: jongeren en gezinnen.

Centrum-Zuid (tussen Nieuwe Tiendweg – Boerhaavelaan – Koekoekstraat en Albert Schweitzerlaan) wordt de komende jaren gesloopt en nieuw opgebouwd. Deze locatie, entree van Krimpen, moet kwalitatief eruit springen. SGP Krimpen wil daar vooral ook huisvesting voor jongeren, markthuur en koop. Bij de ontwikkeling van Centrum-Zuid wordt ook het gedeelte tussen het busstation en de TBK-locatie (Raadhuisplein) betrokken. Dit is een eenmalige kans om dit centrumdeel integraal te ontwikkelen;

Bouwen voor jongeren heeft de komende jaren prioriteit. Dat is niet gemakkelijk, maar wel mogelijk. De Starterslening blijft (ook daarom) in Krimpen aan den IJssel beschikbaar;

Duurzaam bouwen heeft voor SGP Krimpen een concrete meerwaarde. Locatie Kerkdreef is beschikbaar voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap. De gemeente faciliteert een inwonersproject om daar een uniek duurzaam wijkje te realiseren.

 

SGP Krimpen is voorstander van een actieve lobby voor meer verpleeghuiscapaciteit in Krimpen 

De gemeente voert bij het zorgkantoor een actieve continue lobby voor meer verpleeghuiscapaciteit in Krimpen aan den IJssel. Daarnaast brengt de gemeente in gesprekken over nieuw- en verbouwprojecten de mogelijkheden onder de aandacht om woningen zodanig te (ver)bouwen dat verpleeghuiszorg via het Volledig Pakket Thuis of Modulair Pakket Thuis ook in de thuissituatie kan worden geboden.

 

SGP Krimpen maakt zich sterk voor versterking van de cliëntenondersteuning

Iedereen die zich bij KrimpenWijzer meldt voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo, heeft recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. De onafhankelijke cliëntondersteuning binnen Krimpen wordt naar een hoger plan getild. De keuzevrijheid bij en toegankelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning wordt vergroot. Onafhankelijke cliëntondersteuners krijgen een signaleringsfunctie ten aanzien van de beschikbaarheid en de kwaliteit van het aanbod van hulp en ondersteuning binnen Krimpen aan den IJssel.

 

SGP Krimpen wil meer invalideparkeerplaatsen!

Wmo-hulpmiddelen zijn voldoende en op een kwalitatief hoog niveau beschikbaar. De gemeente stimuleert het zinnig en zuinig (her)gebruik van rolstoelen, looprekken, scootmobielen, etc. Als de reden waarom om een woningaanpassing wordt gevraagd, redelijkerwijs niet kon worden voorzien, is een verhuisplicht niet aan de orde. Wmo-vervoer is betrouwbaar, klantvriendelijk en efficiënt. Rond openbare voorzieningen zijn voldoende invalidenparkeerplaatsen beschikbaar. De invalidenparkeerkaart wordt gratis.

 

Voor de SGP blijft eenzaamheidsbestrijding belangrijke prioriteit

De huidige vier eenzaamheidsprojecten worden geëvalueerd, en bij gebleken behoefte, gecontinueerd. We gaan echter ook bezien op welke manier eenzaamheid ook meer persoonsgericht kan worden tegengegaan. Het succesvol gebleken Rotterdamse actieprogramma tegen eenzaamheid bij ouderen fungeert hierbij als inspiratiebron.

 

SGP Krimpen wil in de sociale regelingen voor minima gericht aandacht voor gezinnen met kinderen

We spannen ons in om het niet-gebruik van voorzieningen voor financiële ondersteuning zoveel mogelijk terug te dringen. Naast via de beschikbare collectieve informatie (huis-aan-huisbladen, folders en voorlichting) worden minima ook individueel gewezen op de mogelijkheden. In Krimpen worden gezinnen met kinderen die met multiproblematiek – waar onder financiële problemen – te kampen hebben, gericht benaderd;

 Het Voorzieningenfonds wordt actiever gepromoot. Bezien wordt of de inhoud en /of dekking van het Voorzieningenfonds in relatie tot de overig beschikbare financiële voorzieningen uitbreiding dan wel bijstelling behoeft;

 De gemeente draagt blijvend zorg voor een goede en betaalbare aanvullende ziektekostenverzekering voor de minima.

 

 

SGP Krimpen wil een busverbinding naar het IJssellandziekenhuis! Overige busverbindingen moeten op peil blijven!

Als een reguliere busverbinding tussen Krimpen en het IJsselland Ziekenhuis niet op voorhand rendabel is, wordt gestart met een pilot voor een kleinschaliger vervoersvoorziening.

 

SGP Krimpen is voor brancheconvenanten met bouw, techniek, transport, groen, zorg voor re-integratie; compensatie voor bedrijven bij re-integratie; meer aanbieders toelaten op arbeidsre-integratie; social return als contractvoorwaarde. 

De SGP is voor een ruimhartig, maar activerend beleid ten aanzien van hen die door omstandigheden niet kunnen werken en /of hierdoor, of om een andere reden, door het ‘sociaal minimum’ dreigen te zakken. Ook voor mensen die door schulden in de problemen raken fungeert de gemeente als ‘schild’.

Het streven is dat in de basisbehoeften van kinderen, die vaak buiten hun toedoen in de financiële problemen van hun ouders worden meegesleept, kan worden voorzien.

Passend werk of een zinvolle dagbesteding

De SGP wil de instroom in de Bijstand zo veel mogelijk beperken. In plaats daarvan dient de gemeente zich in te spannen om mensen met een arbeidsmarktbeperking - langdurig werklozen, mensen met een lichamelijke, cognitieve en /of verstandelijke beperking en bijstandsgerechtigden – actief te stimuleren tot het vinden van passend werk of een zinvolle dagbesteding. Waar nodig helpen we hen hierbij actief en creatief met oog voor de menselijke maat.

Concreet betekent dit:

De gemeente maakt concrete afspraken met bedrijven, brancheorganisaties en opleidingen in de techniek, bouw, transport, groen, zorg, etc. over werk-, leer- en stageplaatsen en over re-integratietrajecten op de werkvloer, die worden vastgelegd in convenanten;

Bedrijven worden gecompenseerd voor hun inspanningen om mensen met een arbeidsmarktbeperking aan het werk te helpen;

Ten behoeve van mensen die vanwege een lichamelijke, cognitieve (bijvoorbeeld autisme(spectrumstoornissen)) en /of verstandelijke beperking voor het vinden van passend werk een beroep doen op de gemeente wordt gewerkt aan betere samenwerking en afstemming tussen Werkplein IJsselgemeenten, Promen en het Krimpens Sociaal Team;

De gemeente stelt zich open voor meerdere aanbieders van arbeidsreintegratie-trajecten. Voldoende aanbod ten behoeve van mensen met een autismespectrumstoornis is hierbij een belangrijk aandachtspunt;

Bij inkopen en aanbestedingen neemt de gemeente ‘social return’ op als contractvoorwaarde. Dit betekent dat bij de uitvoering van de opdracht ook mensen met een arbeidsmarktbeperking moeten worden ingezet;

Mensen met een bijstandsuitkering wordt gevraagd naar vermogen een tegenprestatie te leveren in de vorm van vrijwilligerswerk of andere maatschappelijk zinvolle activiteiten. 

 

SGP Krimpen wil budgetcoaching inzetten en SchuldHulpMaatje blijven steunen!

Schuldhulpverlening

De SGP vindt dat het voorkomen van schulden beter is dan ‘genezen’. Maar als er sprake is van schuldenproblematiek moet de gemeente mensen helpen om hier uit te komen. Wat de SGP betreft via twee principes: barmhartig maar rechtvaardig.

Concreet betekent dit:

De gemeente zet in op vroegsignalering van schuldenproblematiek. Via budgetcoaching, met hulp van vrijwilligers van SchulpHulpMaatje, wordt gewerkt aan financiële zelfredzaamheid van mensen met problematische schulden. Wanneer sprake is van een uitzichtloze schuldensituatie biedt de gemeente de mogelijkheid van schuldsanering.

Bij dreigende huisuitzetting van gezinnen met kinderen wordt met voorrang een schuldhulpverleningstraject gestart;

Ter bescherming  van kwetsbare inwoners worden, bij een schuldhulpverleningstraject en ingeval er sprake is van een bijstanduitkering, de vaste lasten zoals huur, gas, water en licht bij voorkeur rechtstreeks via Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten voldaan; Fraude met regelingen voor schulphulpverlening wordt actief bestreden.

 

SGP Krimpen wil een barmhartig en rechtvaardig beleid bij schuldenproblematiek!

Voor wie niet kan werken of om een andere reden beneden het sociaal minimum moet leven, zorgt de gemeente voor financiële ondersteuning. De SGP vindt dat dit ruimhartig – dat wil zeggen: met oog voor de menselijke maat en met benutting van alle wettelijke mogelijkheden – moet gebeuren, maar ook rechtvaardig. Minima moeten vooral ook gestimuleerd worden om uit de uitkeringssituatie te geraken. Misbruik van voorzieningen voor financiële ondersteuning moet worden voorkomen. Preventief wordt ingezet op goede voorlichting en op persoonlijke begeleiding door een klantmanager. Fraude wordt actief bestreden.

 Concreet betekent dit:

 • In nauwe samenwerking met KrimpenWijzer, Krimpens Sociaal Team en de Krimpense Voedselbank, Seniorenplatform, Stichting Fair Chance, kerken, scholen en verenigingen wordt ingezet op het signaleren en tegengaan van stille armoede.
 • We spannen ons in om het niet-gebruik van voorzieningen voor financiële ondersteuning zoveel mogelijk terug te dringen. Naast de beschikbare collectieve informatie (huis-aan-huisbladen, folders en voorlichting) worden minima ook individueel gewezen op de mogelijkheden. In Krimpen worden gezinnen met kinderen die met multiproblematiek – waar onder financiële problemen – te kampen hebben, gericht benaderd.
 • Het Voorzieningenfonds wordt actiever gepromoot. Bezien wordt of de inhoud en /of dekking van het Voorzieningenfonds in relatie tot de overig beschikbare financiële voorzieningen uitbreiding dan wel bijstelling behoeft.
 • De gemeente draagt blijvend zorg voor een goede en betaalbare aanvullende collectieve ziektekostenverzekering voor de minima.

 

SGP Krimpen is voor de introductie van de Rotterdampas

De Rotterdampas wordt geïntroduceerd in Krimpen aan den IJssel. Samen met de plaatselijke ondernemers, verenigingen en andere instanties wordt bezien op welke wijze aan deze pas een Krimpense invulling kan worden gegeven, waardoor deze kan worden verstrekt aan minima en aan vrijwilligers en mantelzorgers

 

SGP Krimpen heet nieuwkomers welkom, maar ze moeten ook snel integreren en participeren in de samenleving

Op grond van de Bijbelse opdracht gastvrij te zijn voor mensen in nood wordt, wanneer vanuit het Rijk een beroep op onze gemeente wordt gedaan, meegewerkt aan het tijdelijk opvangen van vluchtelingen en huisvesting van statushouders. Bij vluchtelingenopvang wordt ingezet op kleinschaligheid en op het maximaal betrekken van de Krimpense gemeenschap. Statushouders worden actief gestimuleerd zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren en vrijwilligerswerk te doen, zodat zij zo snel en zo goed mogelijk in de Krimpense samenleving integreren.

 

SGP Krimpen wil de portefeuillehouder Molukse aangelegenheden behouden

Inwoners van Molukse afkomst nemen een gewaardeerde plek in binnen onze gemeente. De portefeuille Molukse aangelegenheden heeft concrete meerwaarde, en blijft daarom behouden.

 

SGP Krimpen wil het respectvol met elkaar omgaan in de samenleving bevorderen.

 

Respectvol omgaan met elkaar

De Krimpense samenleving is er altijd een geweest van gemoedelijkheid en saamhorigheid. Krimpenaren houden rekening mét en hebben oog vóór elkaar. Hierdoor kenmerkt onze gemeente zich als een hechte en harmonieuze gemeenschap, waarin het tot nu toe prettig “samen leven” is. Hierin zijn wij nog steeds een echt dorp. De SGP wil dit vooral zo houden. Niet uit misplaatste nostalgie, maar omdat juist in een tijd waarin onze samenleving steeds opener en veelkleuriger wordt, het waard is om elkaar óók op die gezamenlijke Krimpense waarden scherp te houden.

 Concreet betekent dit:

Naast haar handhavende taak, doet de gemeente ook een moreel appèl op ouderen en jongeren om zich als een verantwoordelijk burger te gedragen. Samen met alle Krimpense maatschappelijke organisaties wordt een actieplan opgesteld voor het bij alle inwoners onder de aandacht brengen en houden van de gezamenlijk gewenste omgangsvormen en onderlinge verhoudingen;

Reclame en andere publieke uitingen die als godslasterlijk, discriminerend, vrouwonvriendelijk of op een andere manier als kwetsend of aanstootgevend kunnen worden ervaren, worden uit de openbare ruimte geweerd;

Het vloekverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) blijft gehandhaafd. 

 

SGP Krimpen is voor een onderzoek naar een geboortebos

Krimpen aan den IJssel onderzoekt de mogelijkheid voor het realiseren van een 'geboortebos'. Een geboorteboom is een origineel cadeau voor een pasgeboren of jong kindje. Bij de boom hoort een Geboortecertificaat en een uitnodiging om de boom zelf te komen planten in het Geboortebos. De SGP denkt dat er binnen Krimpen mooie locaties te bedenken zijn voor dit groene initiatief.

 

SGP Krimpen wil onderzoeken of ID-kaarten en rijbewijs thuisbezorgd kunnen worden

De gemeente voorziet in een thuisservice voor mensen die niet zelf in staat zijn naar het gemeentehuis te komen om bijvoorbeeld een ID-document op te halen. Er komt een onderzoek naar meer mogelijkheden voor gemeentelijke dienstverlening aan huis.

 

SGP Krimpen zet zich in voor het terugdringen van laaggeletterdheid

Ook zet de SGP zich in voor het terugdringen van laaggeletterdheid. Door het niet kunnen lezen en schrijven raken mensen in een achterstandspositie, waardoor zij bijvoorbeeld minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Samen met Bibliotheek aan de IJssel en KrimpenWijzer wordt het actieprogramma om laaggeletterdheid terug te dringen geïntensiveerd;

Naast de gewenste verdere digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening worden ook nadrukkelijk de noodzakelijke niet-digitale faciliteiten, als bijvoorbeeld het publiekscentrum in het raadhuis en de balie in het Gezondheidscentrum, in de lucht gehouden voor de mensen die hier (nog) geen gebruik van kunnen maken.

Ook zal worden bezien welke rol Bibliotheek aan de IJssel kan vervullen bij de informatievoorziening aan niet-digitaalvaardige doelgroepen.

 

SGP Krimpen is voor een dementievriendelijke samenleving

Krimpen aan den IJssel wordt een dementievriendelijke samenleving, waarin mensen met dementie en hun mantelzorgers ook moeten kunnen rekenen op de Kracht van Krimpen.

 

SGP Krimpen vindt dat alle inwoners volwaardig aan de samenleving mee moeten kunnen doen: dat noemen we inclusie!

Gelijkwaardig en volwaardig meedoen

Niet alle mensen zijn in staat om aan de samenleving deel te nemen. Bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn. In de Bijbel wordt de overheid nadrukkelijk opgeroepen om een schild te zijn voor de zwakkeren. Vanuit deze visie wil de SGP bijzondere aandacht voor de positie van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, maar ook voor die van kwetsbare jeugdigen en hun ouders. SGP Krimpen vindt dat alle inwoners, ongeacht bijvoorbeeld leeftijd, beperking, gelijkwaardig en volwaardig aan de samenleving moeten kunnen meedoen. Wie je ook bent. We noemen zo’n samenleving een inclusieve samenleving.

Concreet betekent dit:

De SGP zet zich in voor een inclusieve samenleving. Inclusie is het centrale uitgangspunt in het gemeentelijke beleid. Het gaat daarbij niet alleen om de zorg voor en welzijn van kwetsbare doelgroepen, maar bijvoorbeeld ook over de inrichting van de buitenruimte;

Omdat inclusie betrekking heeft op verschillende beleidsterreinen komt er een coördinerend portefeuillehouder die de samenhang bewaakt;

Voor situaties waarbij de behoefte van inwoners om aan de Krimpense samenleving mee te kunnen doen niet lijkt te kunnen worden ingevuld, worden zogeheten Inclusieve Tafels belegd, waarbij met alle hierbij betrokken instanties wordt gewerkt aan oplossingen die meedoen in Krimpen aan den IJssel in alle opzichten mogelijk maken;

In Krimpen aan den IJssel woont een relatief bovengemiddeld aantal ouderen. Daarom behoort inclusief ouderenbeleid tot het aandachtsgebied van deze portefeuillehouder.

 

SGP Krimpen wil experimenteren en verdiepen met wijkgerichte benadering – wijkbezoeken

Het gemeentebestuur trekt actief de wijk in. Door het wijkwethouderschap, wijkspreekuren, wijkcontactbijeenkomsten en wijkschouwen betrekt de gemeente de bewoners intensief bij de zaken die de eigen woonomgeving betreffen of hen aangaan;

We gaan experimenteren met het verder verdiepen van de wijkgerichte benadering. Er worden bewonerspanels ingesteld. Ook wordt bezien op welke wijze het instrumentarium van de G-1000 mogelijkheden biedt om de buurt meer te betrekken bij de inrichting van de eigen woonomgeving;

Het fonds bewonersinitiatieven wordt uitgebreid;

In de Algemeen Plaatselijke Verordening wordt ruimte gegeven aan het burgerinitiatief. De eindafweging blijft daarbij echter altijd de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

 

SGP Krimpen blijft voor het behoud van de zondagsrust

Krimpen aan den IJssel is van oudsher een gemeente die zich kenmerkt door rust en stabiliteit. Juist in de hectiek van de 24/7-maatschappij  is dit iets wat we willen vasthouden. De SGP wil dat Krimpen, gelegen aan de rand van de drukke en dynamische metropoolregio, een oase blijft, waarin de inwoners op adem kunnen komen. Daarbij blijft de zondag een belangrijk collectief rustmoment, waarop iedereen zich geestelijk en lichamelijk kan opladen.

 Concreet betekent dit:

 • Inzet van de SGP is dat het kleinschalige, dorpse en groene karakter van Krimpen behouden blijft; waar het authentieke wordt gekoesterd, en het met de inzet van moderne faciliteiten, diensten en voorzieningen prettig wonen en leven is;
  • De SGP wil dat de huidige situatie ten aanzien van de zondagsrust behouden blijft. Er zijn op zondag geen publieke evenementen en winkels blijven gesloten;
  • De gemeente geeft het goede voorbeeld in het respecteren van de zondagsrust. Zondagswerk in gemeentelijke dienst en in opdracht van de gemeente wordt zoveel mogelijk voorkomen;

De eindtijd voor geluidsoverlast bij buitenevenementen blijft gehandhaafd op 23.00 uur.

 

SGP Krimpen is voor subsidies, die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen onder heldere voorwaarden

Subsidies

Met subsidieverlening wordt beschikt over gemeenschapsgeld. De basis voor subsidieverlening is de gemeentebegroting en het bijbehorende subsidiekader. Het in de gemeentebegroting voor de jaarlijkse subsidiëring opgenomen bedrag geldt als het subsidieplafond. Over budget- en investeringssubsidies worden met de individuele organisaties concrete afspraken gemaakt. SGP Krimpen vindt dat subsidies aantoonbaar ten dienste moeten staan aan het publieke nut en/of welzijn van de samenleving op het vlak van bijvoorbeeld gezondheid en duurzaamheid.

Concreet betekent dit:

• De te subsidiëren activiteiten behoren duidelijk omschreven te zijn. In de subsidievoorwaarden wordt concreet benoemd wat de bijdrage is aan de gemeentelijke doelstellingen;

• Subsidies hebben een aanvullend karakter;

• Bij strijdigheid met (christelijke) waarden en normen wordt geen subsidie verleend;

• Het identiteitsgebonden zijn van de subsidieontvangers is geen belemmering om te subsidiëren;

• Controle of de subsidie ook besteed is aan het afgesproken doel.

 

SGP Krimpen wil geen fusie met omliggende gemeenten!

De SGP is een tegenstander van een fusie met omliggende gemeenten.

 

SGP Krimpen wil de regionale samenwerking versterken

Ten aanzien van de positie van onze gemeente stelt SGP Krimpen dat Krimpen aan den IJssel een bestuurskrachtige gemeente is die veel taken in eigen beheer kan blijven uitvoeren. Voor taken die een grotere schaal vereisen, werkt de gemeente intensief samen met omliggende gemeenten. De SGP kiest hierbij nadrukkelijk voor samenwerking met zowel de Rotterdamse regio als met de gemeente Krimpenerwaard.

 Samenwerking

Krimpen aan den IJssel vervult letterlijk een brugfunctie tussen de verstedelijkte Rotterdamse regio en de landelijke Krimpenerwaard. SGP Krimpen vindt dat de gemeente, vanuit haar zelfstandige positie, ook in figuurlijke zin als brug kan fungeren. Daarbij wordt enerzijds geprofiteerd van de schaalvoordelen van intergemeentelijke samenwerking en anderzijds wordt samengewerkt om het kleinschalige, dorpse en groene karakter te kunnen behouden. Krimpen werkt zowel samen met de gemeente Krimpenerwaard als met de gemeenten aan de andere kant van de IJssel. Te weten:

• in de GR IJsselgemeenten met Capelle aan den IJssel en Zuidplas op het gebied van sociale zaken en ICT;

• met de Rotterdamse regio op het gebied van volksgezondheid, jeugdzorg, beschermd wonen en maatschappelijke opvang en in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op het gebied van verkeer en economie; en

• met de gemeente Krimpenerwaard op het gebied van weg- en waterbouw, waterbeheer, natuur en recreatie.

Concreet betekent dit:

 De gemeente zet de ambtelijke samenwerking met Capelle aan den IJssel voort, maar is tegenstander van een fusie met omliggende gemeenten;

 De Metropoolregio, waarin de gemeente actief participeert, concentreert zich op haar kerntaken. Andere onderwerpen, zoals energietransitie, kunnen in de Metropoolregio worden opgepakt onder voorwaarde dat de besluitvorming binnen onze gemeente blijft plaatsvinden;

 De voor beide gemeenten belangrijke thema’s uit de Strategische Visie Krimpenerwaard, zoals bereikbaarheid, energietransitie en wonen, worden (ook) samen met de gemeente Krimpenerwaard opgepakt.

 

SGP Krimpen wil de opbrengst van de Eneco-aandelen inzetten t.b.v. energietransitie!

De opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco wordt hoofdzakelijk ingezet ten behoeve van verduurzaming en energietransitie.

 

SGP Krimpen is voor een transparant en verantwoorde financieel beleid

SGP Krimpen heeft de afgelopen jaren actief bijgedragen aan het op orde houden van de gemeentefinanciën. Om beleid daadwerkelijk uit te kunnen voeren, zijn voldoende financiële middelen nodig. De gemeente verkrijgt deze middelen van het Rijk en via eigen belastingheffing. In alle gevallen gaat het om geld van de burger. Transparant en verantwoord financieel beleid is voor de SGP het uitgangspunt.

Begroting

In de jaarlijkse begroting komen alle voornemens met bijbehorende kosten samen. Dan worden de keuzes gemaakt voor de daadwerkelijke besteding van het belastinggeld van onze inwoners. De SGP streeft naar een degelijke en inzichtelijke begroting. Kortingen van het Rijk hebben hun weerslag op de gemeentelijke begroting: wel extra taken, maar niet de bijbehorende gelden.

2018-2022, o.a.

Als gevolg hiervan is in de afgelopen periode fors bezuinigd op de gemeentebegroting. Recente decentralisaties zullen echter ook de komende jaren zorgen voor druk op de begroting. De financiële tekorten die hierdoor dreigen te ontstaan, wil SGP Krimpen vooral opvangen door kritisch naar het gemeentelijke uitgavenniveau te kijken. In onze visie is het noodzakelijk dat de gemeente extra ruimte in de begroting creëert, waardoor er binnen de begroting meer ruimte ontstaat om toekomstige tegenslagen op te vangen.

Concreet betekent dit:

• Een structureel sluitende begroting;

• Een kwalitatief hoogwaardige begrotingscyclus met periodieke beoordeling van de uitgaven in verhouding tot de begroting;

• Een goed weerstandsvermogen om tegenvallers te kunnen opvangen;

Afbouwen van schulden om het renterisico te beperken;

• Een regelmatige kritische evaluatie van lopende uitgaven (wel of niet continueren);

• Indien mogelijk afstoten van bovenwettelijke taken;

• Door in te zetten op preventie, op heldere indicatiestelling, en op een efficiënte en meer creatieve inkoop en inzet van de benodigde zorg en ondersteuning wordt gestreefd naar een zo effectief mogelijke besteding van de beschikbare middelen voor Wmo- en jeugdhulp. Mochten deze mogelijkheden hiertoe volledig zijn benut, dan is de gemeente bereid om zo nodig te investeren vanuit de gemeentebegroting. Omgekeerd geldt dat een budgettair tekort binnen het sociaal domein of elders op de gemeentebegroting niet mag leiden tot een kwalitatieve beperking in het aanbod van Wmo- en jeugdhulp;

Belastingen

Naast de uitkering die de gemeente krijgt van het Rijk (algemene uitkering Gemeentefonds), heft de gemeente ook zelf belastingen. Een belangrijk deel daarvan is de onroerende zaakbelasting (OZB). SGP Krimpen is pleitbezorger van een terughoudende inzet van dit recht om belasting te heffen. Het gaat om een evenwicht tussen de voorzieningen voor de burgers en de te heffen belasting én draagkracht van de inwoners.

Concreet betekent dit:

Streven naar lastenverlichting voor onze inwoners;

Kwijtschelding van belastingen voor inwoners die van een laag inkomen moeten rondkomen en daarbij niet vermogend zijn;

• De hoogte van de begraafrechten dient betaalbaar te blijven, zodat niemand in zijn of haar keuze onnodig wordt beperkt.

 

SGP Krimpen is voor blijvende steun voor Streekmuseum en Muziekschool 

Het Streekmuseum vervult een belangrijke rol bij het levend houden van de lokale en regionale geschiedenis. Voor de instandhouding van het Streekmuseum worden de mogelijkheden van actieve(re) betrokkenheid van de gemeente Krimpenerwaard bezien, maar wordt ook gekeken naar manieren waarop ondernemerschap kan worden vergroot.

De Muziekschool heeft een streekfunctie. Omliggende gemeenten subsidiëren hun leerlingen op de Krimpense muziekschool op dezelfde wijze als waarop de gemeente Krimpen haar gebruikers subsidieert. 

 

SGP Krimpen wil blijvende steun voor de bibliotheek, gratis voor jongeren 

 

Bibliotheek aan den IJssel kan op blijvende steun rekenen. Mogelijkheden om de bibliotheek vaker en langer open te stellen – door uitbreiding openingstijden danwel benutting van mogelijkheden voor self-service – worden onderzocht. Het lidmaatschap voor jongeren tot 18 jaar en voor minima is gratis. 

 

SGP Krimpen is voor promotie van de Krimpenerwaard, betere aansluiting op recreatief netwerk zoals kano’s  

De gemeente zorgt voor betere aansluiting op de recreatievoorzieningen in de Krimpenerwaard. Er komt een betere aansluiting op het kanonetwerk; Samen met de gemeente Krimpenerwaard zet de gemeente zich in voor de promotie van onze streek.

 

SGP Krimpen wil een upgrade van het skatepark en een 2e Omnistadium (kunstgrasveld)

De skatebaan wordt geüpgrade en er komt een tweede Omnistadium. Ook worden er sportlanes aangelegd, waarbij door de wijk in een route sportvoorzieningen worden gerealiseerd.

 

SGP Krimpen  is voor betaalbare voorschoolse educatie en peuterspeelzaalwerk 

Beschikbare gelden voor voorschoolse educatie en schakelklassen worden dusdanig ingezet dat ondersteuning van kinderen met een risico op een ontwikkelingsachterstand laagdrempelig en financieel toegankelijk wordt aangeboden. Een doorlopende leerlijn wordt gewaarborgd. De gemeente stimuleert ouders van dit aanbod gebruik te maken. Kinderen die nog niet leerplichtig zijn, worden echter niet verplicht een bepaalde vorm van onderwijs te volgen;

De gemeente draagt er zorg voor dat ook peuters uit kostwinnersgezinnen, enkele dagdelen per week naar een peuterspeelzaal kunnen. Voor deze doelgroep subsidieert de gemeente laagdrempelig het peuterspeelzaalwerk en zorgt ze voor acceptabele inkomensafhankelijke ouderbijdragen. 

 

SGP Krimpen wil dat het schoolzwemmen voor groepen 4 van kracht blijft! 

Het schoolzwemmen blijft in stand voor groep 4 van het basisonderwijs.

 

SGP Krimpen wil het leerlingenvervoer op  hoge kwaliteit handhaven 

Het leerlingenvervoer voor de Krimpense kinderen blijft zodanig geregeld dat zij passend onderwijs kunnen volgen dat aansluit bij hun identiteit. De Cliëntenraad Leerlingenvervoer Krimpen aan den IJssel behoudt zijn adviserende taak en wordt actief betrokken.

 

SGP Krimpen wil dat het Onderdak blijft bestaan en wordt opgeknapt 

Het Onderdak blijft bestaan als onderkomen voor Krimpense verenigingen. De gemeente investeert in het toekomstbestendig en energiezuinig maken van het gebouw. 

 

SGP Krimpen  is voorstander van het realiseren van speciaal basisonderwijs binnen de gemeente.

SGP Krimpen is voorstander van het dichterbij – zo mogelijk in onze eigen gemeente – realiseren van speciaal basisonderwijs. Ten slotte heeft de gemeente ook een rol bij de vroeg- en voorschoolse educatie en bij het peuterspeelzaalwerk. 

 

SGP Krimpen is voor vrijheid van onderwijs

De SGP houdt de vrijheid van onderwijs hoog. Daarom moet de gemeente zich vooral niet mengen in de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs. Dat is aan de scholen zelf. Wel vindt de SGP dat onderwijsinstellingen op de gemeente moeten kunnen terugvallen als de kwaliteit in het gedrang komen.

 De SGP vindt het belangrijk dat het godsdienstonderwijs op de Krimpense openbare scholen en de zwemlessen op alle basisscholen in onze gemeente  kwalitatief en kwantitatief op peil blijven.

 Daarnaast moet de gemeente zorgen voor goede onderwijshuisvesting en voor het leerlingenvervoer, en heeft zij een sturende en coördinerende rol bij het bestrijden van onderwijsachterstanden en het voorkomen van (vroegtijdige) schooluitval. 

 

SGP Krimpen wil dat parkeren gratis blijft in Krimpen!

Parkeren blijft gratis in Krimpen aan den IJssel, de omgeving van winkelcentra en winkelstrips is aantrekkelijk en kwalitatief op orde;

De Detailhandelsvisie van Krimpen aan den IJssel wordt in 2018 geëvalueerd en zonodig geactualiseerd. SGP Krimpen is er van overtuigd dat we goede keuzes hebben gemaakt voor de versterking van de hoofdwinkelstructuur. Tegelijkertijd is er qua detailhandel veel in beweging, speelt winkelleegstand ook in Krimpen nog steeds een rol en moeten we ons daarom deze vraag stellen: doen we nog de goede dingen en doen we ze goed genoeg?

 

SGP Krimpen is voorstander van het vergroten van de leefbaarheid en het verminderen van geluid- en fijnstofoverlast

Het verbeteren van de bereikbaarheid van Krimpen mag geen relevant negatief effect hebben op de leefbaarheid van de Krimpenaren. Inwoners moeten kunnen rekenen op een gemeente die zich concreet inzet voor het vergroten van de leefbaarheid en het verminderen van geluid- en fijnstofoverlast.

 

SGP Krimpen maakt zich sterk voor een gezond ondernemersklimaat, Ondernemersfonds, Binnenvaart MRDH EMK 

Er komt een Ondernemersfonds Krimpen: het fonds geeft ondernemers de kans om samen initiatieven op te zetten. De financiering heeft wat de SGP betreft bij voorkeur plaats via een opslag op de OZB: de financiën vloeien hierbij echter direct terug naar het desbetreffende gebied. Het probleem van de zogenaamde free riders wordt zo omzeild (wel profiteren, niet meebetalen). De gemeente is desgewenst bereid taken en bijbehorende financiën over te dragen aan het Ondernemersfonds. Bedrijven bepalen gezamenlijk waaraan de financiën worden besteed;

Gemeente Krimpen is een actief lid in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, vertaalt de MRDH-agenda waar mogelijk naar het lokale en is het verlengstuk en ambassadeur van het Krimpense bedrijfsleven naar de brede regio;

Ondernemers die het tijdelijk moeilijk hebben worden waar mogelijk ondersteund: daarom blijft gemeente Krimpen aangesloten bij de Rotterdamse Zaak16;

Het EMK-terrein wordt ontwikkeld tot een duurzaam, aantrekkelijk ondernemersgebied. Daarbij is ruimte voor maakindustrie, maar ook voor Krimpense ondernemers die hun onderneming willen uitbreiden. Er is bij bedrijfsverplaatsing nadrukkelijk aandacht voor het voorkomen van een nieuwe herstructureringsopgave elders op het industrieterrein;

Binnenvaartondernemers zijn diep geworteld in de Krimpense samenleving. We hebben daar nadrukkelijk oog voor: havenfaciliteiten moeten op orde zijn qua walstroom, afmeervoorzieningen, de noodzakelijke diepgang en een veilige autoafzetsteiger. De havengeldtarieven zijn marktconform, maar hoeven vanwege het maatschappelijk en economisch belang niet kostendekkend te zijn;

Het Digitaal Ondernemersloket wordt gerealiseerd: alle ondernemersinformatie onder één digitaal dak: van vergunningen, via duurzaamheid tot onder andere inkoop;

Het EMK-terrein wordt ontwikkeld tot een duurzaam, aantrekkelijk ondernemersgebied. Daarbij is ruimte voor maakindustrie, maar ook voor Krimpense ondernemers die hun onderneming willen uitbreiden. Er is bij bedrijfsverplaatsing nadrukkelijk aandacht voor het voorkomen van een nieuwe herstructureringsopgave elders op het industrieterrein.

 

SGP Krimpen wil dat de havenfaciliteiten voor de binnenvaart op orde zijn 

Binnenvaartondernemers zijn diep geworteld in de Krimpense samenleving. We hebben daar nadrukkelijk oog voor: havenfaciliteiten moeten op orde zijn qua walstroom, afmeervoorzieningen, de noodzakelijke diepgang en een veilige autoafzetsteiger. De havengeldtarieven zijn marktconform, maar hoeven vanwege het maatschappelijk en economisch belang niet kostendekkend te zijn.

 

De SGP wil dat Krimpen aan den IJssel een Fairtrade gemeente wordt.

Krimpen aan den IJssel wordt Fairtrade-gemeente. Hierbij zorgen inwoners, winkels, bedrijven en de lokale overheid samen voor meer eerlijke handel. Ook draagt dit bij aan meer samenwerking en samenhang tussen de verschillende partijen.

 

SGP Krimpen wil maximale inspanning voor een lokaal inkoopbeleid 

Gemeente Krimpen maximeert haar inspanningen om inkoop lokaal te betrekken bij Krimpense ondernemers: zowel het MKB als ZZP-ers. Het inkoopbeleid is daarvoor transparant en zo eenvoudig mogelijk vormgegeven.

 

SGP Krimpen steunt energiecoöperatie: zonneweide en daken komen beschikbaar 

We denken in kansen: alle Krimpense wijken krijgen zowel een klimaatstresstest als energieneutraliteitscan: gericht op 'Next Generation': Krimpen ‘klaar voor de volgende generatie’;

 • Een Krimpense Energiecoöperatie komt echt van de grond zodat inwoners kunnen profiteren van initiatieven rondom zonne- en windenergie: de gemeente ondersteunt daarbij van harte, stelt (via de methodiek van een postcoderoos) daken van gemeentelijke panden beschikbaar voor zonnepanelen ten behoeven van deze coöperatie en onderzoekt de mogelijkheden voor een zonnepark in Krimpen aan den IJssel.

 

SGP Krimpen is voor duurzame scholen en groene schoolpleinen 

Kinderen hebben recht op een groene, duurzame school: scholen worden daartoe gestimuleerd. Schoolpleinen worden getransformeerd 'van steen naar groen' en zijn ook na schooltijd beschikbaar voor spelende kinderen uit de buurt. 

 

SGP Krimpen wil uitbreiding oplaadfaciliteiten voor auto’s, fietsen, etc. 

We investeren in een robuuste infrastructuur voor autolaadpalen: het gebruik van elektrische auto’s is de toekomst waar we klaar voor moeten zijn. Er komt beleid voor een goede inpassing binnen Krimpen die de reguliere parkeercapaciteit niet onnodig onder druk zet;

Rondom winkelcentra en bij andere verblijflocaties komen oplaadpunten voor elektrische fietsen, scooters, etc.

 

Uitbreiden openingstijden

De huidige frequentie van afvalinzameling blijft van kracht en we investeren blijvend in kwaliteit en service. Het Grondstoffencentrum gaat op zaterdag eerder open en een avondopenstelling wordt als proef gerealiseerd.

 

SGP Krimpen wil de biodiversiteit bevorderen: bloemen, vogels, vissen, insecten 

Er wordt met voorrang een biodiversiteitnota vastgesteld die leidend is voor het gemeentelijk handelen in de buitenruimte. Extra budget voor biodiversiteit komt beschikbaar;

De SGP wenst hierbij nadrukkelijk aandacht voor: meer bloemen in de openbare ruimte van Krimpen aan den IJssel gedurende langere perioden in het jaar, inzet op onder andere meer vlinders en bijen, een verbetering van de waterkwaliteit en van de visstand, een actieve inzet op een diversiteit aan vogels. De Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard is daarbij een belangrijke partner;

Een onevenwichtigheid in het ecosysteem kan ook voor overlast zorgen en de leefbaarheid in het dorp aantasten. Daarom ontwikkelt de gemeente beleid op het vlak van dierenwelzijn, waarbij oog is voor de meerwaarde van dieren in Krimpen maar ook keuzes maakt en maatregelen bevat ten aanzien van overlast en disbalans.

 

SGP Krimpen wil de openbare verlichting versneld verduurzamen naar LED, met keuzes voor inwoners 

 

Versnellen op het verduurzamen van LED-verlichting in andere Krimpense wijken heeft prioriteit. We 'verledden' alle openbare verlichting, behalve die in de komende 10 jaar bij herstraten wordt vervangen; inwoners worden bij de keuzes en inrichting betrokken.

 

Vóór een energieneutraal Krimpen

Krimpen aan den IJssel is uiterlijk 2050 energieneutraal. Dàt is de ambitie die bij gemeentelijke keuzes centraal staat. Maatregelen die dit kunnen versnellen overwegen we nadrukkelijk. We durven daarbij keuzes te maken en staan zeer open voor innovatie en vernieuwing. Zorgvuldigheid is daarbij de norm.

Concreet betekent dit:

We vergroenen de gemeentelijke begroting: duurzaamheidsmaatregelen die zich sneller terugverdienen dan de technische levensduur worden doorgevoerd;

We zijn alert op mogelijkheden tot het versnellen van verduurzaming en participeren in landelijke, innovatieve projecten. Daarbij hanteren we bestaande technieken (zon / wind), maar experimenteren waar mogelijk ook met nieuwere mogelijkheden zoals geothermie (aardwarmte > 500 meter diep) en riothermie (warmte uit het riool).

 

SGP Krimpen wil zebrapaden op 'kwetsbare plekken' en duidelijker zichtbare oversteekplaatsen 

SGP Krimpen wil meer voetgangeroversteekplaatsen (zebrapaden) op routes naar scholen en andere voorzieningen zoals winkelcentra, verzorgingshuizen en sportlocaties, maar ook dat deze beter zichtbaar worden en ingericht worden met signalering, verlichting en bebording. 

 

Vóór verbetering van de algeracorridor

We geven de verkenningen in het kader van de MIRT voor oplossingen op de langere termijn naar een multimodale stadsbrug voor het lokale verkeer tussen IJsselmonde en de Krimpenerwaard een eerlijke kans. Als blijkt dat zo’n verbinding gerealiseerd kan worden zonder grote negatieve effecten voor de leefbaarheid in Krimpen (qua aantal verkeersbewegingen en fijnstof), kunnen wij hieraan onze goedkeuring geven.

Ondertussen zetten we in op meer realistischere varianten voor de korte en middellange termijn. De gemeente zet daarom actief in op verdere optimalisatie van de Algeracorridor.

Naast vernieuwing van de grote kruising aan de Krimpense zijde, denken we daarbij aan de realisering van een extra rijstrook over de Algerabrug in combinatie met de aanleg van fietsbrug en verruiming van de wegcapaciteit aan de Capelse zijde;

Het in de Strategische Visie Krimpenerwaard benoemde ontsluitingsalternatief over de Hollandsche IJssel richting de A20 moet daarbij worden onderzocht in samenspraak met betrokken gemeenten Krimpenerwaard en Zuidplas en Provincie Zuid-Holland;

De renovatie van de grote kruising in 2020/2021 dient te leiden tot een aanzienlijke verbetering van de doorstroming / capaciteitsuitbreiding, die met name richting Krimpenerwaard in de middag de verkeersdrukte vermindert;

De ontwikkeling van Centrum-Zuid nabij de Nieuwe Tiendweg moet worden gebruikt om ook de doorstroming in Krimpen te optimaliseren: Deze kans komt maar één keer voor;

Inwoners kunnen zelf via cameraposities de doorstroming op de Algeracorridor live checken;

Het Bestuurlijk Platform Algeracorridor blijft intact: bereikbaarheid is een regionaal vraagstuk: Provincie, Metropoolregio, Rijkswaterstaat en gemeenten Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Capelle aan den IJssel en Ridderkerk aan één overlegtafel is van groot belang;

Gemeente Krimpen aan den IJssel blijft ook de komende jaren het burgerplatform Algeracorridor.nl steunen. 

 

Vóór een dekkend AED-netwerk

 

We hebben in Krimpen een mooi en goed functionerend AED-netwerk en een fors aantal getrainde burgerhulpverleners: de komende jaren zijn we zeer zuinig op 'ons Hartveilig Wonen'. De gemeente financiert de training van inwoners en het beschikbaar blijven van een dekkend netwerk van AED’s.

 

Vóór een betere infrastructuur

SGP Krimpen wil het gebied rondom de grote kruising van een kwaliteitsimpuls voorzien: duizenden mensen rijden op deze plek 'door Krimpen'. Voor de hoek van ‘de Wok’ wordt bezien of hier herontwikkeling kan plaatsvinden.

 

Vóór goed openbaar vervoer!

Goed openbaar vervoer is van groot belang. De SGP wil de komende jaren bewaken dat Krimpen goed bereikbaar blijft met het openbaar vervoer en kansen tot verbetering worden benut. Dat kan!

Personenvervoer over water verdient uitbreiding: de frequentie van de waterbus omhoog, de gebruikstijden verlengen (zowel ’s morgens als ’s avonds), een waterbusverbinding over de Hollandsche IJssel naar Gouda en een extra halte aan de zuidzijde van Rotterdam.

 

Waardevolle Krimpense samenleving

Krimpen aan den IJssel is van oudsher een gemeente die zich kenmerkt door rust en stabiliteit. Juist in de hectiek van de 24/7-maatschappij  is dit iets wat we willen vasthouden. De SGP wil dat Krimpen, gelegen aan de rand van de drukke en dynamische metropoolregio, een oase blijft, waarin de inwoners op adem kunnen komen. Daarbij blijft de zondag een belangrijk collectief rustmoment, waarop iedereen zich geestelijk en lichamelijk kan opladen.

 Concreet betekent dit:

 • Inzet van de SGP is dat het kleinschalige, dorpse en groene karakter van Krimpen behouden blijft; waar het authentieke wordt gekoesterd, en het met de inzet van moderne faciliteiten, diensten en voorzieningen prettig wonen en leven is;
 • De SGP wil dat de huidige situatie ten aanzien van de zondagsrust behouden blijft. Er zijn op zondag geen publieke evenementen en winkels blijven gesloten;
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld in het respecteren van de zondagsrust. Zondagswerk in gemeentelijke dienst en in opdracht van de gemeente wordt zoveel mogelijk voorkomen;
 • De eindtijd voor geluidsoverlast bij buitenevenementen blijft gehandhaafd op 23.00 uur.

 

De twee N210-rotondes bij Carpe Diem en de Krimpenerbosweg worden voorzien van kunst (die zich richt op de karakteristiek van Krimpen aan den IJssel) en een groene aankleding (die net als de andere rotondes in Krimpen aan den IJssel kan worden gesponsord). Hoewel deze rotondes formeel geen Krimpens grondgebied zijn, liggen ze direct tegen Krimpen aan. Daarom pakken we dit samen met Provincie Zuid-Holland en gemeente Krimpenerwaard op.