28 juni 2023

Amendement begroting VRR wegens aanrijtijden ambulance in Krimpen

Amendement begroting VRR wegens aanrijtijden ambulance in Krimpen

De blijvende zorgen over de lange aanrijtijden van ambulances naar spoedgevallen in Krimpen aan den IJssel was voor de SGP reden om bij de vaststelling van de begroting voor de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) hier - opnieuw - aandacht voor te vragen. De SGP diende hiervoor met succes een amendement in.

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens 13 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van onder andere rampenbestrijding, brandweerzorg en ambulancezorg. Een keer per jaar staat de begroting van dit grote samenwerkingsverband op de agenda. De VRR had een begroting voor 2024 ingediend bij de betreffende gemeentes (waaronder Krimpen aan den IJssel) die niet sluitend was. Er bleek een verwacht tekort van 4,2 miljoen, wat ten laste gelegd zou worden van de gemeentes. Nu is het deel van onze gemeente nog geen 2% van dit bedrag, maar tijdens de beeldvormende en oordeelsvormende commissie waren zo goed als alle partijen het er wel over eens dat de VRR betere redenen moest aandragen voor dit tekort dan de prijsstijgingen en de enorme inflatie. Met name omdat de andere verbonden partijen wel een sluitende begroting konden presenteren. De portefeuillehouder van dit dossier, burgemeester Luteijn, stelde al vroeg in de vergaderronde dat hij de VRR aan de gemaakte budgetafspraken wilde houden. Hij zei letterlijk: “Bewijs mij dat u dit niet kunt, VRR”. Deze uitspraak werd op waarde geschat door collega-raadslid Saskia Oudshoorn van Stem van Krimpen, die met ondersteuning van de betrokken ambtenaar een amendement opstelde met een aangescherpte zienswijze. Daarin wordt de VRR gevraagd verschillende scenario’s te schetsen om met deze uitdaging om te gaan, met de bijbehorende risico’s. En daarin ook een scenario op te stellen die binnen de bandbreedte van de indexering past. Wij konden ons als SGP heel goed vinden in die aangepaste zienswijze. De verwachtingen zijn helder geformuleerd, de verschillende scenario’s geven ook wat ruimte aan de VRR en het geeft ons als raad zicht op de eventuele gevolgen.

Als SGP-fractie wilden we dit moment ook gebruiken om onze zorgen wat betreft de achterblijvende aanrijtijden van de ambulances in Krimpen aan den IJssel (opnieuw) duidelijk te maken aan de VRR. Waar drie jaar geleden nog 88,6% van de ambulances binnen de 15-minuten norm aankwam op de plaats van bestemming in ons dorp, was dat het afgelopen jaar maar 82,9%. Dit betekent dat bijna 1 op de 5 ambulances er langer over doet dan die 15 minuten. Dit baart ons uiteraard zorgen. Zeker nu de ambulancepost van Zuidbroek op korte termijn verplaatst gaat worden naar Bergambacht. De verwachting is dat hierdoor de aanrijtijden in Schoonhoven zullen verbeteren, ten koste van de aanrijtijden in de westelijke Krimpenerwaard. Omdat wij als dorp aan de grens van de veiligheidsregio gelegen zijn, heeft dit hoogstwaarschijnlijk ook negatieve gevolgen op de aanrijtijden in ons dorp die dus op dit moment al zeer matig zijn. Met die reden hebben ook wij als fractie een amendement opgesteld, waarin deze feiten naar voren worden gebracht en we de VRR een drietal vragen stellen. In de eerste plaats vragen we in kaart te brengen wat in de nieuwe situatie de invloed zal zijn op de aanrijtijden in Krimpen aan den IJssel. In de tweede plaats alles in het werk te stellen om de aanrijtijden in Krimpen aan den IJssel minimaal op het niveau te krijgen van het gemiddelde van de gehele regio, wat voor 2022 bijvoorbeeld 90,1% was. En in de derde plaats inzichtelijk te maken op welke manier de aanrijtijden in Krimpen aan den IJssel verbeterd zouden kunnen worden en daarin ook te onderbouwen wat de haalbaarheid, de kosten en de eventuele randvoorwaarden zouden zijn voor het inrichten van een ambulancepost in Krimpen aan den IJssel. Waar met name de oppositiepartijen tijdens de oordeelsvormende commissie nog wat sceptisch waren of dit wel het juiste moment was voor een dergelijk amendement, wist ons nieuwe raadslid Aron van Nieuwkoop de twee amendementen samen met Stem van Krimpen samen te voegen tot één en ook de VVD voor de raadsvergadering al te overtuigen om mee te tekenen. Burgemeester Luteijn erkende tijdens de vergadering dat ook hij zich zorgen maakt over de aanrijtijden en het belang daarvan onderstreept. Na de eerste termijn bleken alle partijen positief over het amendement. Uiteindelijk werd het samengevoegde amendement zelfs unaniem aangenomen door de raad, zodat het nu wachten is op de schriftelijke reactie van de VRR.