15 december 2018

Grote kruising & Ouverturelaan

 

Grote Kruising

In de raadsvergadering van 13 december jl. heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen in de voortgang van het project “de Grote Kruising”. De SGP staat positief tegenover de plannen, welke niet alleen noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke reconstructie van de grote kruising te kunnen uitvoeren, maar ook de bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel zullen verbeteren. De gemeente kan nu echt aan de slag met het verder uitwerken van het voorkeursalternatief en een start maken met het verleggen van de wisselstrook en het aanbrengen van een extra rijstrook op de Nieuwe Tiendweg (vanaf grote kruising tot en met kruising Boerhaavelaan / van Ostadelaan). De planuitwerking van dit omvangrijke project (ca 32 miljoen euro) gaat nu starten en ongetwijfeld zullen gedurende het traject allerlei nieuwe technische en/of financiële inzichten ontstaan. Naar aanleiding van de inspreker, die namens de bewoners van de Rotterdamse weg sprak, heeft de SGP gevraagd om de bewoners meer te betrekken bij de plannen en de wethouder de uitspraak “ontlokt” dat de leefbaarheid niet zal verslechteren (denk aan geluid en fijnstof). Om een vinger aan de pols te kunnen houden heeft de SGP aan de wethouder gevraagd om de raad inhoudelijk bij de voortgang en de wijzigingen te betrekken in plaats van het alleen goedkeuren van nieuwe kredietaanvragen. Hiervoor heeft de SGP een amendement ingediend op het raadsvoorstel, welke helaas niet voldoende steun kreeg van de overige raadsleden. Uiteraard zal de SGP het project nauwlettend blijven volgen en waar mogelijk (of noodzakelijk) onze inbreng blijven geven. Alle Krimpenaren zijn gebaad bij een succesvolle realisatie van dit omvangrijke project. 

Ouverturelaan

De verkeersdrukte op de Ouverturelaan is een langslepend dossier. Marco Oosterwijk heeft zich als wethouder hard gemaakt om middels slagbomen het verkeer in de spits te weren. Deze oplossing bleek toen een te vergaande maatregel te zijn en werd door de gemeenteraad verworpen. Dat betekend echter niet dat de SGP de bewoners van de Ouverturelaan in de kou laat staan. In de raadsvergadering van 13 december jl. heeft de SGP een “motie vreemd aan de orde van de dag” ingediend met daarin de vraag om de voorkeursoptie van de bewoners van de Ouverturelaan serieus te onderzoeken en mee te nemen in de afweging van de verschillende varianten. De SGP vraagt het college een 6evariant te onderzoeken, waarbij de snelheid verlaagd wordt naar 30 km/uur, asfalt gehandhaafd blijft (eventueel met een 30 km-uitstraling zoals bijvoorbeeld mogelijk is middels asfalt in klinkerprint) en gelijkvloerse kruisingen worden aangebracht. Omdat zowel de SGP als Krimpens Belang graag gehoor wilden geven aan de wens van de bewoners, zijn we samen opgetrokken en konden we de motie zelfs namens 6 partijen indienen (SGP, Krimpens Belang, Leefbaar Krimpen, Stem van Krimpen, CDA en Christen Unie). Wethouder Timm ontraadde het indienen van deze motie, maar bij stemming bleek dat alle partijen voorstemden en de motie dus unaniem is aangenomen. Mooi voorbeeld dat we vanuit de oppositie een rol van betekenis hebben en inhoudelijk goede moties ook door de coalitiepartijen serieus worden genomen. Het is nu aan het college om de handschoen op te pakken en de wensen van de bewoners van de Ouverturelaan serieus te onderzoeken. 

In dezelfde raadsvergadering is door Leefbaar Krimpen met steun van SGP en Stem van Krimpen nog een andere “motie vreemd aan de orde van de dag” ingediend en aangenomen. Deze motie vraagt het college om een pilot uit te voeren t.a.v. het in de middaguren openstellen van de bussluis tussen de Ouverturelaan en de N210. Met als doel om verkeer dat via de wisselstrook Krimpen aan den IJssel binnenkomt, maar niet als bestemming heeft, terug te leiden naar de N210. Dit zo op korte termijn al verlichting kunnen geven op het aantal voertuigen dat in de middagspits via de Ouverturelaan de Krimpenerwaard ingaat. Ook deze motie werd door wethouder Timm ontraden, maar wel aangenomen. Ook hier zijn we benieuwd naar de reactie van het college.