7 juli 2023

Inbreng SGP kadernota 2024

Inbreng SGP kadernota 2024

Tijdens een speciale raadsvergadering hebben we afgelopen donderdag (6 juli 2023) de kadernota 2024 vastgesteld. Het gaat in een kadernota over de kaders die de raad aan het college meegeeft voor de beleidsvoornemens van de periode 2024-2027. Een belangrijk moment omdat deze kaders bepalend zijn voor de begroting die we in het najaar met elkaar hopen vast te stellen.

In zijn bijdrage benaderde fractievoorzitter Arrèn van Tienhoven de inhoud van de kadernota vanuit het verkiezingsprogramma van de SGP. Dit leverde een mooi beeld op van de voortgang in het realiseren van deze punten. Lees hieronder de volledige tekst van zijn bijdrage of bekijk zijn bijdrage via onderstaande video (let op: werkt alleen indien u cookies accepteert).

Geachte voorzitter, collega raadsleden, burgerleden, ambtenaren en belangstellenden,

Vandaag bespreken we de kadernota 2024, met daarin de kaders voor de beleidsvoornemens voor de periode 2024-2027. Een belangrijk moment omdat we hiermee samen de kaders bepalen voor de begroting die we in het najaar met elkaar hopen vast te stellen. 

Samen verschillend

De kadernota straalt ambitie uit, maar ook voorzichtigheid. Dat waarderen we, want iedere euro kan je maar één keer uitgeven. De inhoud van deze kadernota sluit aan het bestuursakkoord 2022-2026 met als titel ‘samen verschillend’. In de inleiding hiervan worden een zestal belangrijke onderwerpen benoemd waarmee het college deze bestuursperiode aan de slag gaat. Een jaar na het sluiten van het bestuursakkoord ligt er een kadernota waarin we deze ambities vertaald zien in beleidsvoornemens. In de kernpunten van deze kadernota herkennen we ons verkiezingsprogramma ‘IN GOEDE HANDEN’ met speerpunten voor samen LEVEN, samen WONEN en samen WERKEN.

Logo In Goede Handen

Samen LEVEN

Eer van God en welzijn van onze naasten.

Als SGP-fractie zien we het als onze roeping om politiek te bedrijven met een geopende Bijbel. De Bijbel geeft niet op iedere vraag een pasklaar antwoord. We vragen ons dan ook telkens af hoe we ons hebben te gedragen ten opzichte van God en ten opzichte van de medemensen. Vanuit deze grondslag wil ik ook vandaag het debat met u aangaan over de kadernota. 

Relatieloket

Het organiseren van jeugdhulp in de eigen omgeving is één van onze speerpunten. En ook hier geldt dat voorkomen beter dan genezen is. Uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van VWS uit 2022 blijkt dat het ontbreken van stabiele thuissituatie een directe relatie heeft met toename gebruik van jeugdzorg. Kinderen van gescheiden ouders of waarvan ouders nooit hebben samengewoond, gebruiken 10 tot 50 keer meer jeugdzorg in vergelijking met kinderen van ouders die bij elkaar blijven. Uit ditzelfde onderzoek blijkt ook dat GGZ-gebruik van ouders sterk samenhangt met jeugdzorggebruik van de kinderen, vooral wanner ook sprake is van een scheiding. Als SGP-fractie vinden we dat er meer aandacht moet komen om relatieproblemen te voorkomen. Relatietherapie wordt niet meer vergoed vanuit de basiszorgverzekering en wij vinden dat de gemeente hierin een rol moet spelen. Natuurlijk kunnen we niet alles voorkomen, maar wel een bijdrage leveren. Zoals in de commissie aangekondigd, pleiten we voor een ‘relatieloket’ waarin de gemeente participeert met lokale organisaties. Het zou toch mooi om geliefden na het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap te benaderen in kader van preventieve aandacht voor een gezonde en gelukkige relatie. Ik weet dat verschillende kerken hierin al actief zijn en bereid zijn hun ervaringen te delen. Daarnaast zou het loket kunnen fungeren voor het verwijzen naar begeleiding in gevallen dat de relatie niet zo goed is. En mocht een relatie toch stuklopen dan zou het heel fijn zijn als we een bijdrage kunnen leveren om het aantal (v)echtscheidingen te verminderen. Over de kosten van zo’n loket hebben we contact gehad met de portefeuillehouder en die blijken erg beperkt te zijn.

> Samen met de ChristenUnie dienen we de motie ‘relatieloket’ in.

Bewonersinitiatieven

De verkenning omtrent opzet en invulling van het toekomstfonds is gestart en onlangs hebben we als raad daarin kunnen meedenken. De SGP-fractie gelooft dat het stimuleren van bewonersinitiatieven bijdraagt aan verbinding en de leefbaarheid van de wijken. Daarbij hoort uiteraard ook de benodigde financiën, want wat heb je aan een fonds zonder geld. We zijn dan ook blij dat hiervoor een eerste storting wordt gedaan. 

Samen WONEN

Doorstroming 

Het tekort aan woningen is het gesprek van de dag en in ieder geval het gesprek op ieder verjaardagsfeestje of BBQ. We zijn gelukkig in Krimpen fors aan het bouwen. Met de bouw van appartementen willen we onder andere de doorstroming binnen Krimpen opgang brengen, zodat er eengezinshuizen beschikbaar komen. Dit bouwbeleid lijkt echter niet het gewenste resultaat op te leveren (476 extra woningen versus 90 extra inwoners).

> Mijn vraag aan de portefeuillehouder is of de gewenste doorstroming echt plaatsvindt.

Overlastgevers

Fijn dat het onderwerp veerkracht in context van wijken en buurten benoemd wordt. Want wij geloven zeker in het concept dat veerkracht bijdraagt aan het voorkomen van overlast. De zogenaamde signaleringskaarten kunnen wat ons betreft niet snel genoeg gereed zijn zodat we kunnen starten. We missen echter een reservering voor de financiële middelen om daarna direct aan de slag te gaan. 

> Mijn vraag aan de portefeuillehouder is waarom de financiën nog niet zijn opgenomen. 

Opvang Asielzoekers

Goed dat we oog hebben en blijven houden voor vluchtelingen. Wat de SGP fractie betreft is het goed als we een permanente locatie inrichten voor tijdelijke huisvesting. Dat kan voor vluchtelingen zijn en voor andere mensen die met spoed op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting. Voor die tweede categorie kijken we dan wel in eerste instantie naar de behoefte vanuit Krimpen zelf. Naar ons idee gaat zo’n voorziening echt goed functioneren als we het onderdeel van ons dorp maken. 

Verkeersonveilige situaties

Onlangs is een start gemaakt met de nieuwe verkeer- en vervoersvisie. Ik las dat bijna 600 inwoners de vragenlijst hebben ingevuld,  wat een mooie basis is voor het verdere proces. De SGP-fractie heeft vertrouwen in de aanpak. We missen wel een voortvarende aanpak van reeds bekende verkeersonveilige situaties. Ik benoem er twee; de kruising Middenwetering /Koekoekstraat met de Burgemeester Aalberslaan en de kruising van Middenwetering met de Groenendaal (nabij Gezondheidscentrum). 

> Graag hoor ik van de portefeuillehouder naar de stand van zaken mbt beide kruisingen. 

Mobiliteit

Met de uitbreiding van gratis openbaar vervoer worden de voorzieningen in de regio beter bereikbaar voor financieel kwetsbare inwoners. Hiermee vergroten we de mogelijkheden tot deelname aan de samenleving en kans op werk. 

> Hierbij de oproep aan de portefeuillehouder om aansluiting te zoeken in de regio, zodat door opschaling het ook betaalbaar blijft.

Gezondheid

Positief zijn we over het concept ‘Positieve gezondheid’ en de link die gemaakt wordt met veerkrachtige wijken, zelfstandig kunnen functioneren en meedoen in de samenleving. De genoemde akkoorden GALA, WOZO, TAZ en Hervormingsagenda Jeugd doen ons wel een beetje duizelen. 

> Mijn vraag aan de portefeuillehouder is om te duiden welke concrete acties we op korte termijn uit deze akkoorden kunnen verwachten.

Samen WERKEN

Hart van Krimpen

Het is onze ambitie om nu echt door te pakken en Krimpen een centrum te geven wat ze verdient. Dat zal ongetwijfeld extra financiële middelen van de gemeente vragen! Graag willen we de vrijgevallen verliesvoorziening van Centrum Zuid herbestemmen voor het Hart van Krimpen. Hiermee zorgen we ervoor dat we concrete stappen kunnen zetten. 

> We dienen hiervoor een amendement in ‘ Reserve Hart van Krimpen’, waarmee we beslispunt 2 willen wijzigen en een nieuw beslispunt, nummer 6, willen toevoegen. 

Gebruik van het Raadhuisplein wordt gepromoot. Dat vinden we een goede zaak! Maar laten we het plein dan ook afsluiten voor het verkeer. Dan creëren we een gebied waar de voetganger welkom is en uitgenodigd wordt er te verblijven. In de oordeelsvormende commissie reageerde verschillende partijen positief op dit idee.

>  Mijn vraag aan de portefeuillehouder is wat de haalbaarheid hiervan is.

Duurzaamheid

De ondersteuning vanuit de gemeente aan inwoners en ondernemers vinden we echt goed. Middels social media, de website en allerlei acties op straat worden inwoners gestimuleerd om te verduurzamen. Wij geloven dat kleine stapjes een grote bijdrage leveren aan het uiteindelijke doel. 

Ondernemers

Wij zijn blij dat onze haven aangepakt gaat worden. Dit is al jarenlang een grote wens van de SGP. Krimpen heeft historische banden met de binnenvaart en er wonen ruim 70 schippers in ons dorp! De plannen is een samenspel van modernisering van de haven en het project Stormpolderdijk. Naar we begrijpen gaat het om groot onderhoud, aanbrengen van walstroom, de kwaliteit van de damwanden en steigers en het terugbrengen van de auto-afzetplaats.

> Mijn vraag aan de portefeuillehouder is of we als raad meegenomen kunnen worden in de samenhang van deze plannen, het liefst middels het opstellen van een integrale Havenvisie. 

Als SGP-fractie vinden we de Stormpolder een plek om te koesteren. Het is uniek dat we zo’n bedrijventerrein hebben, gelegen aan goed bevaarbaar water. In de kadernota staat dat de dienstverlening vanuit de gemeente minder sectoraal zal worden georganiseerd. We missen daarin wel het grotere plan of de visie op de Stormpolder. 

> Mijn vraag aan de portefeuillehouder is of hij daarop toelichting kan geven?

Financieel beleid

Er is een enorm overschot uit 2022. Dat is natuurlijk reden tot blijdschap. U kent de SGP als een partij die graag spaart voor de toekomst, maar ook een partij die durft te investeren in de toekomst. Met het reserveren van 1 miljoen euro voor DCV  MHCK , 1 miljoen euro voor Hart voor Krimpen, 1 miljoen euro voor toekomstfonds en 4 miljoen euro voor toekomstige moeilijke tijden hebben we hierin een goede 50-50 mix. De reserve maatschappelijke voorziening wordt ingericht om afschrijving daaruit te dekken maar kent geen opbouw voor de vervanging. Uit de cijfers menen wij te herleiden dat de investering in DCV en MHCK een looptijd kent van 14 jaar. 

> Vraag aan de portefeuillehouder waarom voor deze termijn is gekozen en hoe we de periode daarna gaan bekostigen.  

Overig

Tenslotte nog enkele punten welke niet direct benoemd zijn in de kadernota maar wel aandacht vragen. 

In de oordeelsvormende commissie hebben meerdere fracties ons punt voor een nooduitgang in deze raadszaal onderstreept. 

> Mijn vraag aan de portefeuillehouder is om dit te realiseren.

Over enkele jaren bestaat Krimpen 750 jaar. Een mijlpaal die we zeker niet ongemerkt voorbij moeten laten gaan. Om dit echt inhoud te geven is een tijdige start van de voorbereiding van belang. 

> Mijn vraag aan de portefeuillehouder is of hierover al wordt nagedacht.

Onlangs is op indrukwekkende wijze invulling gegeven aan onze motie omtrent de KNIL-militairen. Hiervoor willen we het college hartelijk danken. Onze steun aan de Molukse gemeenschap in Krimpen mag hiermee niet stoppen. Wat de KNIL-militairen en hun partners hebben meegemaakt heeft natuurlijk ook impact op de volgende generaties. 

> Mijn vraag aan de portefeuillehouder is om hier blijvende aandacht aan te besteden.

Afrondend

Mijn inbreng namens de SGP-fractie was misschien lang maar dat vonden we nodig. Deze kadernota staat vol van ambities en dat verdient een gedegen reflectie vanuit de raad. Wij danken het college en alle ambtenaren voor het vele werk en wensen hen en u allen Gods zegen toe.

Namens de SGP-fractie

Arrèn van Tienhoven