5 juni 2023

Integraal Veiligheidsplan 2023-2027 vastgesteld

 

Het Integrale Veiligheidsplan voor Krimpen aan den IJssel is geactualiseerd met als doel ons dorp ook komende jaren veilig en leefbaar te houden. Het plan is een raamwerk waarin, op basis van trends en ontwikkelingen, de prioriteiten voor de komende vier jaar zijn bepaald. De uitwerking van deze prioriteiten zal later zijn weerslag vinden in uitvoeringsplannen.

 

Het Integrale Veiligheidsplan beschrijft aan de hand van vijf veiligheidsthema’s de prioriteiten voor de komende periode (2023-2027). Deze prioriteiten zijn heel divers en gaat van aandacht voor toenemende bedrijvigheid met relatie tot ondermijning, gedigitaliseerde criminaliteit, onveiligheidsgevoelens tot beheersen van waterveiligheidsrisico’s.

Naast het bestrijden van criminaliteit en overlast heeft de SGP fractie aandacht gevraagd hoe overlast kan worden voorkomen. Hierin hebben alle inwoners een rol, van melden overlast tot het tonen van voorbeeldgedrag. Ouders hebben daarin wel een hele bijzondere verantwoordelijkheid. Een stabiel gezin is een belangrijk fundament voor het overbrengen van normen en waarden. Niet voor niets wordt het gezin ‘de hoeksteen van de samenleving’ genoemd. De ouders hebben een belangrijke taak in het bijbrengen van normen en waarden bij hun kinderen, op weg naar de volwassenheid. Dat kan veel ellende voorkomen of op zijn minst ongewenst gedrag afremmen. Natuurlijk kan de gemeente daarop maar beperkte invloed uitoefenen, maar dat neemt niet weg dat we ouders mogen en moeten aanspreken op hun rol en verantwoordelijkheid.

 

In de oordeelsvormende commissie is gesproken over de behoefte van de raad om bewoners echt te betrekken bij de uitvoering van het integraal veiligheidsplan. De SGP maakte duidelijk dat we als raad de professioneels niet hoeven te vertellen wat ze moeten doen en hoe te handelen. De SGP fractie herkende wel de oproep vanuit de raad om inwoners daarin mee te nemen in de veiligheid van hun wijk of buurt. De burgemeester, vanuit zijn portefeuille veiligheid, ging uitgebreid in op deze oproep en maakte duidelijk dat veiligheid een belangrijk onderdeel is van de aanpak ‘Veerkrachtige wijken’. Deze aanpak is de uitwerking van buurt- en wijkgerichte aanpak zoals in het bestuursakkoord door de SGP met Leefbaar Krimpen en CDA is overeengekomen. Aan de uitwerking hiervan wordt op dit moment hard gewerkt en later dit jaar wordt de aanpak ‘Veerkrachtige wijken’ toegestuurd aan de raad. Deze toezegging was voor de SGP fractie voldoende om de ingediende motie ‘wijken betrekken bij uitvoering integraal veiligheidsplan’ niet te steunen.

 

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 1 juni 2023 benadrukte Arrèn het belang van een stabiel gezin ter voorkoming van jeugdproblematiek. De fractievoorzitter van Stem van Krimpen, Wilco Slotboom-Zeedijk, vroeg vervolgens of onze fractievoorzitter met 'gezin' ook de situatie bedoelde waarin twee mannen de zorg hebben voor twee kinderen. Hieronder ziet u - indien u de cookies accepteert - hoe Arrèn deze vraag beantwoordde.