25 mei 2019

Krimpen aan den IJssel – Ouverturelaan: een ondoordacht plan van de coalitiepartijen als alternatief voor een slecht plan van het college.

 

SGP Krimpen aan den IJssel

                                                                                25 mei 2019

PERSBERICHT

 

Krimpen aan den IJssel – Ouverturelaan: een ondoordacht plan van de coalitiepartijen als alternatief voor een slecht plan van het college. 

Afgelopen dinsdagavond is er in de gemeenteraad een debat gevoerd over de verkeerskundige aanpassingen van de Ouverturelaan. Dit was bijzonder omdat eerder deze maand in de commissievergadering het voorstel (van het college) door de overgrote meerderheid van de gemeenteraad als ‘niet rijp voor besluitvorming’ was aangemerkt. Belangrijkste punten van kritiek waren het niet betrekken van omwonenden bij de uitwerking van dit voorstel en het “gebruiken” van fietsers als maatregel om verkeer af te remmen. Helaas hebben de coalitiepartijen op het allerlaatste moment een draai gemaakt om het raadsvoorstel toch op de agenda te houden en zodoende een amendement te kunnen indienen. Een amendement met weer een nieuwe variant welke niet met de bewoners is besproken en waarvan de consequenties op de verkeersveiligheid niet zijn onderzocht. 

De SGP wilde niet zélf met nieuwe varianten komen, maar juist de bewoners rond de Ouverturelaan betrekken om, gezamenlijk met andere belanghebbenden, tot een goed doordachtplan te komen. Verbetering op kleine onderdelen, die snel effect sorteren, worden als het aan de SGP ligt als eerste uitgevoerd. Gelijktijdig kan dan een variant worden uitgewerkt die een structurele aanpak voor veiligheid, verkeersintensiteit, geluid en uitstoot waarborgt. Samen met bewoners en overige belanghebbenden zoeken naar een oplossing, zonder vooraf allerlei beperkingen op te leggen. Helaas bleek voor deze motie geen meerderheid in de gemeenteraad te zijn.

 De coalitiepartijen  hebben zich daags voor de raadsvergadering verenigd en kwamen met weer een nieuwe variant. Aangezien deze partijen (SvK, LK , VVD en D’66) de meerderheid in de gemeenteraad hebben, is het door hen ingediende amendement aangenomen. Een amendement met een heel nieuwe variant waarvan de consequenties niet zijn doordacht en met betrokkenen niet is besproken. Tijdens de raadsvergadering heeft de SGP geen duidelijkheid gekregen over de strekking van het amendement. Wat wordt er bedoeld met minder kruisingen (en aanpassing verplichte rijrichting van diverse straten), het aanbrengen van een asmarkering, fietsers over de Graafkade en stimuleren van inwonersinitiatieven? Een doorrekening en verantwoording van kosten ontbreekt, evenals een gedegen onderbouwing van de consequenties m.b.t de verkeersveiligheid, verkeersintensiteit, geluid en uitstoot. De coalitiepartijen voelen zich daadkrachtig, de SGP ziet het aangenomen amendement als een ondoordacht plan wat straks alleen maar verliezers kent.

 -- einde persbericht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de fractievoorzitter van de SGP, Arrèn van Tienhoven (06-53599589).

Zie ook: www.krimpenaandenijssel.sgp.nl