17 maart 2018

Krimpen handhaaft vloekverbod

 

Krimpen handhaaft vloekverbod

De SGP is bijzonder dankbaar met de uitkomst van het debat vanavond over het vloekverbod. Het amendement van de Stem van Krimpen, D66 en VVD waarin werd voorgesteld het vloekverbod te schrappen, kreeg alleen de steun van de indieners en werd daarmee verworpen.

Lees hier de bijdrage van onze fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen aan het debat:
’Onze fractie ontkent niet dat het vloekverbod in hoge mate een symbolische waarde heeft. Maar daarmee is niet alles gezegd. Symbolen kunnen namelijk wel degelijk een grote betekenis hebben. Bovendien gaat het hier om meer dan een symbool. Het is vooral een standaard die we met elkaar af hebben gesproken en waarop we elkaar kunnen aanspreken.

In de toelichting van het amendement wordt gesteld dat het vloekverbod overbodig is, omdat elders beledigingen, het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld al strafbaar zou zijn. Dat is een onjuiste constatering. Want bij dat beledigingen etc. gaat het over mensen en intermenselijke verhoudingen. Het vloekverbod is van een andere orde. Daarbij is de naam van de Allerhoogste, God onze Schepper in het geding. Daarmee heeft een vloekverbod wel degelijk toegevoegde waarde ten opzichte van andere bepalingen over beledigingen etc.

Moeite heeft de SGP met het beroep op vrijheid van meningsuiting in dit verband. Wij kennen geen absolute rechten. Zelfs de vrijheid van meningsuiting is geen absoluut recht. De indieners zullen toch niet ontkennen dat vrijheid van meningsuiting niet het recht inhoudt op het zomaar ongebreideld lasteren en smaden van mensen? Vrijheid van meningsuiting is een begrensd recht.
Zou het dan niet zeer voor de hand liggen vloeken, wat ook een vorm van lasteren is, onderdeel uit te laten maken van die begrenzing? In de opvatting van de SGP wel.

En ook als u niet religieus bent: we zijn toch allemaal tegen verloedering van ons taalgebruik? Respectvol taalgebruik: daar hoort toch geen vloeken bij?

De indieners geven aan te hechten aan respectvol omgaan met anderen en met andersdenkenden. De SGP vindt dat een zeer prijzenswaardig uitgangspunt. Maar als dat nu het uitgangspunt is – en als u weet dat schrapping van het vloekverbod velen in de gemeenten verdriet zal doen.
Zou dat dan alleen al geen aanleiding moeten zijn om het amendement nog eens te heroverwegen? Zoals dhr. Moerland het ook zei in de commissievergadering: welke signaal geven we hiermee af? In onze beleving duidelijk geen positief signaal.”