16 mei 2014

Nieuwe wethouders Beëdigd

In de raadsvergadering van 15 mei 2014 zijn vier wethouders voorgedragen en beëdigd. De nieuwe wethouders zijn Marco Oosterwijk (SGP), Gerrit Boudesteijn (Leefbaar Krimpen), Arnold de Leeuw (CDA) en Jaap Blankenberg (PvdA). Zij vormen samen met burgemeester Lennie Huizer het college van B&W voor de periode 2014-2018.

Coalitieakkoord

Na de verkiezingen van 19 maart zijn er door politieke partijen besprekingen gevoerd over desamenstelling van een nieuw college en over een coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Het coalitieakkoord is op 6 mei gepresenteerd en ondertekend en heeft het thema ‘Sterker door verbinden’. Het volledige coalitieakkoord staat op www.krimpenaandenijssel.nl.

Portefeuilleverdeling college 2014-2018

De verdeling van de portefeuilles is als volgt:

Marco Oosterwijk

WMO, Jeugdzorg, Buitenruimte, Ondernemersklimaat, waaronder duurzaamheid, Vergunningverlening, handhaving en toezicht, w.o. TBK en DCMR, Project Stormpolder, Wijkwethouder*.

Gerrit Boudesteijn

Bereikbaarheid en mobiliteit, w.o. haven, Vrije tijd en cultuur, Burgerparticipatie, Monumentenzorg, Vastgoed, Wijkwethouder*.

Jaap Blankenberg

Participatiewet, w.o. arbeidsmarkt, Molukse aangelegenheden, Personeel en organisatie, Wonen, Project Van Duyvendijk, Wijkwethouder *.

Arnold de Leeuw

Financiën, w.o. Grondbedrijf en MPG, Sport, Onderwijs, w.o. muziekeducatie, Project Centrum, Wijkwethouder*.

Burgemeester

Wettelijke portefeuilles, Project Nieuwbouw Raadhuis c.a.

* De toedeling van de wijken wordt later bepaald.