30 december 2019

Nieuwsbrief december 2019

 

Beste SGP-leden,

 

Aan het einde van het jaar geven wij een update van de belangrijkste onderwerpen uit de laatste raadsvergadering. Maar we starten uiteraard met het bijzondere nieuws dat de huidige coalitie is "geklapt". 

 

Coalitiebreuk

Op woensdag 18 december jl. hebben de fracties van Stem van Krimpen (SvK) en Leefbaar Krimpen (LK) de coalitie-samenwerking met de VVD en D’66 opgezegd. Het was ons niet ontgaan dat er regelmatig “gedoe” was in de coalitie, maar dat het zo snel tot een breuk zou leiden is voor iedereen een complete verrassing. Zo komt na 1,5 jaar al een einde aan deze “lokaal-liberale” samenwerking.

In het door de SGP-fractie uitgebrachte persbericht hebben we aangegeven bezorgd te zijn over de gevolgen voor Krimpen. Met een complex (technisch en financieel) project als de grote kruising, de bezuinigingen in het sociale domein en de structurele tekorten in de begroting, vinden wij deze ontwikkeling niet in het belang van onze inwoners. De avond na het bekend worden van de coalitiebreuk heeft Arrèn van Tienhoven bij de andere fractievoorzitters aangedrongen op een openbare vergadering, waarin op een correcte manier gevolg wordt gegeven aan het wantrouwen dat SvK en LK hebben uitgesproken richting de coalitiepartners VVD en D'66. De inwoners van Krimpen aan den IJssel hebben er recht op om te weten wat gebeurd is en hoe nu verder, want ondanks de coalitiebreuk zitten alle wethouders nog gewoon op hun post! Tijdens de ingelaste raadsvergadering op DV 7 januari 2020 zullen we de voormalige coalitiepartijen opheldering vragen over de ontstane situatie, want het kan niet zo zijn dat je de stekker uit een coalitie trekt en vervolgens geen idee hebt wat de consequenties daarvan zijn.

Op dit moment wordt er gezocht naar een onafhankelijke informateur die als eerste de taak krijgt om met alle fracties afzonderlijk in gesprek te gaan. Vooruitkijkend naar de formatie van een nieuw college kunnen we stellen dat dit geen eenvoudige klus zal worden. Als fractie en bestuur trekken we hierin gezamenlijk op. Zoals we in het persbericht hebben aangegeven, zijn we als SGP altijd bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen. Christelijk, constructief en consistent met oog voor alle Krimpenaren.

 

 

Big Bear

Samen met SvK en LK stemde de SGP voor een motie om de verkoop van de Big Bear op te schorten. De discussie rondom de verkoop van Big Bear bleek de coalitiebreuk in te luiden.

Tijdens de raadsvergadering, en de daaraan voorafgaande commissievergadering, bleek de gemeenteraad niet volledig geïnformeerd te zijn over de ontwikkeling rondom de verkoop van de Big Bear. Vervolgens hebben de fracties van SvK en LK afzonderlijk van elkaar schriftelijke vragen gesteld, welke door het college (op moment van de raadsvergadering) nog niet waren beantwoord. Hierdoor konden we als SGP-fractie niet goed beoordelen wat er allemaal speelde en of de voorliggende deal onze steun verdiende.

Zodoende hebben we de motie gesteund met de intentie om de verkoop van de Big Bear ‘on hold’  te zetten, totdat de gemeenteraad correct geïnformeerd zou zijn, en wij een ons een goed beeld konden vormen.

 

Terugkijkend en met de kennis van de coalitiebreuk is deze motie voor de SGP-fractie wel in een ander daglicht komen te staan. Voor de helderheid van ons standpunt was het wellicht verstandig geweest was om tijdens de raads-vergadering de vertrouwensvraag op tafel te leggen, bijvoorbeeld door middel van een motie van afkeuring of een motie van wantrouwen. Dan hadden we als fractie een duidelijk statement gemaakt t.a.v. het door de wethouder Neeleman (weer) onvolledig informeren van de raad. Maar de keerzijde was dan wel dat de verkoop gewoon was doorgegaan, terwijl er nog een hele rits vragen onbeantwoord waren. Zoals onze fractievoorzitter Arrèn van Tienhoven in de raadvergadering aangaf, “als we niets doen dan kruist het beantwoorden van de vragen de verkoop van de Big Bear en staan we als raad buiten spel.” Kortom, een lastig dilemma waarover we gedurende een schorsing van 10 minuten moesten beslissen.

 

Leefbaarheid 

De deelname aan het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR) werd tijdens de raads-vergadering stevig bediscussieerd, waarbij ‘Krexit’ viel. De SGP wierp een steen in de vijver door nadrukkelijk aandacht te vragen voor de leefbaarheid in de Krimpense wijken en buurten. Na diverse toezeggingen van wethouder Jaarsma, heeft de SGP ingestemd met het voortzetten van de deelname aan het SvWrR.  

 

Raadslid Hugo van der Wal toonde zich tevreden met de aandacht die leefbaarheid van Krimpense wijken en buurten nu krijgt. “De toezegging dat Krimpen een leefbaarheids-monitor krijgt en dat wij daarin onze actieve bijdrage kunnen leveren, heeft bijgedragen aan onze instemming met het voorstel.” Verder toonde hij zich content met een oriënterend gesprek om op het gebied van wonen samen te werken met de gemeente Krimpenerwaard.

Eerder werd tijdens de commissievergadering door enkele fracties ontsteld gereageerd op de bijdrage namens de SGP, waarin de woorden ‘import’ en ‘Krexit’ vielen. Van der Wal liet hierover tijdens de raadsvergadering geen misverstand bestaan: “Voor alle Krimpenaren, inclusief de zogenaamde import, wil ik dat zij kunnen wonen in wijken en buurten die prettig, heel en leefbaar zijn. Voor mensen die niet mee willen doen, die lak hebben aan wat wij in Krimpen onder ‘samen-leven’ verstaan, vindt de SGP dat onze gemeente voor hen niet de juiste plek is om te wonen.”

 

 

Begroting

In de raadsvergadering stond ook een begrotings-wijziging voor 2019 op de agenda. De SGP heeft zich opnieuw kritisch opgesteld, omdat een structureel begrotingstekort voor de komende jaren zich aftekent.

Adriaan van Beek: “Slechts vijf weken eerder presenteerde wethouder Neeleman trots een sluitende begroting 2020. De SGP stemde om vier redenen tegen deze begroting:

a.   Structurele risico’s – risico’s met een ingeschatte kans van 75% dat die zich zouden voordoen en ter waarde van meer dan een miljoen euro waren niet opgenomen in de begroting zelf.

b.   Boterzachte bezuinigingen – zonder plan van aanpak werden deze bezuinigingen opgenomen in de begroting, bijv. 40 minder uitkeringsdossiers en om een kwart miljoen te bezuinigen op jeugdzorg.

c.   Verlaging van de ozb – onverantwoord op dit moment.

d.   Onvoldoende beweging om onze zorgen weg te nemen rondom bezuinigingen op het sociaal domein.

 

Hoewel we een toezegging kregen dat de eenzaamheidsprojecten niet gestopt zouden worden, en dat onze motie rondom wonen in Krimpen werd aangenomen, hebben we in november tegen deze ondeugdelijke begroting gestemd.” De begrotingswijziging van vijf weken later bevestigde ons punt op structurele risico’s, waarvan nu al een fors deel verwerkt wordt in de begroting 2019. Het gevolg: dit jaar zitten we al op een tekort van 1,25 miljoen euro en dat kan zelfs nog hoger uitvallen. Het weerstandsvermogen is inmiddels gezakt onder het acceptabele niveau (< 1), en zal volgend jaar waarschijnlijk nog verder dalen. Ook het punt dat de SGP-fractie maakte over de boterzachte bezuiniging op jeugdzorg werd deze week bevestigd door de provincie Zuid-Holland – de provincie rekent deze bezuiniging niet mee in het oordeel over onze begroting.

Vooruitkijkend, zijn we bezorgd over de ontwikkeling van onze financiële situatie. De SGP voelt er niet voor om kwetsbare inwoners in de kou te laten staan, maar beseft ook dat onze huidige buffers opraken.”

 

Vanuit de fractie

De SGP-fractie kijkt terug op een veelbewogen jaar. Begin dit jaar nam Marco Oosterwijk afscheid van de fractie om wethouder te worden in Ridderkerk. Een stap die iedereen in de fractie hem van harte gunde, terwijl we tegelijkertijd beseften dat dit voor ons een aderlating zou zijn. Want Bert-Jan was zich inmiddels voor Europa aan het warmlopen en na de verkiezingen raakten we hem vervolgens kwijt aan Brussel en Straatsburg. Nogmaals feliciteren we hen beiden en wensen ze Gods Zegen toe in hun werk.

Onze fractie is inmiddels aangevuld met Adriaan van Beek, Ronald Hogendoorn (raadsleden) en Anton Brand (burgerlid). Helaas heeft Gerard van den Assem per 1 januari zijn werk als fractieondersteuner neergelegd omdat hij komende twee jaar, naast zijn werk, een opleiding gaat doen. Ben jij / kent u iemand van tussen de 20 tot 25 met een brede interesse in politiek en bij voorkeur bezig aan een studie rondom of een baan in het politiek bestuur (politicologie / overheidsmanagement)? Als fractieondersteun(st)er heb je de unieke kans om praktijkervaring op te doen met de gemeentelijke politiek. Interesse? Neem contact op met onze fractievoorzitter, Arrèn van Tienhoven.

Terugkijkend mogen we als fractie opmerken dat in alle mutaties en onervarenheid we een hecht team zijn geworden. God heeft ons de kracht en het verstand gegeven het vele raadswerk te mogen doen. Vaak heel praktisch, maar zo nu en dan was er gelegenheid om te wijzen op God en Zijn heilzame geboden. We hebben als fractie geprobeerd het raadswerk te doen, dienend tot Gods eer, met oog voor onze kwetsbare naaste en het onderhouden van de schepping.


Aan het einde van het jaar geven wij een update van de belangrijkste onderwerpen uit de laatste raadsvergadering. Maar we starten uiteraard met het bijzondere nieuws dat de huidige coalitie is "geklapt".