11 juni 2020

Nieuwsbrief juni 2020

 

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de laatste raadsvergadering, welke door de overvolle agenda op twee avonden (28 mei en 4 juni) heeft plaatsgevonden. Tevens blikken we kort vooruit naar de installatie van het nieuwe college, waarvan de SGP weer onderdeel gaat uitmaken. Als fractie zien we daarin Gods leiding, Hij regeert en niet wij.

 

 

Opnieuw aandacht voor aanrijtijden ambulances naar Krimpen

Bij de behandeling van de begroting van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in de raadsvergadering van 28 mei sprak ons raadslid Adriaan van Beek opnieuw zijn zorg uit over de ondermaatse aanrijtijden van ambulances naar Krimpen aan den IJssel.

In 15 tot 20% van de gevallen haalt de ambulance de wettelijke aanrijtijd van 15 minuten niet. Via een amendement (gezamenlijk met D66) op een brief van de gemeenteraad aan de veiligheidsregio vragen de partijen, net als in 2018, om de zorgen over deze situatie onder de aandacht te brengen. Concreet vragen wij de veiligheidsregio om te onderzoeken of een ambulancepost dichterbij of zelfs in Krimpen op korte termijn haalbaar is.

Het amendement werd door een meerderheid van de raad gesteund, met uitzondering van Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen.

 

Inzamelen afval tijdens zomerperiode

Afval scheiden doen we al vele jaren in Krimpen aan den IJssel. Destijds geïntroduceerd door wethouder Bart Prins. Dit is een goede keuze geweest omdat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid van de aarde.

In de commissievergadering van 19 mei is de inzamel frequentie besproken van het GFT afval. Het college wil het inzamelen van het GFT in de zomermaanden ook eens per 2 weken ophalen zoals ze dat doet voor de rest van het jaar. Dit zou een besparing opleveren van 18000. Op zichzelf gezien een goed streven om te kijken hoe er efficiënt ingezameld kan worden, met kostenbesparing.

Voorafgaande aan de commissievergadering heeft ons raadslid Paul Schultink technische vragen ingestuurd omdat wij benieuwd waren naar ervaringen van omliggende gemeenten en de overlast die ervaren wordt tijdens de zomermaanden. Denk bij overlast aan stank en maden in de GFT bak. De beantwoording liet zien hoeveel ton GFT er in onze gemeente wordt opgehaald. Onder andere was er te zien dat er in de zomermaanden minder GFT wordt ingezameld dan in de rest van het jaar.In de commissievergadering heeft de SGP fractie hierover kritische vragen gesteld, zoals de mate van overlast als de bakken eens in de twee weken worden geleegd. De wethouder beantwoordde de vragen naar onze mening niet volledig genoeg. Zo zei de wethouder dat uitmaakt wat je in de zomermaanden in de GFT bak doet, om zo de overlast te verminderen. Dit is wat ons betreft niet correct omdat je het hele jaar door alles wat in de GFT bak thuishoort, daar ook in moet kunnen doen. Daarom hebben wij als SGP tegen het voorstel gestemd. Door de afwezigheid van een raadslid van de fractie van Stem van Krimpen kon het gebeuren dat de uitslag 10 voor en 10 tegen was. Dit betekent dat dit voorstel doorschuift naar de volgende raadsvergadering.

 

Prealabele onderwerpen: Zondagsrust en LHBTI

Krimpen aan den IJssel is altijd een gemeenschap geweest waar mensen vredig naast en met elkaar leefden. Men hield rekening met elkaar, ook als men van levenswijze verschilde. Diversiteit’ – ofwel: aandacht voor de aspecten waarin (groepen van) mensen van elkaar verschillen – was geen issue in onze gemeente. Ook politiek niet.

De laatste jaren is dit veranderd. De winkels moeten op zondag open en de groep van de LHBTI - lesbiennes, homos, biseksuelen, transgenders en interseksuelen – vragen continue aandacht. Dit leidde er onder meer toe dat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 diverse partijen prominent campagne voerde voor het openstellen van de winkels op zondag en Stem van Krimpen (SvK), Leefbaar Krimpen (LK), VVD, PvdA, D66 en GroenLinks het zogeheten Regenboogstembusakkoord ondertekenden. Hierin spraken deze partijen zich uit dat zij zich zouden inspannen om in de nieuwe collegeperiode een aantal maatregelen uit te voeren op het gebied van LHBTI-emancipatie. Het oude college liet er geen gras over groeien, met als direct zichtbaar resultaat de winkelopenstelling op zondag en het hijsen van de regenboogvlag op LHBTI-feestdagen.

Evenals de andere christelijke partijen heeft de SGP-fractie zich geweerd tegen de nieuwe winkeltijdenwet en de activistische wijze waarop LHBTI op de agenda wordt gezet. Toch heeft de fractie haar ogen nooit gesloten voor de positie van mensen met een LHBTI-achtergrond.

Tijdens de afgelopen coalitieonderhandelingen heeft de SGP-fractie aangegeven dat op twee voor haar belangrijke onderwerpen (prealabele) overeenstemming moet zijn: zondagsrust en LHBTI. Ten aanzien van beide onderwerpen zijn moeilijke en intensieve gesprekken gevoerd met de beoogde coalitiepartners VVD, Krimpens Belang (KB) en PvdA. Deze partijen achten zich gebonden aan het ook door (of in het geval van KB: mede namens) hen ondertekende regenboogstembusakkoord. In het coalitieprogramma hebben we met elkaar afgesproken dat we stoppen met het verbijzonderen van LHBTI ten opzichte van andere mensen of groepen die zich in een achterstandspositie verkeren. Uiteraard zal er ook onder het nieuwe college actief worden gewerkt aan het voorkomen dan wel tegengaan van discriminatie, uitsluiting en geweld. Ook zullen de dialoogbijeenkomsten worden voortgezet.

 

Motie:  Verruimen winkelopenstellingstijden gedurende de Coronacrisis

Als onaangename verrassing werd afgelopen raadsvergadering door Leefbaar Krimpen een motie vreemd ingediend om gedurende de coronacrisis de openingstijden van winkels op de zondag aanzienlijk te verruimen. Kort samengevat verzochten zij het college om per direct ook op de zondagochtend de winkels hun deuren te laten openen (van 10.00 tot 20.00 uur i.p.v. huidige situatie 12.00 tot 18.00 uur). In het debat heeft onze fractievoorzitter, Arrèn van Tienhoven, aangegeven het zeer te betreuren dat men blijkbaar echt niet begrijpt wat de zondag voor Christenen betekent en deze door God gegeven rustdag in de eerste plaats bedoeld is om Hem te dienen en te prijzen. De zondag als rustdag is goed voor alle inwoners en dat het ons pijn doet dat blijkbaar iedere gelegenheid wordt aangegrepen om de zondag nog meer gelijk te stellen aan de andere zes dagen van de week.

In de afgelopen coalitie-onderhandelingen is de zondag een belangrijk onderwerp geweest. In plaats van de zondagsvrijheid hebben wij aangedrongen op het herwaarderen van de zondagsrust, waarover we dan ook concrete afspraken met elkaar hebben gemaakt. Eén daarvan is de afspraak dat de winkelopenstellingstijden op zondagen niet verder verruimd zullen worden. In lijn met het coalitieakkoord hebben alle SGP, VVD, KB, CDA, CU en PvdA tegen de voorgestelde verruiming gestemd. Wij zijn dankbaar en verwonderd dat we nu al resultaat zien op de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord; Zondagsrust i.p.v. Zondagsvrijheid!

 

Moties LHBTI

Nadat op zondag 17 mei – internationale dag tegen homofobie – de regenboogvlag in Krimpen aan den IJssel niet bleek te zijn gehesen, kwamen SvK, LK en D66 met een motie om het hijsen van de regenboogvlag op 17 mei en 11 oktober vast te leggen in het gemeentelijke vlagprotocol. Zo kort voor de afronding van het coalitieprogramma werd deze motie gezien als lakmoesproef voor de bestendigheid van de aanstaande coalitie. KB, VVD en PvdA namen vervolgens het initiatief voor een alternatieve motie op basis van de bij de onderhandelingen gemaakte afspraken ten aanzien van LHBTI. Voor het hijsen van de regenboogvlag op 17 mei en 11 oktober werd expliciet vastgelegd dat dit niet gebeurt indien deze datums op zondag vallen. In dat geval wordt de vlag op de maandag erna gehesen. Ook werd het college opgeroepen om met een voorstel te komen om andere groepen  ook de gelegenheid te bieden om zich via openbaar vlagvertoon te laten zien. Tijdens de behandeling van deze motie heeft onze fractievoorzitter mogen getuigen van de Bijbelse betekenis van de regenboog als teken van Gods trouw. Dat door het hijsen van de regenboog vlag we niet ineens verdraagzamer worden, maar dat daar veel meer voor nodig is. Het leven naar Gods Woord en de normen en waarden die daarin ons worden meegegeven.

De alternatieve motie sluit aan bij de afspraken die we als nieuwe coalitiepartijen met elkaar hebben gemaakt. Zo is het onze wens om met elkaar de dialoog te voeren, de zondagsrust te bevorderen (niet vlaggen) en het hijsen van de vlag geen taak” te laten zijn van het college. Schoorvoetend en met een stevig stemverklaring hebben we uiteindelijk voor de alternatieve motie gestemd. 

 

Wethouder Kirsten Jaarsma neemt ontslag

Wethouder Jaarsma van Stem van Krimpen heeft 4 juni jl. haar ontslagbrief aan de burgemeester overhandigd. De achterliggende periode heeft veel van de wethouder gevergd, zo schrijft ze. Zij gaf aan dat ze op het punt was gekomen om haar gezondheid prioriteit te geven. Als SGP-fractie zijn we verbaasd dat ze drie weken voor de installatie van het nieuwe college deze stap neemt. Mogelijk spelen andere overwegingen mee, waarnaar we alleen maar kunnen gissen” aangezien we dit niet konden vragen omdat ze per direct ontslag heeft genomen.

Wethouder Jaarsma was onder andere portefeuillehouder van jeugd, cultuur, afvalinzameling, volksgezondheid en wonen.

In haar ontslagbrief wenst Kirsten Jaarsma de gemeenteraad succes en wijsheid toe met de uitdagingen, die mede als gevolg van de coronacrisis, in het verschiet liggen. Aangezien huidige college demissionair” is en het nieuwe college al op 2 juli wordt geïnstalleerd, heeft haar vertrek geen consequenties.

 

Installatie nieuwe college DV 2 juli

Ruim een week gelden hebben wij u geïnformeerd over het bereiken van een coalitieakkoord. Sinds het begin maart stuklopen van de eerste formatiepoging, is in alle rust (en digitaal) door Arrèn van Tienhoven en Hugo v.d. Wal onderhandeld met de vertegenwoordigers van de VVD, KB, CDA, CU en PvdA. Als eerste hebben we in deze gesprekken de gevoelige onderwerpen, zoals zondagsrust en LHBTI, diepgaand met elkaar verkend. Dat waren soms moeilijke gesprekken, waarin we geconfronteerd zijn met het seculiere denken. Maar we hebben ook kunnen getuigen van wat de Bijbel ons leert en hoe God ons Zijn geboden gegeven heeft tot Zijn eer en ons heil. Fijn was het om samen met CDA en CU, hierin samen op te trekken. Het concept coalitieprogramma Evenwichtig door de crisis” is onlangs aan het SGP bestuur gepresenteerd en op dit moment leggen we de laatste hand aan de definitieve versie. Na het gereedkomen hiervan zullen wij deze z.s.m. (digitaal) beschikbaar stellen.

Voor de installatie van het nieuwe college heeft de nieuwe coalitie een extra raadsvergadering aangevraagd, welke inmiddels is gepland voor DV donderdag 2 juli as. Het zal een fysieke raadsvergadering worden, met een beperkt aantal aanwezigen. Dit in kader van de RIVM regels versus de beschikbare ruimte. Na een debat over ons coalitieprogramma, zullen in deze extra raadsvergadering de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd. Namens de SGP is Hugo van der Wal de wethouders kandidaat, waarbij Anton Brand de vrijkomende plek als raadslid van zal invullen.

 

Geslaagd!

We willen alle jongeren die geslaagd zijn, van harte feliciteren met het behalen van hun diploma! We wensen jullie heel veel succes en bovenal Gods zegen toe voor de toekomst.

 

Namens de SGP-fractie

Arrèn van Tienhoven, Hugo van der Wal, Paul Schultink, Adriaan van Beek, Ronald Hogendoorn en Anton Brand.