14 maart 2015

Onderweg naar nieuw welstandsbeleid

Onderweg naar nieuw welstandsbeleid

Wie een woning wil bouwen of verbouwen komt in aanraking met welstandseisen van de gemeente. Elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen of verbouwen van een woning moet worden getoetst aan redelijke eisen van welstand. In een welstandsnota ligt vast welke eisen dit zijn. Een welstandscommissie, bestaande uit onafhankelijke leden, beoordeeld vervolgens de aanvraag op basis van de welstandsnota en adviseert het college van burgemeester en wethouders over deze aanvraag.

Het college van B&W wil het welstandsbeleid opnieuw vormgeven. Daarbij is aan de gemeenteraadsfracties gevraagd in twee minuten aan te geven welke visie de fracties hierop hebben. Onderstaand de bijdrage van de SGP-fractie in de vergadering van 12 maart 2015. We nodigen u uit om te reageren op onze visie. Er wordt pas op een later moment besloten, zodat uw opmerkingen nog volop meegenomen kunnen worden.

Pitch welstandsbeleid  

  • De SGP vindt dat ruimtelijke ontwikkelingen moeten passen bij de historische en culturele waarden (identiteit) van de Krimpense woon- en leefomgeving.
  • De gemeente stelt niet alleen eisen aan de bouw, maar ook aan onderhoud en beheer. Verpaupering van woningen en buurten moet tegengehouden kunnen worden door geformuleerd gemeentelijk beleid.
  • De kaders worden vastgelegd in een welstandsnota in een voor de geïnteresseerde burger begrijpelijke taal. Als dat met minder dan de huidige 216 pagina’s kan, dan graag.
  • Binnen die kaders dienen zoveel mogelijk beperkingen voor bedrijven en inwoners voorkomen te worden. Dit college heeft het terugleggen van verantwoordelijkheden in de samenleving als belangrijk speerpunt. Ook op welstandsgebied kan dit speerpunt verwezenlijkt worden. Onze fractie heeft vertrouwen in de eigen beoordeling van burgers en bedrijven. Veel vrijheid aan de voorkant en een repressief welstandsregime aan de achterkant, zoals bij de gemeente Terneuzen, spreekt onze fractie aan.
  • In de nieuwe welstandsnota is er aandacht en ruimte voor particulier opdrachtgeverschap.
  • Een gebiedsgerichte aanpak spreekt onze fractie aan. Het ligt voor de hand om voor oudere wijken, zoals Oud Krimpen, maar ook voor de historische dijklint meer welstandsregels te formuleren dan voor andere wijken. Het bewaken van de eigen cultuur is dan van belang. Specifiek geldt dit voor monumenten, waar onze fractie zuinig op is.
  • Anderzijds zouden er op bedrijventerreinen helemaal geen eisen gesteld behoeven te worden. Een ondernemers zorgt zelf wel voor een representatief bedrijfsgebouw.
  • Een interactieve welstandskaart op de website, waarop per wijk te zien is welk regime van toepassing is, geeft aan inwoners duidelijkheid over het geldende regime.
  • Het mandateren van bepaalde welstandstoetsen aan ambtenaren, waardoor de vergunningverlening sneller kan is een interessant idee. Eerder hebben wij het college gewezen op de pilot die in de gemeente Rotterdam loopt, waarin een omgevingsvergunning, ingediend door een gecertificeerde architect, in één dag wordt verleend.
  • Binnen de kaders van de welstandsnota  dient getoetst te worden. Met behulp van de hiervoor genoemde suggesties wordt het werk van de welstandscommissie beperkter, beter controleerbaar en transparanter.