6 mei 2014

Presentatie coalitieakkoord 2014-2018 'Sterker door verbinden'

Vanavond (6 mei) presenteerde de nieuwe coalitie het programma voor de periode 2014 – 2018.
SGP-fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen, tegelijk leider van de coalitiebesprekingen, gaf een korte toelichting namens deelnemende partijen CDA, Leefbaar Krimpen, PvdA en SGP die die vanavond alle vier hun handtekening hebben gezet onder het akkoord.

Het programma is hier de downloaden: http://www.krimpenaandenijssel.nl/Nieuws-SGP,-Leefbaar-Krimpen,-CDA-en-Pvda-presenteren-en-ondertekenen-coalitieakkoord

Bert-Jan Ruissen over het programma:

‘Een programma waar de Krimpense burger daadwerkelijk mee gediend is.
Een programma op hoofdlijnen - niet al te gedetailleerd dus - maar wel met een duidelijke koers. Ons coalitieakkoord heeft de titel meegekregen: sterker door verbinden en dat is natuurlijk niet zomaar.

Als coalitie zien wij een roep om verandering, die wij serieus nemen!
Wij gaan dat doen door actief de verbinding te zoeken en aansluiting te vinden bij de lokale wensen.
Dat zijn niet alleen maar mooie woorden. In ons akkoord treft u diverse concrete acties aan op dit vlak.

De coalitie wil als bestuurskrachtige, zelfstandige gemeente 360 graden om zich heen blijven kijken en dus niet alleen samenwerken met Capelle en de Rotterdamse regio, maar zeker ook met de k5.’

-De zorg is één van de grootste thema’s die aandacht verdient de komende periode, zeker gezien de decentralisaties.

Daarover zei Ruissen: ‘Concreet speerpunt is het tegengaan van eenzaamheid.
De coalitie organiseert samen met kerken, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties een lokale conferentie rondom dit thema, wat moet uitmonden in een actieplan. Keuzevrijheid, dus ook de vrijheid om te kunnen kiezen voor identeitsgebonden zorg, blijft een belangrijk uitgangspunt.’

-Bereikbaarheid blijft een belangrijk onderwerp.
De komende tijd ligt de focus op realisering van de maatregelen zoals afgesproken in Beter Benutten: maatregelen gericht op een betere doorstroming van de Algera corridor.
Verder zullen wij ons de komende vier jaar verder inzetten voor de totstandkoming van één bestuurlijk platform dat de mobiliteit en bereikbaarheid in de Algeracorridor c.q. de oostflank van Rotterdam stuurt en regisseert.
Aan dit platform nemen in ieder geval alle betrokken weg- en objectbeheerders deel (Provincie, Rijkswaterstaat, gemeenten).

-Voor wat betreft wonen wil de coalitie meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap.

-Stimulering van sportbeoefening blijft een belangrijke prioriteit.

- Voor wat betreft leefbaarheid en veiligheid, gaan we meer aandacht besteden aan de aanpak van zogenaamde kleine ergernissen, zoals hondenpoep.

-Ook deze coalitie wil het lokale bedrijfsleven zo goed mogelijk faciliteren.
Aandacht hebben we ook voor de horeca.
De coalitie wil de komende tijd meer uitstralen, dat het vertrekpunt voor horeca en evenementen een ‘ja, mits’ beleid is.
Het vastgestelde evenementenbeleid blijft daarbij van kracht.
De winkels blijven overigens dicht op zondag.

- Voor wat betreft de financiën lijken verdere bezuinigingen onontkoombaar.
Als kader hebben we meegegeven: geen verdere verhoging van de OZB, anders dan toepassing van een correctie voor inflatie.
Tekorten gaan we dus niet oplossen door onze hand bij de belastingbetaler op te houden.
De afgesproken taakstelling voor wat betreft de voorzieningen van 6 ton gaan we sowieso met voortvarendheid realiseren.
Ruimte voor aanvullende bezuinigingen zien we onder andere in flexibelere en nog efficiëntere inrichting van de ambtelijke organisatie.’

SGP Krimpen aan den IJssel blijft graag bereid voor vragen en opmerkingen. U kunt ons ook de komende periode bereiken via telefoon, email, Twitter, Facebook of fractiespreekuur. We zien uit naar een succesvolle collegeperiode, zoveel mogelijk in goede samenspraak met onze Krimpense bevolking.