23 oktober 2014

Raadslid Pols stelt vragen over trottoirs

Raadslid Leen Pols heeft schriftelijke vragen gesteld over de trottoirs. Op bepaalde plekken in Krimpen zijn de trottoirs dusdanig slecht dat er bijna geen doorkomen aan is voor kinderwagens, rolstoelen en rollators.

Hieronder staan de schriftelijke vragen die gesteld zijn:

1) Is het college op de hoogte van het feit dat op diverse plekken in de gemeente de doorgang 

op trottoirs voor rolstoelgebruikers en voetgangers met een rollator of kinderwagen wordt 

belemmerd door een combinatie aan factoren? De problemen doen zich met name voor op 

plekken waar naast obstakels op de stoep (lichtmasten, bomen), eveneens sprake is van 

overhangend particulier groen en/of losliggende tegels.

2) Deelt het college onze opvatting dat het de taak is van de gemeente om alles te doen wat 

in haar vermogen ligt om dergelijke situaties op te lossen? Zo ja, kan het college aangeven op 

welke wijze zij op dit punt invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid? 

3) Kan het college toezeggen dat concrete knelpunten t.a.v. de vrije doorgang op trottoirs 

die worden aangemeld in het kader van meldingen openbare ruimte met prioriteit worden 

opgepakt?

4) Deelt het college onze opvatting dat de wijkschouw een belangrijk instrument is om 

genoemde knelpunten te signaleren en op te lossen? Zo ja, is het college bereid vaker van dit 

instrument gebruik te maken?

5) Deelt het college onze opvatting dat daar waar de doorgang (mede) belemmerd wordt 

door overhangend particulier groen, de gemeente betrokken particulieren moet wijzen op hun 

verantwoordelijkheid en in het uiterste geval handhavend op moet treden? Zo ja, op welke 

wijze geeft het college hier invulling aan?

Leen Pols

Namens de SGP-fractie