5 februari 2014

Reactie op de open brief van Stem van Krimpen

De SGP van Krimpen aan den IJssel ziet niets in het voorstel van de Stem van Krimpen om nog ter elfder ure een referendum te organiseren over herindeling van de Krimpenerwaard. ‘In 2009 is reeds uitgebreid onderzoek gedaan naar de maatschappelijke oriëntatie van de Krimpense bevolking. Bovendien past een referendum niet bij een representatieve democratie’, aldus lijsttrekker Bert-Jan Ruissen.
 
Kirsten Jaarsma en Bert Luijendijk van de Stem van Krimpen hebben vorige week alle fracties via een open brief opgeroepen in te stemmen met een burgerraadpleging over de herindeling. Deze zou gelijktijdig met 
de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart a.s. moeten worden gehouden. In reactie op deze oproep laat de SGP weten eveneens grote waarde te hechten aan het zoveel mogelijk betrekken van de burger bij de besluitvorming. In het SGP-verkiezingsprogramma is dat een belangrijk speerpunt. Zo wil de SGP vaker de wijk in en meer aandacht besteden aan zorgvuldige inspraakprocedures. Daarnaast maakt de SGP zich sterk voor het burgerinitiatief, wat burgers de mogelijkheid biedt om punten te agenderen. Voor wat de herindeling betreft betreurt de SGP het dat nu door verschillende partijen het beeld wordt uitgedragen alsof ‘we nooit het gemeentehuis uit zijn geweest en ons niets aantrekken van de gevoelens in de samenleving’. Dat beeld strookt volstrekt niet met de werkelijkheid. Voor de gemeenteraad een standpunt innam, is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de oriëntatie van de Krimpense burgers. Zo zijn er ruim 1500 enquêtes 
uitgezet en was er alle ruimte voor inspraak. Het verbaast de SGP dat nu net wordt gedaan alsof dit onderzoek nooit heeft plaatsgevonden.
 
Uit het genoemde onderzoek bleek dat een meerderheid van de Krimpenaren zich sterker verbonden voelt met de Krimpenerwaard dan met de Rotterdamse regio. Dit ondanks het feit dat de economische oriëntatie hoofdzakelijk op het Rotterdamse is gericht. Ruissen schrijft daarover: ‘Dit gegeven hebben we zwaar laten meewegen in onze standpuntbepaling. Op initiatief van de SGP heeft de gemeenteraad zich uitgesproken tégen een fusie met Capelle en vóór verdere versterking van de samenwerking met de K5. Dat betekent niet dat we ook met de K5 willen fuseren. Dat is namelijk volstrekt niet nodig. Krimpen is een bestuurskrachtige gemeente met blijvend bestaansrecht’. 
 
De SGP ziet geen enkele aanleiding om het onderzoek uit 2009 nog eens over te doen: ‘Wij hebben niet de indruk dat de Krimpense burger er nu heel anders tegenaan kijkt’. Wat de Stem van Krimpen nu bepleit is een referendum. Daar is de SGP sowieso geen voorstander van. In de opvatting van de SGP dient de eindafweging, zeker ook bij belangrijke beslissingen, in de gemeenteraad (of in dit geval in de Tweede Kamer) gemaakt te worden. Uiteraard met in achtneming van de gevoelens in de samenleving.