6 juli 2019

Schriftelijke inbreng SGP eerste termijn kadernota

 

 

Wat is een kadernota? 

Een kadernota bevat de inhoudelijke en financiële kaders voor het beleid en uitvoering voor het komend jaar. Het is de opdracht van de raad aan het college. Het bediscussiëren en vaststellen van de kaders is cruciaal voor de latere verantwoording. Zonder kaders is het tenslotte lastig om verantwoording af te leggen.

In de Kadernota worden de beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen, die zich na de vaststelling van de lopende begroting hebben voorgedaan, gemeld. Er wordt een afweging gemaakt op welke terreinen er meer geld noodzakelijk is en waar eventueel bezuinigd kan worden. Het is aan de raad om deze kaders vast te stellen voor de uitwerking van de (meerjaren)begroting.

De kadernota wordt in het tweede kwartaal van het jaar opgesteld en behandeld in de raad.

Schriftelijke inbreng SGP op kadernota

Het verkiezingsprogramma van de SGP voor deze raadsperiode (2018-2022) heeft de titel “Stem met overtuiging!”. Met overtuiging voor het behoud van het dorpse, kleinschalige en relatief rustige karakter van Krimpen aan den IJssel. Met de Bijbel als richtsnoer hebben we oog voor onze (kwetsbare) naasten en streven we naar goed rentmeesterschap. Aandacht voor de kwetsbare naasten vanuit het standpunt dat de overheid het ‘schild der zwakken’ is, wat vraagt om een solide sociaal beleid en goede zorgvoorzieningen. Goed rentmeesterschap is zeer actueel als we het onlangs gepresenteerde klimaatakkoord zien, waarbij de SGP in eerste instantie zich wil richten op het besparen van energieverbruik en het tegengaan van verspillingen. 

De voorliggende kadernota vindt de SGP nogal grauw en zou wat ons betreft meer ‘oranje’ mogen kleuren. Met meer overtuiging keuzes maken om (toekomstige) knelpunten te voorkomen. Onze inbreng op deze kadernota doen wij zoals u van ons gewend bent vanuit de 3 C’s; Christelijk, Consistent en Constructief.

Inhoudelijk:

Wat moeten wij als SGP fractie vinden van een kadernota zonder kaders? Dat is de vraag die we ons de afgelopen dagen als fractie hebben gesteld. Want zonder harde kaders en doelen is het lastig om grip te houden op de ‘grote verbouwing’ die dit college aankondigt. Een verbouwing waarbij de winkel openblijft en de dienstverlening wordt gemoderniseerd door inzet van ‘SMART’ oplossingen. Welke dit dan zijn en het ‘SMART’ formuleren van deze oplossingen wordt vervolgens niet gedaan. 

We hebben kennisgenomen van het structureel meerjarig negatief financieel beeld. Dit wordt vooral veroorzaakt op tekorten in het Sociaal domein, de Jeugdhulp en afvalexploitatie. Nog een extra tegenvaller van ca. 140.000 euro structureel tekent zich af, nu blijkt dat de afgesproken loonsverhoging voor ambtenaren hoger uitpakt dan begroot. Ten aanzien van WMO en Jeugdhulp hebben wij afgelopen maanden diverse malen alarmerende berichten ontvangen dat de uitgaven volledig uit de hand lopen. Rond deze thema’s heerst er een mist van berichten en aannames zonder dat we als raad van het college concrete informatie hebben ontvangen over de posten die worden overschreden, waaraan nu precies het geld wordt besteed, waar (toekomstige) tekorten ontstaan en waardoor dit wordt veroorzaakt. Voor het dichten van de tekorten noemt het college 6 aandachtsgebieden waaruit deze tekorten (deels) kunnen worden gedekt. De SGP verwacht echter geen aandachtsgebieden maar concrete voorstellen met ‘SMART’ geformuleerde voorstellen. Voor welk bedrag wil het college per aandachtsgebied bezuinigingen doorvoeren c.q. de kosten voor de inwoners / bedrijven verhogen om daarmee de voorziene tekorten te dichten? Vervolgens kunnen we als raad hierin meedenken. Ons concrete verzoek aan het college is dan ook om met een palet aan opties te komen voor bezuiniging of lastenverhoging van in totaal bijvoorbeeld 2 miljoen euro, zodat we als raad ook echt mee kunnen denken en gezamenlijk keuzes kunnen maken. Graag een reactie op dit punt.

Meer specifiek ten aanzien van de tekorten Wmo en Jeugdhulp constateert de SGP dat ook in de Kadernota slechts summier wordt aangegeven in welke richting naar oplossingen wordt gezocht om deze tekorten terug te brengen. Enerzijds duidt de SGP het als positief dat tot nu toe nog geen rigoureuze maatregelen zijn genomen waardoor kwetsbare inwoners van zorg en ondersteuning verstoken bleven. Anderzijds baart het de SGP zorgen dat er nog geen begin van een structurele oplossing wordt gegeven. Er zijn gemeenten die met inzet van resultaatgerichte bekostiging of andere vormen van slimme inzet en sturing van middelen betere financiële resultaten bereiken, en minstens zo effectief presteren. Zonder dat dit afbreuk doet aan de keuzevrijheid van de hulpvragers. De SGP denkt graag met het college mee over effectievere sturingsinstrumenten op deze dossiers. Is het college voornemens op dit punt op korte termijn concrete stappen te zetten? Zo ja, wanneer en op welke wijze?

Afgelopen voorjaar heeft de SGP schriftelijke vragen gesteld n.a.v. het faillissement van een Wmo-vervoerder. De SGP wil het college complimenteren voor de wijze waarop haar ambtenaren zich hebben ingezet om de gevolgen van dit faillissement voor de gebruikers zo veel mogelijk te beperken. Toch brengt dit voor velen – ook voor het college - onverwachte faillissement ons tot de vraag hoe het zit met de leveringszekerheid door de vele aanbieders binnen het sociaal domein. Wat vindt het college van het idee om – in elk geval met de aanbieders van cruciale voorzieningen – afspraken te maken over een vorm van ‘early warning’ bij dreigende continuïteitsproblemen?   

Onder het vorige college zijn vier projecten in het kader van het bestrijden van eenzaamheid gelanceerd. Deze projecten voorzien zeker in een behoefte, wat hoogstwaarschijnlijk zal blijken uit de evaluatie die een dezer dagen wordt gehouden. Heeft het college de intentie deze projecten te continueren? Zo ja, onder welke condities?        

Afvalscheiding op scholen vinden we positief. Dit past in onze visie rondom rentmeesterschap waarin we als speerpunt het tegengaan van verspillingen hebben benoemd. We roepen het college dan ook op om hier voortvarend mee aan de slag te gaan, wan de kinderen op de scholen begrijpen echt niet waarom op school niet en thuis wel het afval wordt gescheiden. Dat geldt ook voor het programma zwerfafval. Het wordt als punt aangestipt in de kadernota, maar verder is daar niets over te lezen. Wij zouden graag willen zien hoe dit concreet handen en voeten krijgt binnen onze gemeente. Hoe gaat dit gebeuren?

Het verduurzamen van de gebouwen staat op de agenda, maar ook hier vragen we het college om meer vaart te maken. Kan het college aangeven welke scholen in welke volgorde op de planning staan voor het treffen van maatregelen waardoor het gebouw duurzamer wordt? Voor zowel de afvalscheiding als duurzaam inrichten van scholen geldt, “jong geleerd is oud gedaan”. 

Ten slotte noemen we m.b.t. het onderwijs dat we het als SGP waarderen dat de gemeente meewerkt aan het realiseren van Speciaal Basis Onderwijs in onze gemeente. Als SGP koesteren we de wens van thuisnabij onderwijs en het streven naar meer inclusief onderwijs. 

Wat betreft Participatie: in de kadernota wordt verwezen naar het rapport van de Rekenkamer. De SGP zou graag willen zien dat het college al voorsorteert op het rapport zodat er adequaat en proactief gereageerd kan worden, zodat we naar een gedegen evaluatie kunnen toewerken. Graag een reactie hierop.

Regelmatig worden we door bewoners aangesproken dat men niet op de hoogte is van werkzaamheden die in hun wijk of straat worden uitgevoerd. Het zeer matig informeren van bewoners blijkt echter niet alleen betrekking te hebben op werkzaamheden in de buitenruimte. Recent kwam ons het verhaal ter ore van een inwoner die niet geïnformeerd zou zijn over het feit dat het graf van haar ouders zou worden geruimd. Het is niet aan ons om te beoordelen of de nalatigheid bij de betreffende inwoner of bij de gemeente ligt. Maar om dit soort pijnlijke situaties te voorkomen, zou het wellicht verstandig zijn als dit soort en andere belangrijke of emotionele of anderszins gevoelige correspondentie aangetekend wordt verstuurd. Is het college hiertoe bereid? 

In gesprekken die de SGP regelmatig heeft met bewoners in de wijken is burenoverlast een steeds terugkerend thema. De SGP gaat er van uit dat het thema (preventie) burenoverlast een belangrijk thema wordt in de Woonvisie die de Raad komend najaar ontvangt. Kan het college dit bevestigen of toezeggen? Kan het college bevestigen of weerleggen dat het lijkt of in Krimpen steeds vaker bewoners neerstrijken die elders in de regio, bijvoorbeeld op grond van de Rotterdamwet, de deur gewezen zijn? Over welke middelen beschikt het college om notoire overlastgevers uit hun woning te zetten? 

Terecht wordt in de Kadernota opgemerkt dat duurzaamheid een groot onderwerp is. Maar we constateren dat hier nog nauwelijks geld voor gereserveerd is. Het college oppert om opbrengst van de Eneco aandelen in te zetten om het structurele tekort op te vangen. Wat de SGP betreft zetten we in op een beter alternatief, nl. door het te besteden aan de doelstellingen m.b.t. duurzaamheid. Een goed voorbeeld is de onlangs voorgestelde uitbreiding van leningen om woningen te verduurzamen. Verdere uitbreiding van deze fondsen, en vergelijkbare fondsen, ligt voor de hand. Als voorbeeld noemen we het ondersteunen van initiatieven als een lokale energiecoöperatie. Graag een reactie van het college hierop. In hoeverre vindt het college het wenselijk dat de Eneco gelden ingezet worden om het structurele tekort op te vangen? Is het college bereid om met de raad van gedachte te wisselen over het alloceren van Eneco opbrengsten t.b.v. duurzaamheid? Graag een reactie hierop van het college. 

We hoeven u niet te herinneren aan onze aarzeling bij de begroting van het lopende jaar omtrent de extra uitgave van 700.000 euro die dit college doet voor allerlei studies terwijl de tekorten almaar oplopen. Het schuurt voor onze fractie nu dat er na een jaar nog steeds weinig voortgang zichtbaar is. Dat blijkt uit het feit dat deze Kadernota geen keuzes maakt. Behalve dan, waar het bijvoorbeeld gaat om 55.000 euro structureel voor de cultuurwerkplaats. Ons wordt gevraagd hiermee in te stemmen, terwijl de cultuurnota nog behandeld moet worden. Wij verzoeken het college om geen extra geld hiervoor op te nemen alvorens de cultuurnota door onze raad is besproken en behandeld. Een goed alternatief hiervoor is de ondersteuning en de bevordering van maatschappelijke- en bewonersinitiatieven zoals het college zelf omschrijft in de Kadernota. Graag een reactie van het college.

De SGP ziet Krimpen aan den IJssel als een gemeenschap waar inwoners veel voor elkaar over hebben. Er zijn honderden vrijwilligers en mantelzorgers die veel betekenen voor de naasten. We moeten zuinig zijn op onze betrokken inwoners en daarbij hoort verbinding door goede en zorgvuldige communicatie. De SGP vindt een stevig lokaal vrijwilligersbeleid belangrijk. Kan het college een update geven van haar inzet ten aanzien van de omvang en het functioneren van het lokale vrijwilligersbeleid?  

Krimpen scoort hoog ten aanzien van verslavingsproblematiek rondom drugs en alcohol. Dat is iets waar wij ons als SGP grote zorgen om maken. Graag ziet de SGP-fractie concrete doelen waaraan komende jaren gewerkt gaat worden en waaraan we kunnen toetsen of maatregelen leiden tot afname van drugs- en alcoholgebruik. Graag een reactie van het college hierop.  

De uitvoering van de Grote Kruising is voor Krimpense begrippen een enorm complex project met grote financiële onzekerheden. Als SGP-fractie zien we de nut en noodzaak van het integraal aanpakken van de Grote Kruising, maar maken wij ons wel zorgen over de financiële beheersbaarheid hiervan. Wij roepen het college op om de raad hier structureel over te rapporten middels het verstrekken van een overzicht van de financiën (kosten, beschikbare budgetten en nog niet gedekte verplichtingen), voortgang en risico’s. Is het college hiertoe bereid? 

Ten aanzien van (toename) van overlast (geluid, fijnstof, passagiers) moet er meer en actiever met de bewoners overlegd worden om tot gedragen oplossingen te komen. Als voorbeeld noemen we de geluidswerende voorzieningen aan de N210 waar de kans voorligt om de kosten 50-50 te delen met de Provincie en de haltering van de bussen aan de N210. Is het college bereidt om geld te reserveren voor de geluidswerende voorzieningen aan de N210 (oostzijde van de Grote Kruising)? En kan het college de raad informeren omtrent de stand van zaken rondom locatie bushaltes langs de N210 (westzijde van de Grote Kruising)?

Naast de Grote Kruising gaat ook Centrum Zuid op de schop. Tijdens de verbouwing blijft de winkel open, schrijft het college terecht. Maar blijft onderwijl de etalage ook netjes en prettig om te zien? Ofwel: de omgeving van een dorpscentrum heeft vaak een representatief karakter. De SGP vindt het van belang dat ook in jaren van verbouwing het centrum een prettige plek blijft om te verblijven, te wonen en te ondernemen (o.a. de Crimpenhof). Helaas is bij de start van de voorbereidende werkzaamheden aan de Grote Kruising met het gedeeltelijk dumpen van de vijver een cruciale inschattings- of uitvoeringsfout gemaakt, die na maanden nog te ruiken is. Hoe denkt het college dit soort missers in de toekomst te voorkomen? Wat zijn de plannen voor het college om de leefbaarheid van het centrum tijdens de verbouwing te waarborgen? Is zij bereid hiervoor de nodige middelen te reserveren?     

 

Afsluitend

Als SGP fractie moeten we constateren dat het huidige college vooral plannen aan het bedenken is en de raad en de inwoners hierover niet optimaal informeert c.q. hier niet optimaal in meeneemt. Wat betreft daadkracht: zo voortvarend het college aan de slag is gegaan met afschaffen van de zondagsrust, zo traag is zij op andere dossiers. Wij roepen het college dan ook op om veel concreter te zijn in het planmatig oppakken van dossiers, en om ons als raad en de inwoners als betrokkenen niet steeds te overvallen met halve plannen of last-minute-acties. Met overtuiging wil de SGP zich laten horen op alle dossiers: christelijk, constructief, consistent. 

We lezen in de Bijbel: ‘Door wijsheid wordt een huis gebouwd, en door verstandigheid bevestigd.’ (Spreuken 24:3) De SGP fractie wenst het college en de gemeenteambtenaren van harte Gods wijsheid bij het uitvoeren van hun belangrijke taak, juist ook in deze tijden van de ‘grote verbouwing’ van Krimpen.

De SGP fractie,

Arrèn van Tienhoven

Hugo van der Wal

Paul Schultink

Adriaan van Beek

Ronald Hogendoorn

Anton Brand