10 juli 2015

SGP en VVD: compenseer Krimpense vrijwilligersorganisaties voor kosten VOG

Krimpen aan den IJssel – SGP en VVD hebben het initiatief genomen om Krimpense vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg en ondersteuning te compenseren voor de kosten die zij moeten maken voor Verklaringen omtrent het Gedrag (VOG’s) van de bij hun aangesloten vrijwilligers. Tijdens de Algemene Beschouwingen dienden beide fracties hiertoe een motie in, die raadsbreed werd aangenomen.

Vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg en ondersteuning hebben bijna altijd wel te maken met kwetsbare hulpvragers in kwetsbare situaties. Het is daarom belangrijk dat deze vrijwilligers geen  strafbare feiten hebben gepleegd, die (mogelijk) een bedreiging  vormen voor hun veiligheid. Om die reden stellen steeds meer organisaties op het gebied van zorg en /of ondersteuning verplicht dat hun medewerkers en vrijwilligers beschikken over een actuele Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Zowel voor de vrijwilligers als voor de plaatselijke vrijwilligersorganisaties zijn de kosten van een VOG relatief fors.

Burgerlid Hugo van der Wal (SGP): “Voor het aanvragen van een VOG moet ongeveer 35 euro aan leges worden betaald. Meestal krijgt men dit wel weer terug van de werkgever. Maar voor kleine lokale vrijwilligersorganisaties betekent het een forse aanslag op hun budget als zij die kosten aan hun vrijwilligers willen terugbetalen. Toch hebben deze vrijwilligersorganisaties vaak geen keus. Want als hun vrijwilligers de VOG zelf zouden moeten betalen, zou dit ze kunnen afschrikken om überhaupt als vrijwilliger bij die betreffende organisatie aan de slag te gaan. Daarom horen we dat kleine vrijwilligersclubs er soms voor kiezen de kosten van de VOG’s voor hun vrijwilligers te betalen uit de subsidie die zij van de gemeente Krimpen ontvangen voor deskundigheidsbevordering. Die bedraagt ook zo’n 35 euro per lid. Hoewel alleszins begrijpelijk, kan dat natuurlijk niet de bedoeling zijn! Wij vinden het immers met z’n allen ook belangrijk dat vrijwilligers, die op het terrein van zorg en ondersteuning een steeds belangrijker plaats krijgen, goed geschoold worden voor hun taken. Denk bijvoorbeeld aan de vrijwilligers, die worden ingezet in de terminale zorg. Het terugbetalen van de kosten voor de VOG mag wat ons betreft niet ten koste gaan van opleiding of van andere zaken die belangrijk zijn voor de vrijwilliger om zijn of haar taken goed uit te kunnen voeren!  

Samen met de VVD hebben we het initiatief genomen om te zorgen dat de vrijwilligersorganisaties die binnen Krimpen actief zijn op het terrein van zorg en ondersteuning, en die het belangrijk vinden dat hun vrijwilligers een VOG hebben, worden gecompenseerd. Zeker nu er landelijk een tijdelijke regeling is, waarbij vrijwilligersorganisaties die werken voor kinderen of mensen met een verstandelijke beperking voor hun vrijwilligers gratis een VOG kunnen aanvragen, willen wij dat er ook iets dergelijks geregeld wordt voor de overige vrijwilligersorganisaties  die zich binnen Krimpen inzetten voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Met onze raadsbreed aangenomen motie in de zak gaat het College hier nu mee aan de slag.”