21 april 2017

SGP-fractie pleit voor onderzoek naar Lokale energie-coöperatie Krimpen

 

SGP-fractie pleit voor onderzoek naar Lokale energie-coöperatie Krimpen

 In de gemeenteraadsvergadering van 20 april stemde de gemeenteraad in met een motie van de SGP waarin wordt gepleit voor het enthousiasmeren en het faciliteren van een op te richten energie-coöperatie.

 Aanleiding was de bespreking van de bij de provincie in te dienen ‘Zienswijze windenergie’. Raadslid Vogelaar: ‘Bij het plaatsen van windenergie is het voor het maatschappelijk draagvlak belangrijk als de lasten en de lusten beiden gedeeld worden. Een energie-coöperatie is daarvoor een geschikt middel. Maar ook zonnepanelen, bijvoorbeeld op een sporthal of winkel in de buurt, passen prima in een energie-coöperatie van de buurt daaromheen.  Mede dankzij de aantrekkelijke ‘postcoderoos-regeling’ neemt het aantal energie-coöperaties de laatste jaren sterk toe. Maar nog niet in onze gemeente. Tijd om dat te veranderen’.

 Het Rijk en gemeenten willen in 2050 energie-neutraal zijn. Meerdere haalbare en beschikbare vormen van duurzame energie zijn noodzakelijk om deze doelstelling te halen. Een lokale energie-coöperatie kan een middel kan zijn om investeringen in duurzame energie een stevige impuls te geven.

 De breed gesteunde motie is mede ingediend door de fracties CDA, PvdA, Stem van Krimpen, ChristenUnie en Leefbaar Krimpen. De fracties van de D66 en VVD stonden positief tegenover de motie maar vonden deze op een te vroeg moment komen.

 Het college was positief over de motie en heeft aangeven daar graag mee aan de slag te gaan en de gemeenteraad voor het zomerreces te informeren over de haalbaarheid en de eventuele rol van de gemeente daarbij. Het college gaat tevens onderzoeken hoe inwoners en ondernemers voor energie-coöperaties geënthousiasmeerd en gefaciliteerd kunnen worden.