11 januari 2018

SGP presenteert verkiezingsprogramma ‘Stem met overtuiging’

 

SGP presenteert verkiezingsprogramma ‘Stem met overtuiging’

 Krimpen aan den IJssel - De SGP kiest voor behoud van het kleinschalige, dorpse en relatief rustige karakter van Krimpen aan den IJssel. ‘Onze gemeente heeft iets van een oase in de drukke randstad, waar mensen op adem kunnen komen’, aldus lijsttrekker Bert-Jan Ruissen woensdag jl. bij de presentatie van het SGP-verkiezingsprogramma ‘Stem met overtuiging’. ‘Daar moeten we zuinig op zijn.’ De SGP wil ook de komende periode er zijn voor iedere Krimpenaar. Bert-Jan Ruissen: ‘Wij doen dat vanuit de overtuiging dat de Bijbelse waarden en normen ook anno 2018 uiterste relevant zijn voor de inrichting van onze samenleving. De Bijbel leert ons onder andere oog te hebben voor de kwetsbare medemens en zorg te dragen voor de schepping.’

 Bert-Jan Ruissen: “ik ben trots op het uitgebreide, creatieve en inspirerende verkiezingsprogramma: dit is goed voor Krimpen. De kieslijst van de SGP is uitnodigend: jonge, enthousiaste Krimpenaren die met grote betrokkenheid, kennis en creativiteit aan de slag willen. Nieuwkomers zijn Arrèn van Tienhoven, Adriaan van Beek en Anton Brand, terwijl Hugo van der Wal en Paul Schultink weer verkiesbaar zijn. Marco Oosterwijk is graag beschikbaar voor zijn tweede termijn als wethouder”.

 De SGP heeft als speerpunten goede zorg voor jongeren en ouderen, bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

 De SGP wil inwoners actiever bij het bestuur betrekken door wijkgerichter te gaan werken. Buurtbewoners krijgen meer invloed op hun directe omgeving, onder andere door het instellen van bewonerspanels. De SGP verhoogt het budget voor bewonersinitiatieven en wil jaarlijks met alle maatschappelijke organisaties en kerken ‘de stand van Krimpen’ bespreken om de gewenste inzet te bepalen.

 De SGP investeert extra in veiligheid. De partij wil meer Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) aanstellen en een lobby bij de politie voor meer blauw op straat. Naast de ondersteuning van buurtpreventie app’s wil de SGP ook buurtcoördinatoren aanstellen die als aanspreekpunt fungeren van een buurt voor gemeente en politie. Drugsaanpak krijgt meer prioriteit. Het overmatig alcoholgebruik wil de SGP terugdringen door een convenant af te sluiten, waaraan bijvoorbeeld ook de horeca, supermarkten, verenigingen en sportkantines deelnemen. Ook door voorlichting zal hiervoor aandacht worden gevraagd.

De SGP onderkent het belang van verkeersveiligheid. Zo wordt de kruising Vijverlaan-Krimpenerbosweg een rotonde, de zichtbaarheid van zebrapaden wordt verbeterd en sluiproutes worden aangepakt.

 De SGP is trots op de wijze waarop Krimpen aan den IJssel de afgelopen jaren de nieuwe zorgtaken die naar de gemeentes zijn overgeheveld, heeft opgepakt. Voor de SGP blijven eenzaamheidbestrijding, het realiseren van een dementievriendelijke samenleving en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers belangrijke prioriteiten. De SGP maakt het aanvragen van een invalideparkeerkaart gratis en bepleit invoering van de Rotterdampas. De gemeente gaat zich als het aan de SGP ligt sterk maken voor meer verpleeghuisplekken in de gemeente. De partij wil verder in gesprek met de Belbus om te bezien of deze bus ook vervoer naar buurgemeenten kan gaan verzorgen. Ook zet de SGP in voor een OV-verbinding naar het IJssellandziekenhuis.

 De SGP vindt dat ook Krimpen aan den IJssel haar bijdrage moeten leveren aan de oplossing van het klimaatvraagstuk. De gemeente moet in 2050 energieneutraal zijn. Er komen meer oplaadpalen voor elektrische auto’s en fietsen. De openbare verlichting wordt versneld verduurzamend. Via een energiecoöperatie krijgen inwoners de kans mee te profiteren van duurzaamheidprojecten met wind en zon. De SGP maakt extra budget vrij voor het verbeteren van stukken groen in de gemeente die extra aandacht vereisen en wil een geboortebos.

 De SGP vindt dat de gemeente constructief moet meewerken aan een onderzoek naar een stadsbrug tussen IJsselmonde en Ridderkerk. De SGP ziet deze oplossing echter als toekomstmuziek en vindt dat de gemeente daarom ook moet inzetten op maatregelen die op kortere termijn meer kans van slagen hebben. Vernieuwing van de grote kruising kan voor een belangrijke verbetering van de doorstroming zorgen. Dit in combinatie met verbreding van de Algeracorridor. De SGP wil de steile trappen bij de Algerabrug voorzien van een fietslift. Bereikbaarheid mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid: de gemeente draagt bij aan een echte oplossing op het gebied van geluidsoverlast en fijnstof.

 Voor ondernemend Krimpen bepleit de SGP een ondernemersfonds. Dit fonds moet ondernemers de kans bieden samen initiatieven te ontplooien. Goede havenfaciliteiten in combinatie met betaalbare tarieven zijn voor de SGP ook belangrijke punten. Het parkeren bij winkelcentra blijft gratis. Wat de SGP betreft blijven de winkels op zondag gesloten.