15 maart 2018

SGP: PRINCIPIEEL EN MET OVERTUIGING VÓÓR GOEDE ZORG EN ONDERSTEUNING

 

 

SGP: PRINCIPIEEL EN MET OVERTUIGING VÓÓR GOEDE ZORG EN ONDERSTEUNING

‘Zorg en ondersteuning’ is een belangrijk thema bij de gemeenteraadsverkiezingen. Want de gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg  en voor de zorg aan ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking, zo lang zij nog thuis wonen. Ook is het de taak van gemeenten om inwoners te ondersteunen bij het behoud van hun eigen regie en zelfredzaamheid. De mogelijkheden voor de zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners staan in Krimpen als een huis. Dat wil de SGP vooral zou houden, en – waar mogelijk – verder uitbouwen. Want dat zijn wij verplicht aan onze Bijbelse principes.

In ons Verkiezingsprogramma staan Bijbelse uitgangspunten die wij met ons politiek bezig zijn in Krimpen aan den IJssel proberen handen en voeten te geven. Samengevat gaat het om naastenliefde, barmhartigheid, bescherming van de zwakkeren en dat ieder mens er mag zijn. Concreet betekenen deze principes samen, dat de SGP bijzondere aandacht heeft voor de positie van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, en voor die van kwetsbare jeugdigen en hun ouders, en dat wij ons met overtuiging willen inzetten voor goede zorg en ondersteuning voor deze mensen. 

Naastenliefde

Samenvatting van de Tien Geboden in de Bijbel is, dat wij God liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf. Dit vraagt dus heel concreet dat wij net zo voor de mensen om ons heen zorgen, als dat we dat voor onszelf zouden doen. Dus ook voor onze chronisch zieke buurvrouw, het oudere echtpaar verderop in de straat waarvan de man dementerend is, of die verstandelijk beperkte jongen die begeleid zelfstandig woont. De SGP wil dat ouderen, gehandicapten en chronische zieken zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Dit betekent dat er voorzieningen voor hulp en ondersteuning thuis moeten zijn, maar ook bijvoorbeeld dat er voldoende geschikte woningen zijn, trottoirs goed begaanbaar zijn voor minder-validen, en de omgeving voldoende veilig en toegankelijk is. Ook vraagt het een stevig beleid om de vrijwilligers en mantelzorgers die om deze mensen heen staan te ondersteunen. De SGP maakt zich sterk voor goede mantelzorgondersteuning in Krimpen, waarbij bijzondere aandacht is voor de jonge mantelzorgers. Ook willen wij dat er een regeling komt voor mantelzorgers en vrijwilligers die langere tijd betrokken zijn bij de zorg voor anderen, waarmee zij bijvoorbeeld leuke kortingen kunnen krijgen bij Krimpense ondernemers  of instellingen. Keerzijde van langer huis blijven wonen kan echter zijn dat mensen vereenzamen. Statistisch gezien woont in elke straat meer dan één eenzame persoon, en tref je achter de deur van een seniorenwoning vaker wél dan géén eenzaamheid aan. Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. Het tegengaan van eenzaamheid staat daarom hoog op de actielijst van de SGP.

Barmhartigheid

Wie denkt hierbij niet aan de Bijbelse gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? Kern van dit verhaal is dat iemand zich zonder eigenbelang over de ander ontfermt. Wat de SGP betreft betekent dit dat er voldoende goede en passende zorg en ondersteuning beschikbaar is voor jong en oud, en dat we hier niet zomaar op bezuinigen. Het betekent ook dat we goede ideeën voor een zinvolle daginvulling of andere activiteiten voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken steunen.  De SGP wil dat inwoners kunnen blijven kiezen voor zorg en ondersteuning die bij hun eigen identiteit past, waarbij ze zich thuis voelen, en waar ze bij voorkeur de Algerabrug niet voor over hoeven. De SGP vraagt bijvoorbeeld aandacht voor het aantal verpleeghuisplekken in Krimpen aan de IJssel. Dat is op dit moment te laag. Wij willen zo veel mogelijk voorkomen dat ouderen die hun levenlang hier gewoond hebben, op het moment dat zij verpleeghuiszorg nodig hebben uit Krimpen weg moeten.     

Bescherming van de zwakkeren

In de Bijbel wordt de overheid ook wel een schild voor de zwakken genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat de overheid er moet zijn om mensen die niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen, te beschermen. Vanuit die gedachte wil de SGP ouderen- en kindermishandeling en verslaving tegengaan.  Het alcoholmisbruik onder Krimpense jongeren baart zorgen. Wij willen hierover met de betrokken organisaties binnen Krimpen in gesprek, om tot gezamenlijke actie te komen. Nu we het toch over jongeren hebben: de SGP vindt dat jongeren, als dit in hun belang is, ook na hun achttiende jeugdhulp moeten kunnen krijgen. Dus als pleegzorg bij achttien jaar stopt, moet dit, als jongeren hier wel bij varen, nog een tijdje kunnen worden voortgezet. Dit voorkomt dat zij op een leeftijd waarop zij  vaak nog zo kwetsbaar zijn, niet ineens op zichzelf worden teruggeworpen of volwassenenzorg krijgen die (nog) niet helemaal passend is. Verder bekommert de SGP zich ook om de financiële positie van mensen met een beperking. Wij willen de parkeerkaart voor invaliden gratis maken. Temeer omdat het geen keuze is om invalide te zijn, maar iets wat je overkomt.

Ieder mens mag er zijn

Ieder mens is een schepsel van God. Geschapen met elk zijn eigen gaven en talenten, die voor zichzelf en voor anderen mogen worden ingezet. Daarin is ieder mens uniek. Ook als je weinig gaven of talenten hebt, mag je er zijn en hoor je erbij. De SGP wil dat Krimpen een samenleving is, waarin ouderen, gehandicapten en chronisch zieken kunnen blijven meedoen. Ook als dit vanwege de leeftijd of de beperking allemaal niet (meer) zo makkelijk gaat.  De SGP vindt het een taak van alle inwoners om deze mensen bij de Krimpense gemeenschap te betrekken en hen hier in op te nemen. Met een moeilijk woord noemen we dit: inclusie. In de Krimpense inclusieve samenleving willen we in het bijzonder aandacht voor mensen met dementie en mensen – vaak jongeren - met autisme. Dit, omdat het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk toeneemt, en uit cijfers blijkt dat in vergelijking met andere gemeenten er in Krimpen relatief meer jongeren met autisme wonen. De SGP wil Krimpen dementievriendelijk maken. Er zijn veel voorbeelden van hoe dit kan. Bijvoorbeeld door winkelpersoneel of politieagenten te leren hoe om te gaan met het vaak onbegrepen gedrag van mensen met dementie. Of door mogelijk te maken dat het Streekmuseum op bepaalde tijden speciaal geopend is voor mensen met dementie, zodat zij weer even ‘thuis kunnen zijn’ tussen de voor hen vaak nog zo herkenbare dingen van vroeger. Ook mensen met autisme kunnen de samenleving als zeer ingewikkeld ervaren. Met de aanpak ‘Vanuit autisme bekeken’ zijn in de afgelopen periode eerste stappen gezet om mensen met autisme beter te kunnen helpen bij het krijgen van de juiste ondersteuning of zorg. De SGP wil dat deze aanpak verder wordt verbreed.  Voor het jeugd- en jongerenwerk zien wij als een mooie taak om deze, maar ook andere kwetsbare jongeren te ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Dit waren enkele voorbeelden van waar de SGP de volgende raadsperiode op wil inzetten om de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning binnen Krimpen aan den IJssel nóg verder te verbeteren. Zoals u dat van ons gewend bent, hopen wij dat de komende vier jaar weer vanuit onze Bijbelse principes te mogen doen. Met overtuiging!

Hugo van der Wal, kandidaat-raadslid, nr. 4