8 april 2015

SGP wil onafhankelijke cliëntondersteuning aan de keukentafel

SGP wil onafhankelijke cliëntondersteuning aan de keukentafel

Krimpen aan den IJssel - ‘Burgers verdwalen in de vele nieuwe regels in ‘zorg- en Wmo-land’ en ‘Merendeel ouderen denkt dat het niet meer dan een platte bezuinigingsmaatregel is dat zij langer thuis moeten blijven wonen’; twee willekeurige berichten geplukt uit de stroom van de afgelopen week over de veranderingen in de zorg. Naar aanleiding van deze berichten pleit de SGP-fractie in schriftelijke vragen aan het College van B&W voor een voorziening voor onafhankelijke cliëntondersteuning. 

De SGP vindt dat de gemeente de cliënt in staat moet stellen om als volwaardig mondige en voldoende toegeruste partij aan het gesprek in het kader van de toegang tot de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet – het zogenoemde keukentafelgesprek - te kunnen deelnemen. Als de cliënt dat wenst, bijvoorbeeld vanwege zijn kwetsbaarheid, moet hij er een onafhankelijke en deskundige persoon bij kunnen halen, die hem daarbij ondersteunt.  Ook als de familie van de cliënt dat wenst, moet deze cliëntondersteuner aan de keukentafel kunnen aanschuiven. De SGP verwijst in de vragen naar het goede voorbeeld van de gemeente Helmond, waar dit inmiddels al zo gebeurt.

Burgerlid Hugo van der Wal: “Hoewel we in Krimpen nog geen signalen of aanwijzingen hebben, lijken er elders situaties voor te komen waarbij cliënten zich gedupeerd voelen vanwege het  besluit van hun gemeente over de ondersteuning die zij vanaf 1 januari 2015 nog krijgen. Of níet meer krijgen.  Inmiddels zijn de eerste rechtszaken hier over al gevoerd. Gelukkig heeft Krimpen er voor gekozen om de lopende indicaties netjes te laten aflopen. Maar dat betekent dat ook hier gedurende dit jaar keukentafelgesprekken zullen plaatsvinden over de overgang van de Awbz naar de Wmo of naar de Jeugdwet. En uiteraard ook gesprekken naar aanleiding van nieuwe aanvragen voor hulp of ondersteuning. Het is belangrijk dat de cliënt als volwaardige gesprekspartner aan de keukentafel zit, en dat hij zijn hulpvraag in al zijn facetten goed over tafel weet te brengen. Als hij zich daar, bijvoorbeeld vanwege zijn kwetsbaarheid, onvoldoende toe in staat voelt, moet hij zich, wat de SGP-fractie betreft, kunnen laten bijstaan door een onafhankelijk deskundige, die tot in de puntjes op de hoogte is van alle ins en outs van de Wmo, de Jeugdwet en /of de Participatiewet en die zijn belangen op een goede wijze behartigt.  Met dit doel heeft bijvoorbeeld de gemeente Helmond inmiddels een eerste lichting vrijwilligers laten opleiden. Dat zou hier in Krimpen ook snel moeten kunnen.  Ik zie mogelijk een rol voor het Seniorenplatform. Maar ook zou bijvoorbeeld de taak en de inzet van de vrijwilligers van de seniorenadviseur hiervoor mogelijk kunnen worden uitgebreid. Overigens geldt wat de SGP betreft wel nadrukkelijk, dat de cliëntondersteuner er niet alleen is voor kwetsbare ouderen, maar  ook voor jeugdigen en hun ouders, en voor mensen met een chronische ziekte of beperking . De SGP wil dat het College dit snel oppakt. Het kán ook snel. Zo nodig zullen wij zelf met een initiatiefvoorstel komen.”