19 december 2023

Sport- en beweegnota vastgesteld

Stemverklaring SGP motie Wall of Fame

Tijdens de raadsvergadering van 14 december werd de Sport- en beweegnota vastgesteld. De SGP koos daarbij de koers dat sporten en bewegen gezond is, maar dat verheerlijking van menselijke prestaties (zoals een Wall of Fame waarover een motie werd ingediend) een brug te ver is.

Hieronder leest u de inbreng van raadslid Jaco Jacobs tijdens de raadsvergadering en de stemverklaring van de tegenstem van de SGP op de ingediende motie 'Wall of Fame'.

 

Inbreng raad voor website met stemverklaring motie:

We zitten gemiddeld 9 uur per dag en ruim 60% van onze inwoners voldoet niet aan de beweegrichtlijnen. Die schrijven voor dat we 2,5 uur per week matig intensief bewegen en 2 tot 3 keer in de week spier- en botversterkende activiteiten doen.  Hieronder valt bijvoorbeeld wandelen, fietsen en zwemmen. 

Dat bewegen gezond is, weten we allemaal. Het verlaagt de kans op onder andere diabetes, hart- en vaatziekten en depressieve symptomen.

Als SGP-fractie vinden we dat het een mooie nota geworden met veel plannen en ambities. De ambitie is hoog en we zijn uiteraard hoopvol maar ook benieuwd hoe het gaat lukken dat meer dan 50% van onze inwoners aan de beweegrichtlijnen gaat voldoen in 2027.

Er is duidelijk rekening gehouden met velerlei rapporten en akkoorden, bijvoorbeeld het lokaal sportakkoord II. Dit akkoord was een ambitieakkoord maar bevatte ook plannen die tot uitvoer gebracht moeten worden door de regiegroep in overleg met de coördinator Sport en Preventie. In die zin lijkt deze nota dezelfde insteek te hebben met veel ambitie waarbij de gemeente een coördinerende en faciliterende rol inneemt. Het sportplatform Krimpen was al aangekondigd in het sportakkoord alleen had het nog niet deze naam gekregen. We gaan ervan uit dat het platform echt van meerwaarde gaat zijn voor de diverse verenigingen in de ondersteuning en nieuwe verbindingen tot stand kan brengen. Het idee dat het Sportplatform gaat fungeren als vliegwiel is uiteraard een wens maar wordt hopelijk ook realiteit! We zijn benieuwd naar de verdere uitwerking en invulling van het platform en verwachten terug te horen dat ook de rol van belangenbehartiger van sportverenigingen serieus en intensief wordt opgepakt.  

Uiteraard speelt de gemeente zelf een belangrijke rol. We hebben het onder meer over gebouwen, buitenruimte, onderwijs, maar de verenigingen moeten het uiteindelijk gaan doen met de vrijwilligers. Daar ligt een grote uitdaging. Veel plannen uit hoofdstuk 3 moeten echt gezamenlijk opgepakt worden om tot een succes te leiden. Beleid met ambities waarderen we maar succes is vooral afhankelijk van de plannen en uitvoering. 

In dit licht is de uitvoeringsagenda ambitieus, mede omdat vele activiteiten al in 2024 zullen worden opgepakt. Meerdere plannen worden uitgevoerd in samenwerking met Synerkri, sportverenigingen en bijvoorbeeld een verpleeghuis. Goede communicatie is cruciaal. Als dat nog niet gebeurd is, heeft dat zeker prioriteit. 

We zijn tevreden met de geboden transparantie door het college door het delen van de input van de diverse betrokken organisaties. Mede door deze inbreng en de reactie van de gemeente hierop waren we als fractie beter in staat om een beeld en oordeel te vormen over deze sport- en beweegnota.

Ten slotte wil ik nog kort reageren op de ingediende motie van Leefbaar Krimpen. Het idee uit de nota om een 'Avond voor de Sport' te organiseren waarop de sportkampioenen in het zonnetje te zetten. Dit is wat ons betreft voldoende om sporters en de prestaties extra onder de aandacht te brengen met de bijbehorende media aandacht en betrokkenheid van de diverse verenigingen. We denken dat er voldoende mogelijkheden zijn waarmee inwoners gewaardeerd kunnen worden en wat ons betreft hoeft er geen speciale Wall of Fame te komen voor sporters.

Tot slot voorzitter, in de nota en zien we veel dingen terug die goed zijn voor de gezondheid van de Krimpenaren en onze Krimpense sportverenigingen.

We wensen hier de wethouder en betrokken ambtenaren veel succes met de uitvoering van alle plannen en horen graag tussentijds of we goed op weg zijn om de concrete ambitie te halen dat 50% van onze inwoners in 2027 aan de beweegrichtlijnen voldoet.

 

Stemverklaring SGP bij motie Wall of Fame:

Als SGP zijn voor een avond voor de sport. Aandacht en waardering voor prestaties op meerdere gebieden is mooi. Zo ook voor onze sporters en verenigingen. Zoals in de motie staat: zien sporten, doet sporten. Aandacht voor sporten en talent is voor ons het punt niet. De Wall of Fame is voor ons echter een brug te ver. We hebben daar, met name vanwege de verheerlijking van menselijke prestaties, principieel moeite mee.