21 maart 2020

Update formatie

      

VERKLARING

De wereld, ons land, onze gemeente verkeert in een crisis. Het coronavirus en de ingrijpende gevolgen ervan drukken een zwaar stempel op de dingen van alledag. De fracties van SGP, VVD, Krimpens Belang (KB), CDA, ChristenUnie (CU) en PvdA leven van harte mee met allen die, op welke wijze dan ook, met de coronacrisis te maken hebben.

Er liggen allerlei vraagstukken en opgaven die een daadkrachtige en besluitvaardige aanpak vragen. Niet alleen rond het coronavirus, maar ook als het gaat om de andere politiek-bestuurlijke en maatschappelijke zaken die binnen onze gemeente spelen. Het is dan ook belangrijk dat Krimpen aan den IJssel wordt bestuurd door een college dat slagvaardig en toekomstgericht besluiten kan nemen en dat kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak binnen de gemeenteraad. Sinds 19 december 2019 ontbeert onze gemeente een dergelijk bestuur.

Daarom hebben, na het mislukken van de formatiebesprekingen tussen Stem van Krimpen (SvK), SGP, VVD, CDA en CU op 11 maart jongstleden, de vier laatstgenoemde fracties het initiatief genomen om de partijen die door informateur Tjerk Bruinsma als tweede te onderzoeken coalitiemogelijkheid zijn genoemd, “bijeen te roepen”. De fracties van Krimpens Belang (KB), PvdA en D66 zijn uitgenodigd het gesprek te voeren om te bezien of alsnog zo snel mogelijk een stabiele coalitie kan worden geformeerd. Dit gesprek vond plaats op 13 maart.

Het was de intentie van SGP, VVD, CDA en CU om de raad over dit initiatief in het openbaar te informeren in de extra raadsvergadering van 17 maart jongstleden. Deze vergadering kon echter vanwege het coronavirus geen doorgang vinden.

Op 19 maart hebben SGP, VVD, KB, CDA, CU en PvdA gezamenlijk afspraken gemaakt over de start van een nieuwe formatieronde. De heer Tjerk Bruinsma is opnieuw bereid gevonden de besprekingen te leiden. De gemeentesecretaris zal het proces ambtelijk ondersteunen.

Uiteraard geven wij er rekenschap van dat deze nieuwe onderhandelingen zullen plaatsvinden met inachtneming van de huidige en de mogelijk in de toekomst nog verder aangescherpte richtlijnen rondom corona.

 

Krimpen aan den IJssel, 20 maart 2020

 

Arrèn van Tienhoven, namens de fractie SGP

Sharon Tollenaar, namens de fractie VVD

Sethi Plaisier, namens de fractie Krimpens Belang

Gerrit Jan Miedema, namens de fractie CDA

Reinier Cornet, namens de fractie ChristenUnie

Coen Derickx, namens de fractie PvdA