17 november 2023

Bijdrage SGP-fractie begroting 2024

In de raadsvergadering van 9 november 2023 hebben we als raad de begroting 2024 vastgesteld. Als SGP hebben we in onze bijdrage aangegeven dat we blij zijn met de aandacht voor onze kwetsbare naaste in de begroting. We hebben als SGP onze zorg geuit over het zogenoemde ‘ravijnjaar’ 2026. Hiernaast hebben we een aantal moties ingediend. We hebben aandacht gevraagd voor het groenonderhoud en het college opgeroepen om te kijken naar mogelijkheden om met de aannemer naar een hogere kwaliteit te komen. Verder hebben we ook een motie ingediend om bij de mogelijk aanleg van padelbanen extra aandacht te hebben voor geluidsoverlast. Beide moties zijn aangenomen.

De woonlasten in Krimpen zijn relatief hoog en hebben daarom een motie mee-ingediend met Stem van Krimpen om een analyse te maken naar de oorzaken, onderliggende kosten van deze woonlasten zodat we als gemeenteraad hierover kunnen spreken. 

Bekijk de inbreng van raadslid Anton Brand of lees de volledige inbreng hieronder.

Beste voorzitter, leden van de raad, college, ambtenaren en belangstellenden, 

Vandaag (9 november) is het, misschien wist u het, Wereld Vrijheidsdag. Op 9 november 1989 viel de Berlijnse muur en werden Oost-Duitsers bevrijd van het juk van de Sovjet overheersing 

Vrijheid is niet vanzelfsprekend als we alleen al kijken naar de oorlog op onze eigen continent, in Oekraïne die al 1,5 jaar duurt. Of de recent uitgebroken oorlog in Israël,een land en volk waarmee we ons sterk verbonden voelen.In Nederland mogen we gelukkig nog in vrijheid en vrede leven.Wij hebben daarin allemaal een eigen verantwoordelijkheid in onze woorden en daden.Latenweheel dankbaar op onze vrijheid zijn in het besef dat we daarin afhankelijk zijn van de zegen van God.  

Begroting 

 

Vandaag staat de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 op de agenda. Een sluitende begroting met nog ruimte voor nieuw beleid, maar ook met zorgen over de ontwikkeling richting 2026.  

 

Ik wil mijn bijdrage opdelen in de drie speerpunten van ons verkiezingsprogramma: Samen LEVEN, Samen WONEN en Samen WERKEN 

 

Samen LEVEN 

 

Onze naaste 

 

De SGP heeft als uitgangspunt de Bijbel waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Een opdracht die wij in praktijk proberen te brengen, ook in het licht van deze begroting. 

 

We zijn daarom blij dat er in deze begroting veel aandacht is voor onze naaste, voor de kwetsbare inwoners. Investeren op veerkracht, positieve gezondheid en bestaanszekerheid is wat de SGP betreft heel belangrijk. 

 

Buitenruimte 

 

De buitenruimte is voor veel Krimpenaren belangrijk en de SGP is van mening dat een nette buitenruimte een positieve invloed heeft op onze inwoners. Helaas heeft de groenaannemer aangegeven dat hij niet langer het contract kan uitvoeren zodat de gemeente genoodzaakt is een nieuwe aanbesteding te starten. Op de vragen die hierover zijn gesteld is verwezen naar een RIB die wij nog niet hebben ontvangen en willen dan ook aan de portefeuillehouder vragen wanneer die ons wordt toegestuurd.  Het college willen we alvast meegeven dat wij graag zouden zien dat voor de zichtlocaties het onderhoud naar niveau A gebracht wordt. We willen hiervoor de volgende motie indienen, samen met de ChristenUnie, PvdA, Krimpens Belang en het CDA waarin we het college van burgemeester en wethouders vragen: 

 

  • Bij de nieuwe aanbesteding van het groenonderhoud een prijsopgave te vragen voor de kosten van groenonderhoud kwaliteitsniveau A op zichtlocaties; 
  • Een optie in de aanbesteding op te nemen om op een later tijdstip het kwaliteitsniveau te verhogen; 
  • Indien er budgettair ruimte is (n.a.v. de afhandeling met de huidige aannemer, positief aanbestedingsresultaat of positieve begrotingswijzigingen) de raad het voorstel te doen het kwaliteitsniveau te verhogen. 

 

 De motie is aangenomen  

 

Verkeer 

 

In de commissievergadering gaf ik aan dat de rotonde bij het gezondheidscentrum vorig jaar wel in de begroting stond en nu niet. Dit blijkt niet te kloppen, hij heeft er nooit ingestaan. We hopen dat de portefeuillehouder onze zorgen voor het kruispunt Middenwetering / Groenendaal meeneemt met het opstellen van de nieuwe verkeer- en vervoersvisie. 

 

Website 

 

In de commissie hebben we onze mening geuit over de huidige website. Na vorige week kregen we een mail met daarin de aankondiging voor een nieuwe website. De SGP is zeer benieuwd naar het resultaat en we hopen dat de nieuwe website een stuk gebruiksvriendelijker is dan de huidige. 

 

Samen WONEN 

 

Padelbanen 

 

In de begroting is een investering opgenomen voor padelbanen in Krimpen aan den IJssel. De twee tennisverenigingen willen graag deze banen realiseren. Wel zorgen padelbanen in veel gemeentes voor forse geluidsoverlast en de SGP wil daarom aan het college meegeven hier een goed plan voor te maken, als er al een locatie gevonden kan worden. Om extra aandacht te vragen voor deze overlast willen we de volgende motie indienen, samen met de PvdA, waarom we het college van burgemeester en wethouders vragen: 

 

  • Bij het zoeken naar een locatie extra rekening te houden met het eventuele geluidsoverlast voor omwonenden; 
  • Pas tot investering in padelbanen over te gaan na toestemming van de raad middels een raadvoorstel. 

 

De motie Padelbanen is aangenomen.  

 

Woonlasten 

 

Krimpen aan den IJssel heeft relatief hoge woonlasten. We staan op de 315e plek op de ranglijst voor woonlasten in Nederland. Er worden veel redenen genoemd waarom Krimpen hoge woonlasten heeft, zoals het voorzieningenniveau, de investeringen in de buitenruimte en de omvang van onze gemeente. De SGP steunt het verzoek van Stem van Krimpen om een analyse uit te voeren naar de oorzaken/dragers van deze woonlasten. Op basis van deze analyse kunnen we hierover als raad in gesprek en onze keuzes baseren richting de kadernota 2025. 

 

Afval 

 

De woonlasten worden onder andere veroorzaakt door de afvalstoffenheffing. Het afvaldossier is iets, wat de SGP betreft, snel opgepakt moet worden. Onze vraag aan de portefeuillehouder is: Kan er al wat meer inzicht gegeven worden in het nieuwe beleid wat in voorbereiding is? Wat zijn de plannen voor 2024? 

 

Samen WERKEN 

 

Zon 

 

Een mooi speerpunt uit de begroting vinden wij het speerpunt ‘Zon op grote daken’. Volgens mij is er op elk dak wel eens zon… Maar gaat het erom dat we belemmeringen wegnemen om zonnepanelen neerleggen op de grote daken in Krimpen. 

 

We zijn blij dat de overheid heeft geluisterd naar de motie ‘Geen groen opofferen voor zonnepanelen’ die wij een paar jaar geleden hebben ingediend, recent hebben ministers De Jonge en Jetten aangegeven dat, op uitzonderingen na, zonnepanelen geplaatst moeten worden op daken en gevels. 

 

Haven 

 

Voor de SGP is de aanpak van de haven een belangrijk punt. Krimpen moet een thuishaven zijn en blijven voor onze schippers. We zijn dan ook blij met het antwoord op onze vraag dat er in 2024 een concreet plan komt om de havenfaciliteiten te verbeteren en te moderniseren. We gaan er vanuit dat de auto-afzetplaats hier een belangrijke plek in krijgt. 

 

Ravijn 

 

Als laatste, maar niet het minst belangrijkste, de financiën. De begroting laat een tekort zien in 2026 en de SGP wil graag met de raad in gesprek hierover. Richting de kadernota 2025 moeten we hier met elkaar echt mee aan de slag. 

 

Moties / amendementen 

 

Er zijn een flink aantal concept moties en een amendement rondgestuurd in aanloop naar deze raadsvergadering. Sommige waren in de commissie aangekondigd en zodat we de achtergrond ervan weten. Anderen zijn nieuw en we zijn dan ook erg benieuwd naar de toelichting ervan. In mijn tweede termijn zal ik reageren op de moties die daadwerkelijk zijn ingediend.