8 juli 2021

Bijdrage SGP kadernota 2022-2025

Voorzitter, college en collega-raadsleden,

 

Wat fijn dat we na maanden digitaal vergaderen, vandaag weer fysiek hier in de raadszaal met elkaar het debat kunnen voeren. De behandeling van de kadernota is een belangrijke gebeurtenis in het politieke jaar. We bespreken immers vandaag de hoofdpunten van het beleid en de financiële kaders voor het komende jaar. Moties die worden ingediend zullen we in dit licht beoordelen, met de opmerking dat de kwaliteit belangrijker is dan de kwantiteit. Ofwel, liever één goed doordachte motie dan zoveel mogelijk moties. Namens de SGP-fractie wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het opstellen van de kadernota, de beantwoorden van de vragen en vele ondersteunende werk dat is gedaan.

 

Doorpakken

Voor ons ligt de kadernota 2022, opgesteld door een college dat doorpakt. Uit de schriftelijke inbreng constateren wij dat sommige partijen, na drie beleidsarme kadernota’s er liefst nog een beleidsarm jaar aan vastplakken. Zo zitten wij er niet in! De SGP-fractie is blij met een college dat durf en daadkracht toont, langslepende dossiers oppakt en richting geeft aan de toekomst van Krimpen aan den IJssel. En daarvoor hoeft het college, zoals sommige partijen suggereren, echt niet iedere keer de inwoners te raadplegen. Zo werkt onze democratie niet. Wij kiezen iedere vier jaar onze vertegenwoordigers die met open oog en oor voor de wensen van inwoners aan de slag gaan. Dat doet dit college! Er wordt doorgepakt met de Grote Kruising, Centrum Zuid krijgt vorm, er is nieuw perspectief voor het Duijvendijk terrein, ongewenste effecten van het abonnementstarief worden bestreden, rotondes aangelegd en nieuwe plannen gemaakt om extra woningen te bouwen. Deze voorbeelden typeren het huidige college. Een dossier oppakken, kijken wat het probleem is, een oplossing bedenken en dan doorpakken.

 

Financiën 

De besteding van de ENECO-gelden is een majeur onderwerp in deze kadernota. Het is een illusie om te denken dat we de vrijheid hebben om bestemmingen te zoeken voor 27,6 mio euro. Het vorige college heeft immers hiervan al meer dan de helft besteed, namelijk 7 mio voor aanvulling van het weerstandsvermogen en de toezegging van 8 mio als bijdrage aan de lange termijnmaatregelen Algeracorridor. De keuze om de resterende ENECO-gelden te oormerken voor uitvoering van grondexploitaties, investeringen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het vormen van een reserve maatschappelijke voorzieningen ondersteunen wij. Hiermee creëren we financiële ruimte voor toekomstige besluitvorming op dossiers in deze categorieën. De oplossing om middels overrente het weggevallen dividend op te vangen, voelt voor de SGP-fractie niet als dé structurele oplossing waarnaar we op zoek waren. Gelukkig biedt het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen perspectief voor de toekomst.

In het algemeen constateren wij dat de financiële paragraaf lef toont. Onzekerheden worden benoemd, risico’s niet uit de weg gegaan, maatregelen getroffen om tekorten terug te dringen en wordt er nog niet voorgesorteerd op toekomstige bijdrages vanuit het Rijk. Uiteraard zijn we wel benieuwd naar structurele effectten van de onlangs, door de minister, toegezegde middelen voor Jeugdzorg. De SGP-fractie is benieuwd of de portefeuillehouder al iets kan zeggen over de positieve gevolgen hiervan voor onze meerjarenbegroting.  

 

Wonen

Het college is actief aan de slag om bouwen van extra woningen in Krimpen aan den IJssel mogelijk te maken. De kaders voor Centrum Zuid zijn vastgesteld en de gronden beschikbaar. Met opgestroopte mouwen wordt meegedacht aan; een nul-op-de-meter wijk aan de Kerkdreef, eengezinswoningen op KOAG-terrein, het ontwikkelen van het Duijvendijkterrein, jongeren- en starterswoningen bij DCV en seniorenhuisvesting Crimpenersteijn. Concrete plannen in verschillende fasen van besluitvorming. Plannen die allemaal bijdragen aan meer en betere huisvesting van jongeren, gezinnen en ouderen. Het onlangs ontvangen raadsvoorstel om de verordening starterslening uit te breiden sluit hier overigens mooi bij aan. Mogelijk kunnen aan de hierin genoemde doelgroepen ook brandweerlieden en BOA’s worden toegevoegd. Dit zijn bij uitstek mensen die zich inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid op straat en de wijken. Wat ons betreft zijn de extra aangestelde BOA’s meer dan nodig. Maar ook dossiers zoals TenneT, behoud van groen, biodiversiteit en goede voorzieningen, waaronder scholen, hebben onze nadrukkelijk aandacht.

TenneT heeft tegen de wens van omwonenden de vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een transformator vlakbij Langeland. Geluidsoverlast en gezondheidsschade worden door TenneT normaal gevonden en recht gerekend. De SGP-fractie vraagt aan het college en de andere fracties om hier maximaal tegen in het verweer te komen.

De komst van Driestart/Wartburg steunen wij van harte. Ruim 40% van de leerlingen komt uit Krimpen aan den IJssel, 30% uit Capelle aan den IJssel en Rotterdam, 20% uit de Alblasserwaard en slechts 10% uit de Krimpenerwaard. Het Regionaal Platform Onderwijsvoorzieningen (waarin alle scholen participeren) is dan ook positief over de positionering van deze school in Krimpen aan den IJssel.

We zijn terughoudend in het inwilligen van verzoeken voor het ondersteunen van leerlingen en/of lesmethodes door bijvoorbeeld Stichting Leergeld. Voor het wegwerken van onderwijsachterstanden krijgen scholen de komende 2 jaar 700 euro per jaar per leerling. Ons bereiken geluiden dat een deel van deze gelden onbesteed blijven liggen en er nog allerlei middelen (zoals laptops uit periode van thuisonderwijs) in de kast liggen.

De situatie van de Crimpenhof baart onze fractie al jarenlang grote zorgen. Inmiddels ziet dit winkelcentrum er vervallen uit, met veel leegstand, waar het niet prettig vertoeven is. De SGP-fractie wil graag de portefeuillehouder aansporen om door te pakken en ons zo spoedig mogelijk te informeren over het uitgevoerde onderzoek.

 

Oog voor elkaar

Naast een huis om in te wonen, voorzieningen om gebruik van te maken, vragen we ook aandacht voor het bieden van goede zorg. Wij zien het als onze Christenplicht om de kwetsbare naaste te ondersteunen waar nodig. Daarbij beseffen we dat de kosten die het Rijk op de gemeente afwentelt onevenredig hoog zijn. Dat ontslaat ons echter niet van de plicht het maximale te doen wat mogelijk is. Uiteraard binnen kaders en bandbreedtes die er zijn of die we hier met elkaar vaststellen. Vandaag is een rapport verschenen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waaruit blijkt dat een deel van de thuiswonende ouderen te weinig passende zorg krijgen. Schokkend om te lezen, ik citeer, ‘er zijn altijd andere belangen die belangrijker lijken te zijn en de belangen van de client overschaduwen’. Voor concrete oplossingen wordt aangegeven dat we lokaal moeten kijken welke hobbels er zijn, hoe we het netwerk kunnen inzetten en een manier moeten vinden met het huidige stelsel om te gaan. Gezien de leeftijdsopbouw van onze inwoners een belangrijk punt om aandacht aan te geven. De SGP-fractie vraagt aan de portefeuillehouder of hij de knelpunten herkent en hoe we zorgen dat onze ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Een ander punt van zorg zijn mensen die in armoede leven. Door allerlei redenen en oorzaken ontstaan, en soms door corona nog eens versterkt. Hulp vragen is vaak een hoge drempel om over te gaan, terwijl er zoveel mooie initiatieven zijn om een helpende hand te bieden. Op 18 maart dit jaar is, mede op ons initiatief, een themabijeenkomst gehouden over armoede. Tijdens deze avond hebben we gehoord hoeveel mensen zich met passie inzetten voor de naasten. We hebben echter ook geconstateerd dat er veel regelingen zijn en het onduidelijk is in hoeverre deze aanvullend, overlappend of niet voldoende zijn. De SGP-fractie vraagt aan de portefeuillehouder om de raad actief te informeren omtrent de voortgang van de acties uit het actieprogramma Armoede en Schulden 2021-2024. Nut en noodzaak van aanvullende maatregelen (zie aangekondigde moties) zijn dan door onze fractie beter te beoordelen.

In ons dorp hebben we een gemeenschap Molukkers wonen. Al 70 jaar in Nederland, zonder kans op terugkeer en zonder erkenning van het leed dat voormalige KNIL-militairen en hun gezinnen is aangedaan. De SGP-fractie heeft contact opgenomen met een vertegenwoordiger van de Molukse gemeenschap om ons idee te toetsen om de graven van KNIL-militairen tot bijzondere status te verklaren en als blijvende monumenten te laten zijn. Hierop is positief gereageerd. De SGP-fractie vraagt aan de portefeuillehouder of, in navolging van andere gemeenten, ook in Krimpen aan den IJssel de graven van KNIL-militairen een speciale status kunnen krijgen. Wij zullen in de tweede termijn hiervoor een motie indienen.

 

Evenwichtig uit de crisis

Het coalitieprogramma heeft de titel meegekregen ‘evenwichtig door de crisis’ waarop deze kadernota doorborduurt met de werktitel ‘evenwichtig uit de crisis’. Wij willen ons graag inzetten om met elkaar invulling te geven aan een veilig en leefbaar Krimpen, met respect voor elkaar en aandacht voor de (kwetsbare) naaste. Handelend vanuit Bijbelse normen en waarden, samengevat; God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.


Arrèn van Tienhoven

Fractievoorzitter SGP Krimpen aan den IJssel