20 juni 2022

Presentatie Bestuursakkoord

Wij presenteren vandaag het Bestuursakkoord 2022-2026 van Krimpen aan den IJssel. Het is een Bestuursakkoord en bewust geen dichtgetimmerd coalitieakkoord. De SGP fractie spreekt haar waardering uit over het bereikte resultaat en de voor ons belangrijke punten daarin.

Dit Bestuursakkoord geeft richting en kaders voor de toekomst van Krimpen aan den IJssel. Hierbinnen is er volop ruimte om plannen te maken. Dat willen we doen met alle partijen in de raad en de Krimpense samenleving. Er is gedurende komende periode dus volop gelegenheid om mee te doen en ambities vorm en inhoud te geven.

De SGP is blij dat we aan de slag gaan met een hernieuwde visie op Krimpen. Dit sluit aan op de omgevingsvisie in kader van de omgevingswet. We zullen hierin elementen uit het Panorama Krimpenerwaard gebruiken. Natuurlijk  heeft de ontwikkeling van ons centrum, het hart van Krimpen, daarin een belangrijke plaats. Maar ook onze ambities voor de haven, waarmee we Krimpen aantrekkelijk willen houden voor onze schippers. Voor de kwetsbare inwoners blijven we de menselijke maat hanteren en hulp zoveel mogelijk dichtbij te organiseren. Armoede krijgt daarin meer aandacht. Ten aanzien van wonen richten we ons niet alleen op extra woningen, maar vooral op het bouwen van de juiste woningen (waar vraag naar is of ontstaat). Het verbeteren van de leefbaarheid in bestaande wijken en buurten pakken we op, zodat Krimpen een mooie plek blijft om samen te leven, te wonen en te werken.

De wijze waarop de onderhandelingen hebben plaatsgevonden geeft de SGP fractie veel vertrouwen in de toekomst.

Ik zet dan ook trots straks mijn handtekening onder het Bestuursakkoord: Samen Verschillend.

 

Arrèn van Tienhoven

Fractievoorzitter SGP Krimpen