23 juni 2022

Inbreng SGP presentatie bestuursakkoord in de raad

Geachte voorzitter, raad en belangstellenden,

Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is de samenstelling van onze raad gewijzigd. Duidelijk is dat Leefbaar Krimpen als grootste partij uit de bus gekomen. Deze werkelijkheid is voor de SGP fractie een belangrijk gegeven. Zoals we met elkaar hadden afgesproken, heeft de grootste partij het initiatief genomen om een formateur te zoeken en is de heer H. Gossink door Leefbaar Krimpen voorgedragen. Vervolgens heeft er een kennismaking plaatsgevonden met alle fractievoorzitters en heeft de voorgestelde formateur unaniem het vertrouwen gekregen om aan de slag te gaan. Na een tussentijdse terugkoppeling op 28 maart heeft de formateur in de raadsvergadering van 21 april zijn definitieve bevindingen gepresenteerd en besproken in de raad. Op basis hiervan zijn wij aan de slag gegaan. Ik besef dat er zaken zijn gebeurd die mensen persoonlijk hebben geraakt. Dat vind ik jammer en betreur ik. Herstel van vertrouwen zal tijd vragen en ik ben zeer bereid daarin samen op te trekken.

Na een intensieve periode van 2 maanden presenteren de fracties van Leefbaar Krimpen, SGP en CDA u het Bestuursakkoord 2022-2026 met als titel “SAMEN VERSCHILLEND”. Het is een Bestuursakkoord en bewust geen dichtgetimmerd coalitieakkoord. De SGP fractie spreekt haar waardering uit over het bereikte resultaat en de voor ons belangrijke punten daarin.

Dit Bestuursakkoord geeft richting en kaders voor de toekomst van Krimpen aan den IJssel. Hierbinnen is er volop ruimte om plannen te maken. Dat willen we doen met alle partijen in de raad en de Krimpense samenleving. Er is gedurende komende vier jaar dus volop gelegenheid om mee te doen en samen ambities vorm en inhoud te geven.

De SGP is blij dat we aan de slag gaan met een hernieuwde visie op Krimpen. Dit in kader van de omgevingsvisie die opgesteld gaat worden in aanloop naar de omgevingswet. Hierbij zullen we gebruikmaken van de waardevolle elementen uit het Panorama Krimpenerwaard. Natuurlijk  heeft de ontwikkeling van ons centrum, het hart van Krimpen, een prominente plaats in onze plannen. Krimpen is een dorp met een rijke historie en die koesteren we. Het opknappen van de Sliksloot-haven is hiervan een sprekend voorbeeld, Krimpen aantrekkelijk houden voor onze schippers. Voor de kwetsbare inwoners blijven we de menselijke maat hanteren en hulp zoveel mogelijk dichtbij te organiseren. Veel inwoners krijgen te maken met armoede met allerlei schrijnende gevolgen. Wij gaan ons inzetten om belemmeringen weg te nemen en deze inwoners weer perspectief te bieden. Ten aanzien van wonen richten we ons niet alleen op extra woningen, maar vooral op het bouwen van de juiste woningen (waar vraag naar is of ontstaat). De duurzaamheidsagenda zetten we onverkort, doen wat we vandaag kunnen doen en koersen op de gestelde doelen. De leefbaarheid in bestaande wijken en buurten krijgt specifieke aandacht, waarvoor we onder andere de wijkmanager introduceren. Kortom, Krimpen is en blijft een mooie plek om samen te leven, te wonen en te werken.

De wijze waarop de onderhandelingen hebben plaatsgevonden geeft de SGP fractie veel vertrouwen in de toekomst. Ik dank daarbij de heren H. Gossink en D. Louter voor de begeleiding en het telkens weer aandacht vragen voor meer ‘buitenlucht’ in onze gesprekken en plannen. En natuurlijk dank ik iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan dit Bestuursakkoord.

Terugblikkend op de afgelopen 2 jaar wil ik de VVD, KB, CU, PvdA en CDA bedanken voor de prettige samenwerking. Het was geen makkelijke periode waarin we met elkaar gestart zijn en waarin het college haar werk heeft moeten doen. We kunnen trots zijn op de resultaten die zijn bereikt.

Ik roep het nieuwe college op om de uitvoering van reeds ingezet beleid en nieuwe plannen slagvaardig ter hand te nemen. Wat de toekomst brengt weten we niet, wat we wel weten is dat we het niet alleen kunnen. 

Ik wens u allen Gods Zegen  toe,

Arrèn van Tienhoven

Beëdiging wethouder Hugo van der Wal

Beëdiging nieuw raadslid Jaco Jacobs


Beëdiging nieuw burgerraadslid Aron van Nieuwkoop