8 november 2021

Begroting 2022

Raadsvergadering 4 november 2021Begroting 2022

Voorzitter, collega raadsleden en belangstellenden,

Gisteren is er in veel kerken dankdag gehouden. Als we Nederland, en daarin Krimpen aan den IJssel, vergelijken met heel veel andere landen en plaatsen op deze wereld, is er veel om dankbaar voor te zijn. Maar dankbaarheid is blijkbaar niet verbonden aan de mate van welvaart of welzijn. We zien en horen dagelijks dat veel mensen ontevreden zijn en ‘eisen’ stellen dat het beter en anders moet. Vaak kijkt men dan als eerst naar een ander, in veel gevallen de overheid. Onvrede over de woningnood, de coronamaatregelen, de klimaataanpak of opvang van vluchtelingen. Dit zijn enkele voorbeelden en we kunnen dit rijtje moeiteloos uitbreiden. De Bijbel leert ons wat de oorsprong van alle onvrede en ellende is, dat zijn we namelijk zelf doordat we ons van God afgekeerd hebben. Het achterliggende jaar heeft meer dan ooit aangetoond dat we de toekomst niet in eigen hand hebben. Maar wij geloven dat God regeert en niets Hem uit de hand loopt. Dat geeft reden voor dankbaarheid en hoop voor de toekomst!

Gezien de periode waarin we leven, met alle onzekerheden en uitdagingen, stelt de SGP fractie zich terughoudend op in het formuleren van extra wensen. Vorige week hebben we in de besluitvoorbereidende vergadering met u gedeeld dat de SGP de begroting positief beoordeelt. Positief omdat de negatieve trend van de afgelopen jaren wordt omgebogen, nieuw beleid wordt vormgegeven er daadkracht wordt getoond in oppakken en afhandelen van langlopende dossiers. Wel plaatst de SGP een kritische kanttekening bij de risicoparagraaf, en dan met name de risico’s met hoge kans van optreden. Wij zullen dit punt meenemen in de bespreking van de nieuwe nota risicomanagement welke door de portefeuille is aangekondigd. Zoals aangekondigd zouden wij ons beraden op een aantal moties en dat hebben we gedaan. Bewust in de vorm van moties waarin niet direct gevraagd wordt om grote uitgaven, maar om prioritering en afstemming. Dit omdat we heel goed beseffen dat een positieve begroting geen garantie is voor een positieve jaarrekening.

Het college is actief bezig met het betaalbaar houden van de zorg. De SGP waardeert deze inspanningen zodat we instaat blijven de naasten hulp te bieden waar nodig.

In de begroting staan diverse projecten opgesomd die bijdragen aan de verkeersveiligheid. Dat is goed, want de inrichting van de weg is zeer bepalend in de veiligheid van de weggebruikers. Specifiek vragen wij aan het college ons te informeren over de voortgang van het uitvoeringsplan van de verkeers- en vervoersvisie en aandacht voor onveilige verkeersituaties van kruispunt Middenwetering/Groenendaal (nabij Gezondheidscentrum) en Burgemeester Aalberslaan/Parkzoom. Hiertoe dient de SGP de motie “Krimpen verkeersveilig” in. De partijen PvdA, VVD en KB  zijn mede-indieners.

Onlangs hebben ook de elektrische deelscooters in Krimpen hun intrede gedaan. Vanuit bereikbaarheid en duurzaamheid een goed initiatief. De SGP fractie vraagt aandacht voor de overlast van geparkeerde scooters. Te vaak blokkeren ze looproutes waardoor, met name minder mobiele mensen, ernstig overlast ondervinden of er zelfs gevaarlijke situaties ontstaan.

Ten aanzien van de omgevingswet hebben wij onze zorgen geuit omtrent de invoering hiervan. De SGP fractie wil graag dat wij als raad meegenomen worden en een stem hebben in dit traject. Dit alles met het doel om de gezondheid, geluid, luchtkwaliteit en leefomgeving in Krimpen te waarborgen. Hiertoe dient de SGP de motie ‘implementatie omgevingswet’ in. De partijen SvK, VVD, KB en D’66 zijn mede-indieners.

Er zijn veel moties en enkele amendementen aangekondigd. Omdat deze nog niet zijn ingediend, zal ik hierop nog niet reageren. Wel wil ik alvast kwijt dat de SGP fractie moeite heeft met de werkwijze van Leefbaar Krimpen. Ze waren vorige week afwezig bij de besluitvoorbereidende commissie, waardoor we geen debat met elkaar hebben kunnen voeren, terwijl er wel een aantal concept amendementen en moties zijn rondgestuurd.

Ik rond mijn eerste termijn af met de complimenten aan het college voor deze begroting met perspectief en een speciaal dankwoord aan alle ambtenaren die hebben bijgedragen aan deze begroting. Ongetwijfeld een hele klus, maar met een resultaat om trots op te zijn!

Arrèn van Tienhoven, fractievoorzitter SGP