1 april 2023

Woningbouwproject aan de Kerkdreef

Woningbouwproject aan de Kerkdreef

In de beeldvormende commissie hebben we een goed beeld gekregen van de plannen aan de Kerkdreef. In de oordeelsvormende commissie hebben we als SGP-fractie met name een punt hebben gemaakt over de kostendekkendheid van dit project. Wij vinden het als SGP-fractie mooi dat een aantal enthousiaste Krimpenaren, de kerngroep NOM-wijk (Nul-Op de-Meter), de handschoen hebben opgepakt om een nieuw woningbouwproject te realiseren aan de Kerkdreef.

 Dit nieuwe woonconcept en de ruimtelijke uitgangspunten van het ‘boeren erf’ principe, sluiten goed aan op de Ontwikkelvisie IJsseldijk. De ideeën die deze kerngroep van de NOM-wijk heeft over o.a. het gebruik van duurzame materialen, energieneutraal wonen en het met name het groene karakter van deze wijk, spreekt de SGP-fractie aan. Voor wat betreft de participatie hebben wij het beeld gekregen dat het proces met alle betrokkenen op een transparante manier is verlopen. Dat vergt tijd, maar resulteert vaak in betere en gedragen plannen. We zijn dan ook blij met de aanpassingen die zijn gemaakt t.a.v. de nok- en goothoogtes na reacties van buurtbewoners.

 Als SGP-fractie willen we graag vaart maken in het bouwen van huizen op de plekken waar dat nog in Krimpen nog mogelijk is. Bouwen van nieuwe woningen zien we ook als een sociale verplichting, zodat we mensen een dak boven het hoofd kunnen bieden.

 Het standpunt van de SGP-fractie blijft dat we vinden dat dit project, voor de gemeente, financieel positief uit moet komen. Bij de wethouder proefde we hierin toch nog wat voorzichtigheid en gereserveerdheid en hebben haar daarom in de Raadsvergadering van 30 maart jl. gevraagd toe te willen zeggen om zich hiervoor tot het uiterste in te spannen. Deze toezegging hebben we van wethouder Jaarsma gekregen. Als SGP-fractie hebben we dan ook ingestemd met dit Raadsvoorstel wat een belangrijke mijlpaal is voor de daadwerkelijke realisatie van dit nieuwbouwproject. Wat ons betreft wordt het vervolg voortvarend opgepakt zodat snel met de bouw kan worden gestart!