2 juli 2021

Schriftelijke inbreng kadernota 2022

Schriftelijke inbreng kadernota 2022

 

 Voorzitter, college en collega-raadsleden,

Afgelopen jaar is dit college voortvarend aan de slag gegaan en heeft bestuurlijke rust gebracht in Krimpen aan den IJssel. Met durf en daadkracht worden langslepende dossiers opgepakt. We denken aan doorpakken van de uitvoering van het project de Grote Kruising, de ontwikkeling van het Duijvendijk terrein en de ontwikkeling van Centrum Zuid. Minder zichtbaar, maar zeker noemenswaardig, zijn de stappen die gezet worden om grip te krijgen op het sociaal domein. En nu ligt de eerste kadernota van dit college voor ons met daarin belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden voor het richting geven aan de toekomst van ons mooie dorp.

 

Evenwichtig uit de crisis

Het coalitieprogramma heeft de titel meegekregen ‘evenwichtig door de crisis’ waarop deze kadernota doorborduurt met de werktitel ‘evenwichtig uit de crisis’. Afgelopen jaar hebben we gezien welke enorme gevolgen corona heeft gehad op onze samenleving. Maar we hebben ook gezien hoe moeilijk het was om verschillen te overbruggen, naar elkaar te luisteren en de rust in ons dorp te bewaren. Wij willen ons graag inzetten om met elkaar invulling te geven aan een veilig en leefbaar Krimpen, met respect voor elkaar en aandacht voor de (kwetsbare) naaste.

 

Eerbetoon KNIL-militairen

In ons dorp hebben we een gemeenschap Molukkers wonen. Al 70 jaar in Nederland, zonder kans op terugkeer en zonder erkenning van het leed dat voormalige KNIL-militairen en hun gezinnen is aangedaan. In navolging van andere gemeenten vragen wij of het ook in Krimpen aan den IJssel mogelijk is om, in overleg met de Molukse gemeenschap, de KNIL-militairen alsnog een eerbetoon te geven?

 

Uniek dorp om te wonen

Krimpen is een dorp tussen de stad en de polder. Uniek qua ligging en samenstelling. Een dorp waarop we trots zijn. Een dorp waar jongeren, gezinnen en ouderen willen en ook kunnen wonen, met de voorzieningen die daarbij horen. Een dorp waarin heel veel inwoners zich inzetten als vrijwilliger, hulpverlener of mantelzorger. Het is belangrijk deze mensen te waarderen. We zijn benieuwd naar de voortgang van de vorig jaar aangenomen motie ‘spaar voor elkaar’, waarin deze waardering een onderdeel is.

De startersleningen geven jongeren een steuntje in de rug en het bouwen van senioren woningen zal de doorstroom verbeteren waardoor woningen vrijkomen voor de gezinnen. Daarnaast moet er aandacht blijven voor de beschikbaarheid van kleine(re) woningen. We zijn benieuwd welke mogelijkheden het college ziet om hierin te versnellen, bijv. door bouw van (tijdelijke) woningen.

 

Voorzieningen

Vorig jaar werden we geconfronteerd met de vraag van het vorige college in welke voorzieningen we wilden snijden. Gelukkig blijven we in staat om de huidige voorzieningen te handhaven, waarbij we ons realiseren dat mogelijk niet alle voorzieningen op lange termijn houdbaar zullen zijn. Wel werd de ruimte gevonden om het aantal boa’s in Krimpen uit te breiden. Wat de SGP betreft een noodzakelijke investering in onze veiligheid en leefbaarheid.

Er wordt fors geïnvesteerd in nieuwbouw van onze scholen, en dat is hard nodig. Met name het zoeken naar mogelijkheden om locaties en functies te combineren vinden wij positief. We kijken uit naar de resultaten van het locatieonderzoek voor het Driestar/Wartburg college. Circa 50% van de leerlingen komen uit Krimpen aan den IJssel en dus heel belangrijk voor veel gezinnen die hier wonen. De vestiging van deze school heeft dan ook onze steun.

Voor de sportvoorzieningen vinden we het belangrijk dat er één lijn getrokken wordt en alle verenigingen gelijk behandeld worden.

In het sociaal domein zijn belangrijke stappen gezet zoals het (meer) lokaal inkopen, het afschaffen van de vlaktaks in de jeugdzorg en het dempen van de gevolgen van het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp in de WMO. Dat we er nog niet zijn, blijkt wel uit de financiële toelichting en de risico’s in de bijlage bij de kadernota. De SGP fractie vindt dat risico’s met hoge kans van optreden moeten worden voorzien, maar anderzijds constateren we dat er voorzichtig wordt ingespeeld op rijksmiddelen die tot nu toe elk jaar verhoogd werden.

 

Duurzame financiën

Onze financiën blijven zorgelijk en zeker geen reden voor het weggeven van cadeautjes. Wij kunnen instemmen met de voorgestelde verdeling van de ENECO-gelden voor toekomstige uitgaven. Dit biedt ons de mogelijkheid om ook in de toekomst investeringen te blijven doen in de ontwikkeling van Krimpen. Wel vragen wij ons af hoe de 300.000 euro besteed gaat worden ten aanzien van ’Subsidies verduurzaming gebouwde omgeving’. Als SGP-fractie blijven we hameren op belang van energiebesparing door verminderen van energiegebruik, isolatie van woningen, afvalreductie en duidelijke regie vanuit de overheid. We zullen nauwgezet de verdere invulling van de Regionale Energiestrategie (RES) volgen en aandacht blijven vragen voor de belangen van onze inwoners. De Energietransitie moet betaalbaar en haalbaar blijven. Een evenwichtige afweging van belangen blijft noodzakelijk.

 

Ten slotte

Een jaar geleden hebben we als SGP-fractie de handschoen opgepakt en samen met vijf andere politieke partijen bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Het achterliggende jaar heeft aangetoond dat heel verschillende partijen kunnen samenwerken om het goede te doen voor Krimpen. Ieder vanuit zijn eigen grondslag, idealen en ambities. Als SGP-fractie baseren we ons handelen op Bijbelse Normen en Waarden, we blijven dat doen vanuit de drie C’s; Christelijk, Constructief en Consistent. We zien uit naar de schriftelijke inbreng van de andere politieke partijen, de reactie daarop van het college en de behandeling DV volgende week in de raadsvergadering.

 

Arrèn van Tienhoven

Fractievoorzitter SGP Krimpen aan den IJssel